Ix-Xirka tal-Qaddisin

21. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 30 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq nitkellem fuq realtà sabiħa ferm tal-fidi tagħna, jiġifieri fuq ix-“xirka tal-qaddisin”. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jfakkarna li b’din l-espressjoni nifhmu żewġ realtajiet: xirka fil-ħwejjeġ qaddisa u xirka bejn persuni qaddisa (nru 948). Ħa nieqaf fuq it-tieni tifsira: hawn qed nitkellmu fuq waħda mill-iżjed veritajiet konsolanti tal-fidi tagħna, għax tfakkarna li m’aħniex waħidna, imma teżisti xirka ta’ ħajja bejn dawk kollha li huma ta’ Kristu. Xirka li tiġi mill-fidi; fil-fatt, it-terminu “qaddisin” jirriferi għal dawk li jemmnu fil-Mulej Ġesù u huma mxierka f’ġismU fil-Knisja permezz tal-Magħmudija. Għalhekk l-ewwel Insara kienu msejħin ukoll “il-qaddisin” (ara Atti 9,13,32,41; Rum 8:27; 1 Kor 6:1). Continue reading Ix-Xirka tal-Qaddisin

Il-Knisja fid-dmir li tiddefendi x-xbieha ta’ Alla.

Se nikteb ta’ kattoliku u se nikkwota minn sorsi kattoliċi, madankollu dak li se nesprimi jista’ forsi jkollu rilevanza wkoll għal dawk li tilfu jew li qatt ma ħaddnu t-twemmin nisrani.

1.     Ix-xbieha ta’ Alla.

Ir-reliġjonijiet monoteistiċi l-kbar, dawk li jemmnu f’Alla wieħed, qed nirreferi għalina l-Insara, għal-Lhud u għall-Musulmani, kollha jgħallmu li Alla qiegħed ix-xbieha tiegħu fil-bniedem, xbieha li tista’ tkun riflessa f’diversi aspetti, imma l-aktar fil-kumplimentarjetà tar-raġel u l-mara.  Dan naqrawh fl-ewwel paġni tal-Bibbja, “U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbihietu, fuq xbihat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom” (Ġen 1:27). Il-kumplimentarjetà tar-ragel u tal-mara, tagħmilhom jixbħu lill-Alla Ħallieq għaliex lilhom tagħtihom il-kapaċità li jissieħbu miegħu fl-opra tal-ħolqien.  Hija don li permezz tiegħu, huma t-tnejn flimkien ikomplu f’ġisimihom dak li beda Alla nnifsu meta ħalaq l-umanità.  Biha huma “jikkontribwixxu b’mod adegawat għall-prokreazzjoni u s-sopravivenza tal-ispeċi umana”.[i] Continue reading Il-Knisja fid-dmir li tiddefendi x-xbieha ta’ Alla.

Marija hija xbieha u mudell tal-Knisja

20. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 23 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżi fuq il-Knisja, u l-lum nixtieq inħares lejn Marija bħala xbieha u mudell tal-Knisja. Biex nagħmel dan nixtieq naqbad espressjoni tal-Konċilju Vatikan II. Tgħidilna l-Kostituzzjoni Lumen gentium: “Omm Alla, kif diġà għallem San Ambroġ, hija xbieha tal-Knisja fl-ordni tal-fidi, tal-karità u ta’ l-għaqda perfetta ma’ Kristu” (nru 63). Continue reading Marija hija xbieha u mudell tal-Knisja

Il-Knisja hija Appostolika

19. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 16 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Meta nistqarru l-Kredu ngħidu: “Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika u appostolika”. Ma nafx qattx irriflettejtu fuq it-tifsira li għandha l-espressjoni “il-Knisja hi appostolika”. Forsi xi darba, waqt xi żjara f’Ruma, ħsibtu fuq l-importanza ta’ l-Appostli Pietru u Pawlu li hawn taw ħajjithom biex iwasslu u jagħtu xhieda tal-Vanġelu. Continue reading Il-Knisja hija Appostolika

Il-Knisja hija Kattolika

18. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 9 t’Ottubru 2013

Għeżież ħbieb, l-għodwa t-tajba! Qed nara li l-lum, f’dan it-temp ikrah, kontu kuraġġjużi: prosit!

“Nemmen fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika…”. Il-lum sa nieqfu nitkellmu fuq dan l-Attribut tal-Knisja: insejħulha Kattolika. Din hi s-Sena tal-Kattoliċità. Qabel xejn, xi jfisser Kattoliku? Ġej mill-Grieg “kath’olòn” li jfisser “skond kollox”, it-totalità. U din it-totalità f’liema sens tapplika għall-Knisja? F’liema sens aħna ngħidu li l-Knisja hi Kattolika? Jien nara li hemm tliet tifsiriet fundamentali. Continue reading Il-Knisja hija Kattolika

Is-silenzju jagħmel ħoss?

Artiklu RM2000 – Il-Fehma tal-Papa għal Settembru 2013:  Biex in-nies tal-lum jerġgħu jiskopru l-valur tas-silenzju u b’hekk jisimgħu l-vuċi ta’ Alla u ta’ ħuthom il-bnedmin

Is-silenzju jagħmel ħoss?  Minn Maria Theresa Portelli

Lanqas qatt ma basru li esperjenza ta’ tmint ijiem setgħet tbiddlilhom ħajjithom!  Kif setgħu jgħaddu ġranet sħaħ fis-silenzju f’din il-ħajja mgħaġġla ta’ kuljum?  Iżda din kienet l-esperjenza ta’ ħames voluntiera fl-Ingilterra li kienu mistiedna biex għal ftit żmien iħallu kollox warajhom u jidħlu għal esperjenza ta’ silenzju.  Continue reading Is-silenzju jagħmel ħoss?

Il-Knisja hija qaddisa

17. Katekeżi dwar il-Kredu mill-Papa Franġisku. 2 t’Ottubru 2013

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-Kredu, wara li nkunu stqarrejna: “Nemmen fi Knisja waħda”, inżidu l-aġġettiv “qaddisa”; b’hekk nistqarru l-qdusija tal-Knisja, u din hi karatteristika li kienet preżenti sa mill-bidu fl-għarfien ta’ l-ewwel Insara, li kienu jissejħu sempliċement “il-qaddisin” (ara Atti 9:13,32,41; Rum 8:27; 1 Kor 6:1), għax kienu ċerti li hi l-azzjoni ta’ Alla, hu l-Ispirtu s-Santu li jqaddes il-Knisja. Continue reading Il-Knisja hija qaddisa