Messaġġ mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Is-Sibt 18 ta’ Ġunju 2016. Messaġġ mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex.

Aħna, I-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, flimkien ma’ tant nies f’pajjiżna li jemmnu fil-valur u d-dinjità tal-ħajja lilhinn mit-twemmin li jħaddnu, irridu nesprimu t-tħassib tagħna għall-Protest Ġudizzjali li tressaq fil-Qrati tagħna mill-Fondazzjoni għad-Drittijiet tal-Mara, biex f’pajjiżna tiġi legalizzata il-pillola morning-after.


Napprezzaw li qabilna diġa esprimew dan it-tħassib Għaqdiet u Organizzazzjonijiet u tant u tant oħrajn li fostna għadhom jemmnu li d-dinjità tal-ħajja umana għandha tkun imħarsa u rispettata sa mill-konċepiment.

Nagħmluha ċara li aħna napprezzaw il-ħidma favur id-drittijiet tal-mara fis-soċjetà tagħna biex ikunu rispettati u promossi bla heda r-rwol u d-dinjità tal-mara. Fl-istess waqt, aħna favur id-drittijiet tal-persuna fil-ġuf li għalkemm ma għandhiex qawwa ssemma’ leħinha, id-dritt tagħha għal ħajja għandu jiġi mħares bil-qawwa kollha.

Għalhekk, aħna naffermaw b’saħħa li l-legalizzazzjoni ta’ din il-pillola, li hija f’ħafna każi abortiva, m’għandhiex tkun kwistjoni marbuta mad-drittijiet tal-mara jew sempliċement mas-saħħa riproduttiva tagħha.

Fejn hemm bidu ta’ ħajja umana ġdida, hemm kwistjonijiet ferm iktar serji u delikati li jekk ninjorawhom inkunu biss qed nimminaw l-iktar valuri sagri li s-soċjetà u l-konvivenza bejnietna jagħmluhom iktar denji tal-bniedem.

Hu s-sens qawwi ta’ umanità u l-fermezza li neħtieġu biex nibqgħu nipproteġu fil-kultura tagħna bħala poplu b’valur u d-dinjità ta’ kull ħajja umana sa mill-konċepiment li għandhom jgħaqqduna flimkien quddiem kwistjoni bħal din.

Il-kwistjoni għalina tibqa’ l-fibra morali tas-soċjetà tagħna: mingħajrha nkunu nżarmaw mhux biss dak li rċevejna, imma anke nispiċċaw m’għandna xejn x’ngħaddu lil ta’ warajna.
17 ta’ Ġunju 2016
“Il-ħajja hija sabiħa meta tingħata lill-oħrajn” – L-Arċisqof
L-Arċisqof iżur Farsons
Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Ġunju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar il-kumpanija Farsons, l-Imrieħel, u ċċelebra Quddiesa mal-impjegati u l-management tal-kumpanija.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
L-Imrieħel
Fl-Evanġelju ta’ San Mattew, Ġesù jagħtina ftit kelmiet li aħna nistgħu nsejħuluhom kliem ta’ għerf, teknikament kliem sapjenzjali u b’xi mod qiegħed jagħtina kliem ta’ għerf tal-qalb, dak li bl-Ingliż nistgħu nsejħulu: ‘the wisdom of the heart’, l-għerf tal-qalb.
L-ewwel kelma ta’ għerf li jagħtina Ġesù hija li noqgħodu attenti biex il-ħajja tagħna ma ngħixuhiex biss fuq livell orizzontali. Ħa nfiehem xi rrid ngħid. Meta jiena ngħix il-ħajja tiegħi qisni mhu se mmut qatt. Meta tgħid hekk lit-Taljani, ġeneralment idaħħlu jdejhom fil-but u jagħmlu ġest superstizzjuż. Darba l-Italja mort imbierek u qed ngħidilhom biex jitolbu għall-mejtin u ħarġuli par qrun quddiemi! Ħafna drabi l-atteġġjament tagħna għal Alla jkun hekk.
Ġesù jgħidilna wkoll: “Fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll”. Huwa tajjeb li tgawdi ħajtek għax il-ħajja sabiħa ħafna, għaliex għandha perspettiva ħafna ikbar u ħafna wiesa mill-ħajja ta’ din id-dinja. Mela hemm perspettiva li nixxennaq għall-ġenna, dan mhux biex niddisprezza l-ħajja t’issa, jew inkella ma naħdimx jew ma nirrispettax il-familja li nkun magħha. Meta nistaqsi lili nnifsi fejn hu t-teżor tiegħi qiegħed ngħid lili nnifsi bl-Ingliż, ‘what is my focus?’ Meta Ġesù jgħidilna: il-qalb tiegħek qegħda fejn hemm it-teżor, xi jrid jgħid? Fil-ħajja tiegħek il-focus x’inhu? Hemm stil ta’ ħajja li jġgħalni nkun distratt għax ma jkollix perspettiva wiesa. Ġesù qed jgħidilna li hemm teżor li la jistgħu jidħlu għalih il-ħallelin u lanqas tieklu l-kamla. Jekk aħna nieqfu nirriflettu, l-esperjenzi u l-affarijiet ta’ din id-dinja għandhom mekkaniżmu intern ta’ depreciation, inkluż ġisimna, u anke sfortunatament ir-rapporti umani. Ħafna drabi r-rapporti u r-relazzjonijiet ta’ bejnietna jgħaddu minn kriżijiet li ma jiddependux minna, donnhom kollha għandhom id-depreciation tagħhom. Jekk jiena ma jkollix focus li jmur lil hinn mill-ġid ta’ din id-dinja, anke fir-relazzjonijiet ta’ mħabba li jkollna, nitfixklu. Jekk it-teżor tiegħi jkun fil-ħniena ta’ Alla – li hija imħabba u li tħobbni kif jien u li se taċċettani dejjem jiena ngħix fil-paċi. Jekk ma jkollix dan il-focus, dan it-teżor, jista’ jkun li nitfixklu.
It-tieni kelma ta’ għerf ta’ Ġesù hija l-kwistjoni ta’ perspettiva. F’termini sempliċi Ġesù jgħid il-musbieħ tal-ġisem huwa l-għajn. L-għajn hija wkoll il-perspettiva li għandi fuq l-eżistenza tiegħi, fuq il-ħajja. Ġesù qed jgħid il-musbieħ tal-ġisem huwa l-għajn. Qed jitkellem fuq għajn safja, mhux kwistjoni li ma jkollokx xi difett fiżiku, imma hija kwistjoni ta’ għajn li tirrifletti fuq kif inħares lejja nnifsi, lejn ir-realtà. Il-Ġiżwita Pierre Teilhard de Chardin, kellu din il-frażi li tolqotni ħafna, “Chastity is a way of looking at things” (The Evolution of Chastity, 1934). Is-safà tal-qalb tfisser ukoll li tkun bniedem onest.
Tista’ tkun bniedem li għandek ċerta etika fil-ħajja tiegħek għaliex dan huwa l-mod kif inti tħares lejk innifsek, lejn persuni oħrajn u anke lejn id-dinja. Ġesù jgħid li jekk il-perspettiva tiegħek hija mudlama, kollox isir dlam. Meta Ġesù jsemmi l-għajn, il-musbieħ qiegħed jgħinek li jkollok atteġjament u perspettiva li hija lil hinn minn din id-dinja u b’hekk ukoll ikollok sens (meaning) anke minn din id-dinja stess.
Meta inti għandek atteġjament safi jkollok atteġjament ta’ xi ħadd li m’huwiex egoist, għaliex is-safa’ hija meta tirrealizza li l-ħajja hija sabiħa meta tingħata. Din il-ħarsa safja insibuha f’ħafna mill-ġenituri li jafu l-ferħ u n-niket tal-ħajja. Jafu wkoll li inti qiegħed hemm biex tgħix ħajtek u taħseb fil-ġenerazzjonijiet futuri u allura dik l-esperjenza tibdillek il-perspettiva fuq ir-realtà.
Jiena napprezza ħafna l-ġenituri li jinkwetaw fuq l-ambjent, per eżempju, għax qed jaħsbu fuq uliedhom u fuq ulied uliedhom. Din il-perspettiva safja tgħin mhux tħares biss lejja nnifsi u tgħid biżżejjed imma li jien għandi għeruq li se jwasslu għal futur. Ma naħsibx biss fija nnifsi imma naħseb fuq l-impatt li se jkollhom id-deċiżjonijiet tiegħi fuq ħaddieħor. Jekk aħna jkollna din il-perspettiva ġeneruża ma jkollniex dlam hemm barra, imma dawl.

✠ Charles J. Scicluna
Arċisqof ta’ Malta
                                                                                 17 ta’ Ġunju 2016
“Il-ħajja hija sabiħa meta tingħata lill-oħrajn” – L-Arċisqof
L-Arċisqof iżur Farsons
Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Ġunju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar il-kumpanija Farsons, l-Imrieħel, u ċċelebra Quddiesa mal-impjegati u l-management tal-kumpanija.

Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
L-Imrieħel
Fl-Evanġelju ta’ San Mattew, Ġesù jagħtina ftit kelmiet li aħna nistgħu nsejħuluhom kliem ta’ għerf, teknikament kliem sapjenzjali u b’xi mod qiegħed jagħtina kliem ta’ għerf tal-qalb, dak li bl-Ingliż nistgħu nsejħulu: ‘the wisdom of the heart’, l-għerf tal-qalb.
L-ewwel kelma ta’ għerf li jagħtina Ġesù hija li noqgħodu attenti biex il-ħajja tagħna ma ngħixuhiex biss fuq livell orizzontali. Ħa nfiehem xi rrid ngħid. Meta jiena ngħix il-ħajja tiegħi qisni mhu se mmut qatt. Meta tgħid hekk lit-Taljani, ġeneralment idaħħlu jdejhom fil-but u jagħmlu ġest superstizzjuż. Darba l-Italja mort imbierek u qed ngħidilhom biex jitolbu għall-mejtin u ħarġuli par qrun quddiemi! Ħafna drabi l-atteġġjament tagħna għal Alla jkun hekk.
Ġesù jgħidilna wkoll: “Fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll”. Huwa tajjeb li tgawdi ħajtek għax il-ħajja sabiħa ħafna, għaliex għandha perspettiva ħafna ikbar u ħafna wiesa mill-ħajja ta’ din id-dinja. Mela hemm perspettiva li nixxennaq għall-ġenna, dan mhux biex niddisprezza l-ħajja t’issa, jew inkella ma naħdimx jew ma nirrispettax il-familja li nkun magħha. Meta nistaqsi lili nnifsi fejn hu t-teżor tiegħi qiegħed ngħid lili nnifsi bl-Ingliż, ‘what is my focus?’ Meta Ġesù jgħidilna: il-qalb tiegħek qegħda fejn hemm it-teżor, xi jrid jgħid? Fil-ħajja tiegħek il-focus x’inhu? Hemm stil ta’ ħajja li jġgħalni nkun distratt għax ma jkollix perspettiva wiesa. Ġesù qed jgħidilna li hemm teżor li la jistgħu jidħlu għalih il-ħallelin u lanqas tieklu l-kamla. Jekk aħna nieqfu nirriflettu, l-esperjenzi u l-affarijiet ta’ din id-dinja għandhom mekkaniżmu intern ta’ depreciation, inkluż ġisimna, u anke sfortunatament ir-rapporti umani. Ħafna drabi r-rapporti u r-relazzjonijiet ta’ bejnietna jgħaddu minn kriżijiet li ma jiddependux minna, donnhom kollha għandhom id-depreciation tagħhom. Jekk jiena ma jkollix focus li jmur lil hinn mill-ġid ta’ din id-dinja, anke fir-relazzjonijiet ta’ mħabba li jkollna, nitfixklu. Jekk it-teżor tiegħi jkun fil-ħniena ta’ Alla – li hija imħabba u li tħobbni kif jien u li se taċċettani dejjem jiena ngħix fil-paċi. Jekk ma jkollix dan il-focus, dan it-teżor, jista’ jkun li nitfixklu.
It-tieni kelma ta’ għerf ta’ Ġesù hija l-kwistjoni ta’ perspettiva. F’termini sempliċi Ġesù jgħid il-musbieħ tal-ġisem huwa l-għajn. L-għajn hija wkoll il-perspettiva li għandi fuq l-eżistenza tiegħi, fuq il-ħajja. Ġesù qed jgħid il-musbieħ tal-ġisem huwa l-għajn. Qed jitkellem fuq għajn safja, mhux kwistjoni li ma jkollokx xi difett fiżiku, imma hija kwistjoni ta’ għajn li tirrifletti fuq kif inħares lejja nnifsi, lejn ir-realtà. Il-Ġiżwita Pierre Teilhard de Chardin, kellu din il-frażi li tolqotni ħafna, “Chastity is a way of looking at things” (The Evolution of Chastity, 1934). Is-safà tal-qalb tfisser ukoll li tkun bniedem onest.
Tista’ tkun bniedem li għandek ċerta etika fil-ħajja tiegħek għaliex dan huwa l-mod kif inti tħares lejk innifsek, lejn persuni oħrajn u anke lejn id-dinja. Ġesù jgħid li jekk il-perspettiva tiegħek hija mudlama, kollox isir dlam. Meta Ġesù jsemmi l-għajn, il-musbieħ qiegħed jgħinek li jkollok atteġjament u perspettiva li hija lil hinn minn din id-dinja u b’hekk ukoll ikollok sens (meaning) anke minn din id-dinja stess.
Meta inti għandek atteġjament safi jkollok atteġjament ta’ xi ħadd li m’huwiex egoist, għaliex is-safa’ hija meta tirrealizza li l-ħajja hija sabiħa meta tingħata. Din il-ħarsa safja insibuha f’ħafna mill-ġenituri li jafu l-ferħ u n-niket tal-ħajja. Jafu wkoll li inti qiegħed hemm biex tgħix ħajtek u taħseb fil-ġenerazzjonijiet futuri u allura dik l-esperjenza tibdillek il-perspettiva fuq ir-realtà.
Jiena napprezza ħafna l-ġenituri li jinkwetaw fuq l-ambjent, per eżempju, għax qed jaħsbu fuq uliedhom u fuq ulied uliedhom. Din il-perspettiva safja tgħin mhux tħares biss lejja nnifsi u tgħid biżżejjed imma li jien għandi għeruq li se jwasslu għal futur. Ma naħsibx biss fija nnifsi imma naħseb fuq l-impatt li se jkollhom id-deċiżjonijiet tiegħi fuq ħaddieħor. Jekk aħna jkollna din il-perspettiva ġeneruża ma jkollniex dlam hemm barra, imma dawl.

✠ Charles J. Scicluna ✠ Mario Grech
Arċisqof ta’ Malta                                     Isqof ta’ Għawdex

Leave a Reply

%d bloggers like this: