Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > LIVE-IN li ħalla l-frott

LIVE-IN li ħalla l-frott


Patri Mario Attard OFM Cap

Jeżiżtu esperjenzi fil-ħajja li ma tagħmilhomx darba biex tgħid tkun għamilthom. Iżda tagħżel li tagħmilhom l-għaliex ikunu, minnhom infushom, pożittivi. Huma esperjenzi li bihom tintebaħ li fil-ħajja hawn frott li jikber bil-bosta. Tant li dan il-frott ikun iddestinat li jibqa’!

Esperjenza ta’ din ix-xorta kienet Live-in li għalaq is-Sena Akkademika 2015-2016 mnedija mill-Istitut Agostinjan. Dan il-Live-in sar fid-Dar tal-irtiri, id-De La Salle Centre, fil-Mellieħa bejn id-29 ta’ April u l-1 ta’ Mejju 2016. Minħabba l-impenji li għandi fl-Isptar stajt nattendi biss mis-Sibt 30 t’April sal-Ħadd l-1 ta’ Mejju. Kienu hemm mas-26 persuna li ħadu sehem f’dan il-Live-in.

F’din l-esperjenza tal-qsim tal-ħajja fl-ispirtu Agostinjan ta’ “qalb waħda u ruħ waħda” (Atti 4:32) kellna, tista’ tgħid, minn kollox. Bdejnieh bil-marka tal-Ħniena ta’ Alla biż-żjara memorabbli fis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fejn hemmhekk iċċelebrajna l-quddiesa u dħalna mill-Bieb tal-Ħniena. Imbagħad issuktajnieh bit-talb u bil-mumenti ta’ rikrejazzjoni flimkien. U, fil-qalba ta’ dawn l-atti komuni li reġgħu mill-ġdid tawna l-ħajja, ġejna mitmugħa u misqija minn tlett konferenzi mill-isbaħ dwar l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin. Nixtieq partikularment nieqaf fuq it-tielet konferenza fuq l-Istqarrijiet li ittrattat il-karattru ta’ omm Santu Wistin, Monika, kif ifissirhulna l-Istqarrijiet. Kienet konferenza li tant kemm ħarġet b’imħabba mill-qalb Agostinjana ta’ Patri Salvinu Caruana OSA, espert fl-istudji Agostinjani u Patristiċi, li ħsibt li jkun dnub jekk inħallieha maqfula fil-file. Fuq il-karta mejta. Għalhekk beħsiebni naqsam magħkom xi siltiet minnha.

Tajjeb ngħidu li għal Santu Wistin l-Istqarrijiet li kiteb bħala Isqof ta’ Ippona, fis-snin 397 u 400, huma tabilħaqq mixja ta’ konverżjoni mhux tiegħu flimkien ma’ dik ta’ ommu Monika. Wistin jikteb fid-Disa’ ktieb tal-Istqarrijiet: “Aħna bdejna nfittxu xi mkien fejn stajna naqduk aħjar u qbadna t-triq lura lejn l-Afrika. Meta wasalna f’Ostia Tiberina ommi mietet” (IX, 8).

Fl-Istqarrijiet Wistin jagħtina rappreżentazzjoni bilanċjata ta’ ommu. Fil-fatt, meta wieħed joqgħod jaħseb ftit fil-fond malajr jintebaħ li l-Istqarrijiet iwassluna għall-konklużjoni li l-Mulej mexa fi stadji differenti fil-ħajja ta’ Monika. Jgħidilna: “Ma kinetx hi li għamlet jew rabbiet lilha nfisha. Inti ħlaqtha; missierha u ommha ma kinux jafu x’bint se jkollhom fiha. Il-ħatar ta’ Kristu tiegħek tellagħha fil-biża’ tiegħek” (IX, 8). F’dan id-dettall tassew importanti, kif jagħtuhulna l-Istqarrijiet, jurina li għal Wistin it-tip ta’ parentela l-aktar li tinteressah m’hijiex dik fiżika imma spiritwali. Għalkemm Monika kellha ommha u missierha madankollu kien il-Mulej li kien l-istess missierha u ommha. Tant hu hekk li meta Monika tinbidel fi Kristu l-karattru tagħha ma jibqax dak mgħoddi lilha mill-ġenituri tagħha iżda isir dak li ġej mill-“ħatar ta’ Kristu tiegħek tellagħha fil-biża’ tiegħek” (IX, 8).

Monika ma trabbietx mill-ġenituri tagħha iżda minn nanny. Jgħidilna l-Isqof ta’ Ippona: “Hi (Monika) kienet tgħid li trabbiet mhux fil-ħsieb ta’ ommha daqskemm fil-ħsieb ta’ waħda qaddejja xwejħa li refgħet fuq spallejha lil missierha meta kien tarbija kif in-nisa żgħażagħ jerfgħu liċ-ċkejknin.” (IX, 8). Din in-nanny kellha dixxiplina fuq Monika u ħutha. “Hi ħadet ħsiebhom bil-għaqal, u kull meta jeħtieġ kienet trażżanhom b’mod iebes tassew iżda qaddis… Barra mill-ħinijiet ta’ l-ikel li kienu jieħdu bil-qjies flimkien mal-ġenituri tagħhom, biex ma jidrawx ħażin, u bi kliem sod kienet tgħidilhom, ‘Illum tixorbu l-ilma għax ma jħallukomx tieħdu nbid; iżda meta tiżżewġu u jkollkom il-ħażniet tagħkom u l-kmamar fejn terfgħu, l-ilma jkun idejjaqkom u tingħelbu mid-drawwa tax-xorb’. B’dawn l-ordnijiet ta’ setgħa kienet iġġagħlhom joqogħdu, ħalli b’hekk trażżnilhom il-kilba tagħhom sa minn ċkunithom u anqas biss jitħajru għal dak li ma jixirqilhomx” (IX, 8).

Biż-żmien Monika “daħlet fiha d-drawwa ta’ l-inbid” (IX, 8). Imma l-Mulej, fi mħabbtu, ried ifejjaq lil Monika minn dan id-difett. Kif? Santu Wistin jgħidilna: “Meta ma nkunux taħt għajnejn il-ġenituri tagħna u dawk li jieħdu ħsiebna, tkun hemm int, Mulej li ħlaqtna, li ssejħilna, u tinqeda b’min hu fuqna wkoll biex tagħmlilna xi ġid għas-salvazzjoni ta’ ruħna. Int x’għamilt għal ommi, Alla tiegħi? Kif ħadt ħsiebha u fejjaqtha? Ma bgħattilhiex ruħ oħra li għajtet magħha u għajritha kemm felħet? Int ħriġt sikkina mill-imħażen moħbija tiegħek u b’daqqa waħda tagħha permezz ta’ dik ir-ruħ fejjaqt lil ommi mit-taħsir tagħha” (IX, 8).

Permezz tal-ħajja ta’ ommu Monika Wistin jwasslilna messaġġ importanti. Il-Mulej ġieli juża’ saħansitra t-tradimenti tal-aktar nies li nkunu fdajna basta minnhom jagħmilna l-ġid. Basta jibdilna għall-ħajja aħjar. Anki jekk ir-rejazzjonijiet li jinħolqu fina minħabba dawn l-inċidenti tal-ħajja huma morri bil-qabda. Bħalma kienet morra dik l-esperjenza li għaddiet minnha Monika meta l-qaddejja, “meta kienu weħidhom fetħet ħalq daqshiex u bdiet iċċanfarha għan-nuqqas tagħha u tgħajjarha sakranazza” (IX, 8). Anki f’din l-esperjenza qarsa, kif jgħallimna Santu Wistin, għalkemm “din il-kelma (sakranazza) qarset lil ommi fil-laħam il-ħaj, ħasset xogħfa minn dik id-drawwa u minnufih qaċċtitha minnha” (IX, 8). Kemm f’din iċ-ċirkustanza tal-ħajja ta’ Monika joħroġ il-karattru b’saħħtu ta’ Christus Medicus! Kristu li jfejjaq!

Mill-Istqarrijiet nintebħu kemm Monika, minħabba li trabbiet “fir-rażan u l-għaqal” (IX, 8), sforz l-istess esperjenzi qarsa li għaddiet minnhom hi, bil-mod il-mod tgħallmet li fil-ħajja miżżewġa tagħha ma’ żewġha Patrizju, kellha issejjisha fuq is-sabar u, meta kien ikun il-waqt adatt, fuq il-korezzjoni bl-imħabba kollha. Żewġha, li “ġieli waqqa’ fil-għajb is-sodda taż-żwieġ” (IX, 8) għax “kien raġel qalbu tajba għall-aħħar, iżda kien ukoll jisħon malajr; minħabba f’hekk tgħallmet ma tiqaflux meta tarah inkorlat, la bil-kliem u lanqas b’xi egħmil, biex imbagħad, meta jibred u jikkalma wara li jkun għadab forsi bla ma kien ikollu għalfejn, issib ħin f’waqtu biex tfissirlu l-imġiba tagħha” (IX,8). Kemm kienet tattika għaqlija din fis-soċjetà ta’ dak iż-żmien fejn mhux l-ewwel darba li “ħafna nisa oħrajn, li żwieġhom kienu aktar kwieti (minn Patrizju), ġieli kien ikollhom wiċċhom imbenġel bis-swat li jaqilgħu mingħandhom” (IX, 8).

Tagħlima oħra li toħroġ mill-ħajja ta’ Monika fl-Istqarrijiet turi l-kruha tat-tixwix. Meta hi u l-kunjata tagħha spiċċaw bi problemi kbar fir-relazzjoni ta’ bejniethom, ħtija tat-tixwix tal-qaddejja li kienet il-berrina bejniethom, minn dan l-inċident fil-ħajja ta’ ommu Wistin jgħallimna: “Tassew li ħadd ma għandu jgħid kliem ta’ deni li bih ikebbes jew ikabbar il-mibegħda tal-bnedmin bejniethom” (IX, 8). Fl-istess paragrafu Wistin jurina ukoll li ommu kienet tuża’ l-kliem biex iġġib il-paċi fil-familja. “Bi kliem ta’ ġid jitfi n-nar tal-mibegħda. U dan hu li kienet tagħmel ommi, skont it-tagħlim ġewwieni tiegħek l-imgħallem tagħha fl-iskola ta’ qalbha” (IX, 8).

Trid tinżel aktar fil-fond fl-iskola ta’ qalbek fejn l-imgħallem tiegħek Ġesù qed jgħammar?   Ikkuntatja lill-Istitut Agostinjan, PO Box 61 Imsida PO MSD1000. Tista’ iċċempel ukoll lid-Direttur, Patri Salvinu Caruana OSA fuq 21249407-99402102. Jew lis-segretarja: 27010827 inkella 99450099.

Ibda’ duq magħna l-benna tal-Mulej kif imfisser fil-ħajja u fit-tagħlim tal-Isqof Santu Wistin. Gawdi int ukoll minn frott li jibqa’!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: