Esperjenza sabiħa

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli l-pjaċir u l-privileġġ li nieħu sehem fil-programm Ċikku l-Poplu li jixxandar fuq One Radio nhar ta’ Erbgħa mill-10.00 ta’ filgħaxija sa nofsillejl. Il-programm jitmexxa minn Etienne Schembri u Georvin Bugeja.

Jiena kont mistieden għal dan il-programm popolari fil-puntata tal-Erbgħa 20 ta’ Jannar. Miegħi kien mistieden ukoll l-Imam tal-Komunità Musulmana f’Malta Mohamed El Sadi. It-tnejn li aħna rajna kemm hu importanti li nsiru midħla ta’ xulxin. Id-djalogu u l-ħbiberija bejn iż-żewġ reliġjonijiet hija ta’ mportanza kbira. Ma jistax ikollna l-paċi fid-dinja mingħajr ma jkun hemm il-paċi bejn ir-reliġjonijiet. Continue reading Esperjenza sabiħa

Il-Wieħed u Tletin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia 

L-ERBGĦA TAL-ĦAMES ĠIMGĦA

Ġw 8,31-42 – Dan 3,14-20.91-92.95

“O Alla ħanin, dawwal il-qlub ta’ wliedek li tqaddsu b’għemejjel ta’ ndiema u, fit-tjieba  tiegħek, agħti widen għat-talb umli tagħna, int li tnissel fina x-xewqa tar-rabta miegħek.”

[L-Insara Rumani bħallum kienu – u xi wħud għadhom – jinġabru fil-knisja magħrufa bħala “San Marcello al Corso”. Hi ddedikata lill-papa msemmi li fi xjuħitu safa kkundannat għal xogħol iebes sal-mewt  fl-istalel imperjali li kienu jinsabu fejn tinsab dil-knisja mwaqqfa f’ġieħ il-martirju glorjuż tiegħu.]

Aktar ma jinġabru jiem ta’ penitenza aktar tikber il-fiduċja tal-Knisja li aħna, uliedha, sa tmiem ir-Randan se nkunu doqna l-ħniena t’Alla u se nkunu tqaddisna bl-għemejjel ta’ ndiema li qed nagħmlu – għemejjel ta’ ndiema abbinati mat-“talb umli” biex Alla jnissel fina “x-xewqa tar-rabta miegħu”.

Tibda, il-kolletta tallum, b’talba għad-don tad-dawl. Ladarba il-veru dawl hu Kristu, mela t-talba li tagħmel il-Knisja llum hi talba għad-don ta’ Kristu ħalli bil-preżenza glorjuża tiegħu fina jdawwalna, jurina kemm għandna bżonnu u jħeġġiġna bix-xewqa tar-rabta m’Alla. Min hu marbut ma’ Alla, ma jaqgħax!

F’das-sitt jum tas-settiena, nitolbu lil Marija, imnikkta bil-ġisem miġruh ta’ binha fi ħdanha, biex isseddaqna fir-rabta ta’ mħabbitna ma’ Ġesù u magħha.

Ħniena u Faraġ

10. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 16 ta’ Marzu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Fil-ktieb tal-profeta Ġeremija, il-kapitli 30 u 31 huma msejħin “ktieb il-faraġ”, għax fihom il-ħniena ta’ Alla tidher fil-qawwa kollha tagħha li tfarraġ u tiftaħ għat-tama qalb l-imġarrbin. Il-lum aħna wkoll nixtiequ nisimgħu dan il-messaġġ ta’ faraġ.

Continue reading Ħniena u Faraġ