Il-Ħamsa u Tletin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TNEJN TAS-SITT ĠIMGĦA TAR-RANDAN

Ġw 12,1-11 – Is 42,1-7

“Ħares lejna, o Alla li tista’ kollox, ara kemm nonqsu fost tant tiġrib, ta’ bnedmin dgħajfa li aħna, u agħmel li nieħdu r-ruħ għall-merti tal-passjoni ta’ Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem.” Continue reading “Il-Ħamsa u Tletin Jum tar-Randan”