Il-kurituri tal-Isptar Mater Dei

Patri Mario Attard OFM Cap

Twal u dojoq! Donnhom ma jispiċċaw qatt! Timxi! Timxi! U dejjem timxi! Sakemm fl-aħħar tasal fis-sala fejn tixtieq.

Ħafna ikkummentawli fuqhom. Fuq l-imberkin kurituri tal-Isptar Mater Dei. Staqsi kemm huma twal lil min xogħlu hu li jimxihom. Mela ibda’ minna l-kappillani tal-Isptar! Jiena u nimxihom niltaqa’ ma’ biżibilju nies. Nies li nkun nafhom. Oħrajn le. Nies li nagħrafhom u oħrajn li jagħrfuni. Hemm ukoll dawk li ma nagħrafhomx. Jew ma jagħrfunix. Ġieli sibt nies li waqqfuni u ikkummentwali fuq xi artiklu li l-Mulej jagħtini nikteb għal dan il-ġurnal popolari. U min jgħidli ħaġa u min jgħidli oħra. Continue reading “Il-kurituri tal-Isptar Mater Dei”

Is-Sbatax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TNEJN TAT-TIELET ĠIMGĦA

Lq 4,24-30 – II Slat 5,1-15a

“Kun dejjem twajjeb, Mulej, mal-Knisja tiegħek: żommha safja u wettaqha, u billi mingħajrek ma tistax tibqa’ sħiħa, mexxiha dejjem bil-grazzja tiegħek.”

[Il-waqfa – statio – Rumana  tallum hi fil-knisja mibnija fuq il-qabar ta’ wieħed mill-martri kbar ta’ Ruma, sewwasew fil-bażilika ċimiterjali ta’ San Lorenzo fuori le Mura. Din il-knisja nobbli nbniet kemm-il darba mill-ġdid sakemm waslet dik tallum. Il-proto-djaknu martri San Lawrenz isaħħaħna fit-talba tagħna llum.] Continue reading “Is-Sbatax-il Jum tar-Randan”

A precious gift for a lifetime

 Fr Mario Attard OFM Cap

A friend of mine gave me a book which is enriching my spiritual and pastoral life. I am referring to the book by Pope Francis The name of God is Mercy.

This fabulous book is precisely a frank and friendly conversation of the actual Argentinian Pontiff with the Italian journalist and vaticanist, Andrea Tornielli. This easy read book gives us a powerful insight into the Holy Father’s vision of mercy. It spells out how this vision can effectively influence the Church starting from its highest echelons till its grassroots. Continue reading “A precious gift for a lifetime”

Smigħ u azzjoni

Nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar, għadna kemm tajna bidu għar-Randan imqaddes. Il-messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan ta’ din is-sena, fil-kuntest tas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena, huwa dirett u qawwi. Iħeġġiġna biex nisimgħu u mbagħad inwieġbu fuq dak li nisimgħu.

Ir-Randan huwa żmien privileġġat fejn il-Kelma ta’ Alla titħabbar lilna b’qawwa insistenti għall-indiema u l-bdil tad-direzzjoni f’ħajjitna.

 MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU GĦAR-RANDAN 2016

“Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju” (Mt 9:13)

L-opri tal-ħniena fil-mixja tal-Ġublew

  1. Marija, ikona ta’ Knisja li tevanġelizza għax hi evanġelizzata

Fil-Bulla tal-Indizzjoni tal-Ġublew għamilt stedina biex “ir-Randan ta’ din is-Sena Ġubilari ngħixuh b’mod iżjed intens bħala mument qawwi biex niċċelebraw u nduqu l-ħniena ta’ Alla” (Misericordiæ vultus, 17).  Bis-sejħa għas-smigħ tal-Kelma ta’ Alla u għall-inizjattiva “24 siegħa għall-Mulej” ridt nisħaq fuq il-primat tas-smigħ tal-Kelma fi spirtu ta’ talb, speċjalment dik tal-Profeti.  Il-ħniena ta’ Alla fil-fatt hi xandira lid-dinja: imma din il-bxara kull Nisrani hu msejjaħ jagħmel esperjenza tagħha hu l-ewwel.  Hu għalhekk li fi żmien ir-Randan jien se nibgħat lill-Missjunarji tal-Ħniena biex ikunu għal kulħadd sinjal konkret ta’ kemm Alla hu qrib tagħna u lest jaħfrilna.

 

Wara li laqgħet il-Bxara t-Tajba mwassla lilha mill-arkanġlu Gabrijel, Marija, fil-Magnificat, tgħanni profetikament il-ħniena li biha Alla għażilha sa minn qabel.  Hekk il-Verġni ta’ Nazareth, imwiegħda bħala għarusa lil Ġużeppi, issir l-ikona perfetta tal-Knisja li tevanġelizza għax kienet u hi kontinwament evanġelizzata bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, li nissel il-frott tal-ġuf verġinali tagħha.  Fil-fatt fit-tradizzjoni profetika, il-ħniena, diġà fuq livell etimoloġiku, għandha x’taqsam ħafna sewwasew mal-ġewwieni ta’ ġuf l-omm (rahamim) u anki ma’ tjieba ġeneruża, fidila u kollha mogħdrija (hesed) li tintwera fi ħdan ir-relazzjonijiet bejn il-miżżewġin u l-ġenituri u l-ulied.

 

  1. It-tjieba ta’ Alla mal-bnedmin: storja ta’ ħniena

Il-misteru tal-ħniena divina jintwera lilna matul l-istorja tal-patt bejn Alla u l-poplu tiegħu Israel.  Fil-fatt, Alla dejjem jidher għani fil-ħniena, lest f’kull ċirkustanza biex isawwab fuq il-poplu tiegħu ħlewwa u kompassjoni li ġejjin mill-ġewwieni tiegħu, fuq kollox fil-mumenti l-iżjed drammatiċi meta l-infedeltà tfarrak ir-rabta tal-Patt, u jkun hemm bżonn li dan il-patt jiġi ratifikat b’mod iżjed stabbli fil-ġustizzja u fil-verità.  Hawn qegħdin quddiem drama vera ta’ mħabba, fejn Alla jilgħab ir-rwol ta’ missier u ta’ raġel ittradut, waqt li Israel jilgħab ir-rwol ta’ iben/bint u ta’ mara infidila.  Huma sewwasew dawn ix-xbihat familjari – bħal fil-każ ta’ Hosegħa (ara Hos 1-2) – li jesprimu kemm Alla jixtieq jintrabat mal-poplu tiegħu.

 

Din id-drama ta’ mħabba tilħaq il-quċċata tagħha fl-Iben magħmul bniedem.  Fih Alla jsawwab ħnientu bla tarf sa ma jagħmel minnha “Ħniena inkarnata” (ara Misericordiæ vultus, 8).  Bħala bniedem, Ġesù ta’ Nazareth fil-fatt hu f’kull sens bin Israel.  U huwa hekk sal-punt li fih jitlaħħam dak is-smigħ perfett ta’ Alla li s-Shemà titlob minn kull Lhudi, twemmin li sal-lum għadu l-qalba tal-patt ta’ Alla ma’ Israel: “Isma’, o Israel: Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu.  Ħobb, mela, lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha” (Dewt 6:4-5).  L-Iben ta’ Alla hu l-Għarus li jagħmel minn kollox biex jirbaħ l-imħabba tal-Għarusa tiegħu, li magħha hu marbut bl-imħabba tiegħu bla limiti li ssir viżibbli fil-festa tat-tieġ ta’ dejjem tiegħu magħha.

 

Din hi l-qalb li tħabbat tal-kerygma appostolika, li fiha l-ħniena divina għandha post ċentrali u fundamentali.  Dan hu “l-ġmiel tal-imħabba feddejja ta’ Alla li dehret f’Ġesù Kristu li miet u rxoxta” (Eżortazzjoni appostolika Evangelii gaudium, 36), dik l-ewwel tħabbira li “dejjem għandna nerġgħu lura għaliha biex nisimgħuha fid-diversi xejriet tagħha u li dejjem għandna nduru lejha biex inħabbruha fil-katekeżi” (ibid., 164).  Allura l-Ħniena “tesprimi l-imġiba ta’ Alla mal-midneb, meta joffrilu possibbiltà oħra biex jerġa’ lura minn triqtu l-ħażina, jindem u jemmen” (Misericordiæ vultus, 21), u hekk terġa’ twaqqaf ir-relazzjoni tiegħu Miegħu.  U f’Ġesù mislub Alla sa jrid jilħaq il-midneb fl-aktar post imbiegħed tiegħu, sewwasew hemm fejn hu ntilef u tbiegħed Minnu.  U dan jagħmlu bit-tama li sa fl-aħħar jista’ jrattab il-qalb imwebbsa ta’ Għarustu.

 

  1. L-opri tal-ħniena

Il-ħniena ta’ Alla tibdel il-qalb tal-bniedem u ddewqu mħabba fidila li hekk tagħmel lilu wkoll kapaċi jħenn.  Hu miraklu dejjem ġdid li l-ħniena divina tista’ ddawwal bih il-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna, tqanqalna għall-imħabba tal-proxxmu, u tagħti l-ħajja lil dawk li t-tradizzjonijiet tal-Knisja ssejjaħ l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali.  Huma jfakkruna li l-fidi tagħna tissarraf f’atti konkreti u ta’ kuljum, biex ngħinu lill-proxxmu tagħna fil-ġisem u fir-ruħ, u li fuqhom għad isir ħaqq minna: nitimgħuh, inżuruh, infarrġuh, nedukawh.  Għalhekk jien xtaqt “li l-poplu Nisrani matul il-Ġublew jirrifletti fuq l-opri tal-ħniena korporali u spiritwali.  Dan ikun mod kif nerġgħu nqajmu l-kuxjenza tagħna spiss rieqda quddiem it-traġedja tal-faqar u biex nidħlu dejjem iżjed fil-qalba tal-Vanġelu, fejn il-foqra huma l-ipprivileġġjati tal-ħniena divina” (ibid., 15).  Fil-fatt, fil-fqir, il-ġisem ta’ Kristu “isir mill-ġdid viżibbli bħala ġisem ittorturat, miġruħ, imsawwat, mitluq mejjet bil-ġuħ, maħrub… biex aħna nagħrfuh, immissuh u ngħinuh b’għożża kbira (ibid.).  Misteru straordinarju u skandaluż li baqa’ jtul fl-istorja hu dan tat-tbatija tal-Ħaruf Innoċenti, siġra tal-għolliq taqbad bl-imħabba mogħtija b’xejn, li quddiemha bħal Mosè nistgħu biss ninżgħu l-qorq (ara Eż 3:5); iktar u iktar meta l-fqir hu ħuna jew oħtna fi Kristu li qed ibatu minħabba l-fidi tagħhom.

 

Quddiem din l-imħabba qawwija bħall-mewt (ara Għanja 8:6), l-ifqar miżerabbli hu dak li ma jaċċettax li hu hekk.  Jaħseb li hu għani, imma fir-realtà hu l-ifqar fost il-fqar.  Huwa hekk għax hu lsir tad-dnub, li jwasslu biex jinqeda bl-għana u l-poter mhux biex jaqdi lil Alla u lill-oħrajn, imma biex jifga fih l-għarfien qawwi li anki hu mhu xejn għajr tallab imsejken u fqajjar.  U ikbar ma huma l-poter u l-għana li għandu, ikbar jista’ jkun dan l-għama qarrieq tiegħu.  Hu jasal f’punt li lanqas irid jara jittallab fuq l-għatba tal-bieb ta’ daru lill-fqajjar Lazzru (ara Lq 16:20-21), li hu figura ta’ Kristu li fil-foqra jittallab il-konverżjoni tagħna.  Lazzru hu l-possibbiltà ta’ konverżjoni li Alla qed joffrilna u forsi aħna m’aħniex naraw.  U ma’ dan l-għama tissieħeb ukoll l-illużjoni supperva ta’ omnipontenza, fejn għadha tidwi l-frażi qarrieqa tax-Xitan, “issiru bħal Alla” (Ġen 3:5), li hi l-għerq ta’ kull dnub.  Din l-illużjoni tista’ tassumi wkoll xejriet soċjali u politiċi, kif urew it-tolitarjaniżmi tas-seklu għoxrin, u kif juruna llum l-ideoloġiji tal-ħsieb uniku u tax-xjenza teknoloġika, li jippretendu li jpinġu lil Alla irrilevanti u li jirriduċu lill-bniedem għal materja li tista’ tiġi strumentalizzata.  U fi żmienna dan jistgħu juruh ukoll l-istrutturi tad-dnub marbuta ma’ mudell ta’ żvilupp falz imsejjes fuq l-idolatrija tal-flus, li lill-persuni u s-soċjetajiet l-aktar għonja ġġibhom indifferenti għad-destin tal-foqra, hekk li jagħlqulhom il-bibien tagħhom u saħansitra jirrifjutaw li jħarsu lejhom.

 

Għalhekk ir-Randan ta’ din is-Sena Ġubilari hu għal kulħadd iż-żmien it-tajjeb biex sa fl-aħħar nistgħu ninqalgħu mill-aljenazzjoni eżistenzjali tagħna, grazzi għas-smigħ tal-Kelma u għall-opri tal-ħniena.  Jekk permezz ta’ dawk korporali mmissu l-ġisem ta’ Kristu fl-aħwa fil-bżonn ta’ min jitmagħhom, ilibbishom, jagħtihom saqaf fuq rashom, iżurhom, dawk spiritwali – nagħtu parir, ngħallmu, naħfru, inwissu, nitolbu – imissu iżjed direttament il-fatt li aħna midinbin.  Allura l-opri korporali u dawk spiritwali ma għandhom qatt jinfirdu minn xulxin.  Fil-fatt, huwa sewwasew meta fil-fqajjar imiss il-ġisem ta’ Kristu mislub li l-midneb jista’ jirċievi b’don l-għarfien li hu stess huwa tallab fqajjar.  Permezz ta’ din it-triq anki l-“imkabbra f’qalbhom”, is-“setgħana” u l-“għonja” li fuqhom jitkellem il-Magnificat għandhom il-possibbiltà li jintebħu li bla ebda merti tagħhom l-Imsallab ħabbhom, miet u qam għalihom ukoll.  F’din l-imħabba biss hemm it-tweġiba għal dak l-għatx għall-hena u l-imħabba bla tmiem li l-bniedem jitqarraq meta jaħseb li jista’ jaqta’ permezz tal-idoli tal-għerf, tal-poter u tal-ġid.  Imma jibqa’ dejjem il-periklu li, jekk jagħlqu iżjed qalbhom għal Kristu, li fil-fqir jibqa’ jħabbat fuq il-bieb tal-qalb tagħhom, is-suppervi, l-għonja u l-qawwija jispiċċaw biex jikkundannaw lilhom infushom għall-għarqa f’dak l-abbiss etern ta’ solitudni li hu l-Infern.  Hawn mela jidwi mill-ġdid għalihom, kif ukoll għalina lkoll, il-kliem tassew f’loku ta’ Abraham: “Għandhom lil Mosè u l-Profeti: jisimgħu lilhom” (Lq 16:29).  Dan is-smigħ attent iħejjina bl-aħjar mod biex niċċelebraw ir-rebħa defenittiva fuq id-dnub u fuq il-mewt tal-Għarus, issa rxoxt, li jixtieq isaffi lill-Għarusa mwiegħda tiegħu, hi u tistenna l-miġja tiegħu.

 

Ejjew ma naħlux dan iż-żmien tar-Randan hekk tajjeb għall-konverżjoni!  Dan nitolbuh għall-interċessjoni materna tal-Verġni Marija, li kienet l-ewwel waħda li, quddiem il-kobor tal-ħniena divina lilha mogħtija b’xejn, għarfet iċ-ċokon tagħha (ara Lq 1:48) u li hi l-qaddejja umli tal-Mulej (ara Lq 1:38).

 

Mill-Vatikan, 4 ta’ Ottubru 2015

Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi

Franġisku

Is-Sittax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IS-SIBT TAT-TIENI ĠIMGĦA

Lq 15,1-3.11-32 – Mik 7,14-15.18-20

“O Alla, inti tagħtina mezzi qaddisa biex, sa minn din l-art stess, iddaħħalna f’sehem fil-ħwejjeġ tas-sema; kun int li tmexxina f’din il-ħajja, u wassalna f’dak id-dawl li fih inti tgħammar.”

[Tradizzjonalment it-talba kwareżimali tallum hi marbuta mal-knisja ta’ Santi Marcellino e Pietro, knisja żgħira li tinsab bejn Santa Maria Maggiore u l-Arċibażilika Lateranensi. Kienet telgħet għall-ewwel darba fir-raba’ seklu tardiv. It-talba tallum tgħaqqadna spiritwalment mal-komunità Rumana li mistagħna b’dawn iż-żewġ martri tagħha.] Continue reading “Is-Sittax-il Jum tar-Randan”