Home > Ġenerali > Il-Knisja qed tismagħhom liż-Żgħażagħ?

Il-Knisja qed tismagħhom liż-Żgħażagħ?


Il-missjoni tal-Knisja hija li twassal il-Kelma.  Imma bħal donnu llum jeħtieg li nkunu lesti nisemgħu wkoll, anzi forsi li qabel ngħidu tagħna jeħtieġ inħallu lill-poplu jgħidilna tiegħu, u din tgħodd b’mod speċjali maż-żgħażagħ.  Dan il-filmat qasir jista’ joffrilna sfida biex nirriflettu dwar realtà li spiss narawha fil-parroċċi u l-għaqdiet tagħna.

Għid tiegħek inti wkoll.  Nixtiequ nisemgħu minn għandek kif taħsibħa. F’din il-paġna stess tista’ tħallilna l-kummenti tiegħek.  Napprezzawhom …

Categories: Ġenerali
 1. MA. Vella
  May 1, 2016 at 7:14 pm

  Is-smiegh fina huwa don bhal kliem. Hafna minn aktar inhobbu nghidu milli nisemghu. Dan naghmluh sahansitra fil-familja u l-knisja mhix hielsa minn din it-tentajoni. Imma bhal kull tentazzjoni ohra rridu nirbhuha.

 2. James Zahra
  May 1, 2016 at 7:11 pm

  Il-knisja ma tista’ qatt tieqaf tisma’, inkella dak li tipprova twassal lill-poplu jkun irrelevanti.

 3. Charles
  May 1, 2016 at 9:52 am

  Ninkwita hafna meta nara il knisja ghada ma adjornatx ruha u ma fehmitx xhin I evangelizzazzjoni. Hemm hafna xi tghid dwar Dan il film. Ir realta hi li il knisja ghanda il verita ghandu soluzjonijiet fil Kelma. Nahseb li il knisja tibza tinbidel u il konsegwenzi ilhom jidru. It tajjeb hu li fil knisja hemm min fhem u iddecieda li jinbidel u jidher fih il frott tal Ispirtu. Kullhadd hu liberu li jghazel li jhalli il Kelma t’Alla tghinu jiehu decisjonijiet.

 4. Helen Borg
  May 1, 2016 at 9:20 am

  Wiehed mill-postijiet fejn il-knisja trid tkun lesta li tisma huwa fil-konfessinarju. Illum il-qrar bhal donnu qed imut mewta helwa. Qassisin li lesti jitkelllmu fl-omelija, imma ftit issibhom lesti jpoggu fil-konfessinarju jistennew min jigi jiftah qalbu maghhom. Forsi ghalhekk qeghdin ihabbtu bibien ohra? Il-poplu ghadu jhoss il-bzonn li jkollu min jisemghu u jifmu. Araw ftit il-klinici tal-priskjatri dejjem fullup. Jghidu li lanqas il-counsellors mhuma jlahhqu. Forsi l-ewwel xoghol ta’ dawn mhux li jisemu. U l-knisja li dan fehmitu sa minn mijiet ta’ snin ilu, illum qed titilfu ftit ftit? Fejn sejrin? Prosit tal-filmat.

 5. Marija Tabone
  May 1, 2016 at 9:09 am

  Il-Papa Gwanni XXiII kien xebbah lil Knisja ma’ Omm u Ghalliema. Qabel ma tkun ghalliema li titkellem, il-Knisja trid tkun omm li tisma’ u tghader.

 6. Simon Mallia
  May 1, 2016 at 9:05 am

  Hija hasra kbira li uhud minn hutna Maltin telqu l-knisja kattolika ghaliex ma sabu lil hadd li jismahom. Kien hemm hafna sacerdoti tajbin. imma fit-tjubija forsi mhux dejjem kienu lesti jisemu bizzejjed.

 1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: