Bħal Moscati


Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar affaxxinajt ruħi nidħol fuq YOU TUBE, nikteb Giuseppe Moscati film, u nissaħħar fuq il-preżenza ħajja ta’ Ġesù Kristu fil-ħajja medika ta’ Dottor Giuseppe Moscati. Illum ngħidulu San Giuseppe Moscati!

Giuseppe twieled nhar il-25 ta’ Lulju 1880 minn familja aristokratika Naplitana. Kien is-seba’ wild minn disa’ ulied. Missieru, Francesco Moscati, kien avukat u aktar tard laħaq maġistrat. Francesco kienet l-għaxqa tiegħu jgħin fil-quddiesa. Mela ma jfissirx li għax tilħaq għandek tabbanduna l-fidi! Omm Giuseppe, Rosa de Luca dei Marchesi, wkoll kienet ġejja minn familja nobbli Taljana. Meta kellu 4 snin Giuseppe għamel l-ewwel tqarbina. Giuseppe irċieva s-Sagrament tal-Konfermazzjoni fl-età ta’ 10 snin. Fl-1897 daħal jistudja l-mediċina fl-Università ta’ Napli minfejn irċieva d-dottorat tiegħu fil-mediċina fl-1903.

Moscati ħadem u amministra l-Isptar tal-Inkurabbli f’Napli. Sadanittant huwa baqa’ jistudja u jirriċerka fil-mediċina. Dottor Moscati kien wieħed mill-ewlenin xjenzati li esperimenta l-użu tal-insulina għad-dijabete. Ix-xogħol tiegħu ta’ tabib, riċerkatur u amministratur tal-isptarijiet u soċjetajiet mediċi aktar ressquh lejn is-sodda tal-marid. Moscati kien tabilħaqq strumentali biex titwaqqaf il-kolera f’Napli. Barra minhekk insibuh minn ta’ quddiem nett fil-pjanijiet u fl-għajnuna biex jiġu evakwati persuni li ħajjithom kienet mhedda serjament mill-iżbruffar tal-Vessuvju li seħħ nhar it-8 t’April 1906.

Giuseppe kien tassew ġentlom mal-pazzjenti foqra. Mhux biss kien jinvistahom mingħajr ma joħdilhom sold talli kien jagħtihom il-mediċina b’xejn u kif ukoll kien jitfa’ karta ta’ 50 Lire mal-preskrizzjoni bħala karità. Il-ħajja qaddisa ta’ Moscati kienet bħal xemgħa mixgħula għas-servizz kontinwu tal-morda, l-aktar ta’ dawk li ma kellhomx minn fejn iħallsu. Mhux ta’ b’xejn li San Ġwann Pawlu II ikkanonizzah lejn l-aħħar jiem tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Lajċi li kien seħħ bejn l-1 sat-30 t’Ottubru 1987 fil-Vatikan. B’din il-kanonizzazzjoni l-Papa ried iwassal il-messaġġ li Giuseppe Moscati, lajk, ħadem fil-Knisja u fid-dinja. Il-kanonizzazzjoni tiegħu hija ta’ inkuraġġiment kbir għar-riċerkaturi, għat-tobba u għall-istudenti tal-mediċina li fakkruh bħala x-xjentist u t-tabib li dejjem għaddej jikkura lin-nies li qed ibatu u li, permezz tal-ministeru mediku tiegħu, jagħtihom lil Ġesù Kristu.

Parir li Dottor Moscati kien iħobb jagħti lir-ruxxmata studenti tal-mediċina li kien jgħallem kien dan:

“Ftakkru li, waqt li qiegħdin issegwu l-mediċina, intom għandkom responsabbiltà kbira ta’ missjoni l-aktar għolja. Bil-Mulej f’qalbkom u bit-tagħlim ta’ missirijietkom u ommijietkom f’moħħkom, ipperseveraw fl-imħabba u fl-għożża lejn il-pazzjenti foqra, b’fidi u entużjażmu. B’widnejkom magħluqa għat-tifħir u għall-kritika, b’wiċċ imqarras lejn l-għira, disposti biss biex tagħmlu l-ġid”. Tgħid dan il-parir ta’ Dottor Moscati ma jgħoddx għalik għażiż tabib u għażiża tabiba?

Nixtieq nieħu din l-opportunta biex insellem u nirringrazzja minn qalbi lit-tobba, tal-imgħoddi u dawk ta’ issa, li jissallbu għall-pazzjenti tagħna. Dawk it-tobba li ma jħokkux idejhom għall-mijiet tal-ewros li se jimpalaw minn fuq dahar il-pazzjenti imma lesti li jaqduhom minn qalbhom. L-attitudni umli u mimlija tjubija ta’ dawn it-tobba tikxifhom li huma nies ta’ Alla. Qaddisin. L-ispirtu tagħhom jikxifhom li huma angli tal-paċi u tal-ħajja u mhux gaffef bla qalb tal-impalar bla ħniena tal-flus minn dawk li ma jifilħux iħallsu. Huma dawn il-veru tobba li jagħmlu unur lix-xjenza medika. U minn dawn għall-grazzja ta’ Alla għad fadal u jalla n-numru tagħhom jikber aktar!

Bħal Moscati! Li għex biss 47 sena. Imma x’ħajja dik!… Dak tabib!

 

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: