Id f’id

Print Friendly, PDF & Email

Patri Mario Attard OFM Cap

Kien jum ta’ festa. L-Isptar kien kwiet aktar mis-soltu. Ġurnata mill-isbaħ. Xemx taqli l-ġrieden! Għall-erwieħ! L-AC!

Mort fis-sala. Staqsejt għalih. Kien għadu fejn poġġewh. Dħalt. Rajtu fis-sodda ta’ ġewwa. Miegħu kien hemm tlieta oħrajn. Qaluli li kien bħali, Franġiskan Kapuċċin. Iżda, fir-rejaltà, ma kienx. Kien li kien. Mhux importanti. Imma mportanti għal ħaġa waħda. Ħaġa li bqajt inġorr. Ħaġa li baqgħet f’qalbi biex tgħinni noħroġ b’qalbi kollha għal min ikollu tassew bżonn il-ħniena ta’ Alla bija.

Rajtu fis-sodda. Kien jidher ċar li l-friex li kien fuqu kien il-ħabs tiegħu. Xtaq ħafna joħroġ minnu. Imma l-mard u x-xjuħija tassew li ma jħallukx tmur fejn tixtieq. Sewwa kien qallu lil Pietru: “Imma meta tixjieħ, int tiftaħ idejk u ħaddieħor iħażżmek u jieħdok fejn ma tkunx trid!” (Ġw:21:18). Fi żmienu kien itajjar in-nar. Ħadem. Mingħajr ħafna daqq tat-trombi. Qarar ma nafx kemm-il persuna. Għamel li seta’ biex jibqa’ ixerred imħabbet il-Missier Ħanin lejn il-midneb.

Imma l-mard ma jagħmilx distinzjoni. Jieħu lil min irid. Jaħtaf l-ewwel priża li jsib. Ma joqgħodx iħabbel rasu min. Xi rwol għandu fis-soċjetà jew fil-Knisja. La l-ewlenin ġenituri tagħna fetħu l-bieb għall-Għadu ta’ ruħna dan daħal u għamel letteralment massakru mid-dinja tagħna. Fejn il-Mulej ifejjaq permezz tal-barka tiegħu l-Għadu ta’ ruħna jisħet bil-mard li jikkawżalna. Mard fuq mard. Tbatija fuq tbatija.

U hu wkoll, anki jekk fih hemm il-preżenza ħajja ta’ Kristu Saċerdot, ma setax jeħles minn din il-biċċa xogħol kiefra li l-ewlenin ġenituri tagħna, sforz bluhathom, ġabu fuqna. Spiċċa marid. Ma jiċċaqlaqx. Madankollu ma stajtx ma mmurx ħdejh. Aktar u aktar meta ntbaħt li hu ħija l-għażiż fis-saċerdozju mqaddes.

Mort ħdejh. Ħriġtlu idi l-leminija. U, bil-mod il-mod, ressaq idu lejn tiegħi. Żammejtlu idejh f’tiegħi. Idu kienet kiesħa silġ. Kważi bajda karti. Id mimlija bl-għomor. Id li minn fuqha għaddew l-għexieren tas-snin. Mal-medda tal-ħin beda jagħfasli idi. Qisu ried jgħidli xi ħaġa. Għalkemm din il-ħaġa minn fommu ma ħarġitx. Ma jimpurtax! Il-Mulej ħanin! Jaf x’hemm moħbi fil-qalba tal-qalb il-bniedem. Jaf x’hemm preżenti fis-santwarju tas-santwarji tal-umanità. Għalhekk bqajt inħares lejh. Bil-ħlewwa. U b’widnejja miftuħa.

Il-pipe fi mnieħru wrieni t-tbatija li kien għaddej minnha! Qalbi weġġgħet x’ħin ratu jbati. It-tbatija iebsa fuq kulħadd. Emmnuni li m’għaraftx ngħidlu kelma għajr li nibqa’ inżommlu idu. B’idu f’idi beda jistrieħ. Ħarstu ma baqgħitx iktar iebsa. Bdiet iċċedi. Iċċedi. Iċċedi… Sakemm fl-aħħar minn għajnejh kważi ċassi leħħ id-dmugħ.

Is-skiet ta’ bejnietna qalli bosta ħwejjeġ. Dawk l-idejn li kelli f’idi kienu idejn li bihom l-Mulej ġie fostna bħala bniedem! U hawnhekk, mis-skiet tal-kamra, smajt għajta qawwija u ħelwa li ilha issa tidwi mal-elf u sitt mitt sena sħaħ! Santu Wistin, l-għaref Wistin, għajjatha biex tifqa’ l-bibien tal-qlub xettiċi u bla fidi. Anki ta’ dawk li suppost jgħallmu l-fidi. “O idejn qaddisa u venerabbli! O funzjoni ferħana tas-saċerdot! Dak li ħalqek tani l-qawwa biex noħolqu. U hu li ħalaqni mingħajri huwa nnifsu maħluq minni!”

Għal dawn il-kelmiet ma stajtx ma ngħożż bil-ħerqa idejh! Dawk l-idejn li ġabu l-grazzja ta’ Alla fostna. Ġabu l-ħniena ta’ Alla fina. Ġabu l-fejqan ta’ Kristu fil-qlub u l-imħuħ tagħna. Bis-sagramenti mqaddsa ta’ Kristu permezz tal-Knisja tiegħu! Fis-skiet! Għall-ħamsin sena sħaħ. Fil-bard. Fix-xita. Fil-kesħa. Fis-sħana. Fid-dubju. Fil-qtiegħ il-qalb. Fid-dlam. Fin-nawfraġji li toffrilna l-ħajja.

Għożżejthom dawk l-idejn. U l-għafsa dgħajfa u b’saħħitha tagħhom nibqa’ inġorrha f’qalbi. L-għaliex dawk l-idejn fakkruni li jekk inpoġġi idi f’idejĦ m’għandix għalfejn nibża’! IdejH sodi! Għax idejH huma hu: Kristu Saċerdot. Bihom itella’ lill-ħuti mill-ġerħat tad-dnub. Jaħsilhom, idewwihom u jagħtihom saħħet ruħhom u ġisimhom mill-ġdid. U magħhom, abbli wara kulħadd, jogħġbu jtella’ lili stess! Basta f’idejja nara idejH!

Żommli jdejja Mulej f’idejk! Amen.

Leave a Reply

%d bloggers like this: