In-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa?

DOMANDA

Nixtieq spjegazjoni ta’ dawn il versi  li huma mehudin mil bibbja .Grazzi

[1Kor:14:34] Bħalma jsir fil-Knisja kollha tal-qaddisin, in-nisa għandhom iżommu s-skiet fil-laqgħa; ma għandhomx permess jitkellmu imma joqogħdu suġġetti, bħalma tgħid ukoll il-Liġi.[1Kor:14:35] Jekk ikunu jridu jitgħallmu xi ħaġa, jistaqsu lil żwieġhom id-dar; ma jixraqx li mara titkellem fil-ġemgħa tal-Knisja]

TWEĠIBA minn Dun Pawl Sciberras

San Pawl kien saqajh hafna fl-art. Kien jaf tajjeb li jekk bniedem ma jkunx istruwit u ffurmat, hsara jista’ jaghmel jekk jipprova jghallem lil haddiehor. In-nisa ma kinux jircievu istruzzjoni jekk mhux ftit li biha jinqdew ghall-hajja ta’ kuljum minghand missierhom jew l-irgiel taghhom, jekk ikunu mizzewga.

Ghalhekk San Pawl ma kienx ihalli li n-nisa jitkellmu fl-Assemblea tal-komunitajiet tieghu. A little knowledge is a dangerous thing!

Meta kien hemm nisa li kienu istruwiti u jifilhu jgorru r-responsabbilta’ tat-tmexxija, allura kien San Pawl innifsu li ghamilhom mexxejja, bhalma kienet Lidja fil-komunita’ ta’ Filippi. Ara ftit b’liema qima isellem lill-hafna nisa li jsemmi fil-kapitlu 16 tal-Ittra lir-Rumani, li keinet komunita’ li lanqas biss waqqaf hu!

Wassalt messaġġ ta’ tama lill-Afrika

Patri Mario Attard OFM Cap

Għall-grazzja t’Alla intemm b’wiċċ il-ġid il-vjaġġ Appostoliku ta’ Papa Franġisku li din id-darba ħadu fil-Kenja, fl-Uganda u fir-Repubblika tal-Afrika Ċentrali. Dan il-vjaġġ beda mill-Erbgħa 25 ta’ Novembru u wasal fi tmiemu nhar it-Tnejn 30 ta’ Novembru 2015. Il-qalba ta’ dan il-vjaġġ kienet il-virtù tat-tama. Continue reading Wassalt messaġġ ta’ tama lill-Afrika