Wasal il-waqt li l-Knisja f’Malta jkollha d-Djakni Permanenti?

Minkejja li l-ministeru tad-djakonu fil-Knisja kien fost l-ewwel li kien stabilit, madonkollu fil-punent dan il-ministeru kien baqa’  biss bħala l-aħħar tarġa qabel ma wieħed ikun ordnat saċerdot.  Fis-sena 1964, permezz tal-Kostituzzjoni  Dommatika “Lumen  Gentium”, li titratta dwar il-Knisja, il-Konċilju Vatikan II irrestawra  d-djakonat bħala grad propju u permanenti tal-ġerarkija, iżda ħalla f’idejn  il-Konferenzi Episkopali territorjali li jiddeċiedu jekk id-djakni permanenti għanhomx  ikunu istitwiti fid-djoċesijiet tagħhom. (par. 29)

Fid-dokument, “Viżjoni ta’ Knisja Komunjoni”, ippublikat  fl-2003, is-Sinodu Djoċesan ta’ Malta fakkar illi d-djakonat permanenti kien ġie  restawrat mill-konċilju mhux minħabba nuqqas ta’ saċerdoti u reliġjużi, imma għaliex  huwa kariżma oħra fil-Knisja u għaliex dan ikompli jagħni l-pastorali  tal-Knisja speċjalment fl-oqsma tal-karità u l-assistenza.   Għalhekk is-Sinodu talab li jkun studjat  it-tifsir u s-siwi tad-djakonat permanenti u li tkun studjata wkoll bis-serjetà  l-possibilta li jiġi introdott dal-ministeru fil-komunità ekkleżjali Maltija.  (par. 25)

Huwa uffiċċju tad-djaknu, skond ma jingħata lilu  mill-awtorità kompetenti, li jamministra b’mod solenni l-magħmudija, izomm u  jqassam l-Ewkaristija, jassisti f’isem il-Knisja għaż-żwieġ u jbierku, jieħu  l-Vjatku lill-moribondi, jaqra l-Iskrittura lill-fidili, igħallem u jħeġġeġ  lill-poplu, jippresjedi għall-kult u għat-talb tal-fidili, jamministra  s-sagramentali, u jippresjedi għar-rit tal-funerali u d-dfin.  Barra minn hekk id-djakni għandhom ikunu mogħtija  għall-uffiċċju tal-karità u l-qagħdi.

Mid-dokument tal-konċilju għaddew 47 sena u minn dak  tas-sinodu djoċesan għaddew 8 snin, imma sallum il-Konferenza Episkopali Maltija  għadha ma ħassitx il-bżonn li terġa tistitwixxi dan il-ministeru bħala wieħed  permanenti.  Madankollu matul dawn l-aħħar  xhur saru diskussjonijiet dwar dan is-suġġett f’uħud mill-organi djoċesana  tal-Knisja f’pajjiżna.

Nemmnu li diskussjoni miftuħa tista’ tħalli ħafna frott u għalhekk nilqgħu l-kummenti u suġġerimenti  dwar dan is-suġġett li żgur se jkun jolqgħot lill-insara kollha fi ħdan  il-Knisja Kattolika f’pajjiżna.

Ara d-dokument tas-Santa Sede:-  “Basic Norms for the Formation of Permanent Deacons” u “Directory for the Ministry and Life of Permanent Deacons” … Ikklikkja … >

Ara wkoll:- “Id-Djakni Permanenti – Se nibdew il-proċess.”