Ħaseb li ħa naħrablu!

Print Friendly, PDF & Email

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-bdil tal-arja ta’ dan l-aħħar wassal biex biddel lili! Tqaħqiħa wara l-oħra. Sakemm kelli mmur sal-emerġenza u jagħmluli nebuliser. X’tagħmillek l-ażma ħabib!

Imma, nirringrazzja lill-Mulej, l-Isptar tagħna huwa attrezzat tant li ġejt mgħejjun minnufih. U, minn sitwazzjoni li ħassejtni se nifga, erġajt irpiljajt sewwa. Biex nissokta l-ġirja tal-ħajja … Grazzi Mulej!

Imma, aktar mal-Mulej qed jisflifni l-għomor u daqqa tinqalgħali dik il-problema f’saħħti u daqqa l-oħra, biex ma nsemmiex it-tbatija li kuljum nara ma’ wiċċi bħala wieħed mill-kappillani tal-Isptar Mater Dei, qed niġi iva konxju minn ħaġa mportanti: kemm iż-żmien jaħarbilna! Il-ħajja qasira! Salm 39 għandu kliem tad-deheb li jdaħħalni f’qoxorti kull darba li naqrah, nirriflettih u nitolbu mill-lenti tal-Isptar: “Tassew, daqsxejn ta’ nifs kull bniedem. Bħal dell jgħaddi l-bniedem” (Salm 39:6-7). Daqxejn ta’ nifs! Hemm ara! Ried ikun in-nebuliser biex stajt nieħu n-nifs sewwa. L-għaliex ħajti, bl-esperjenzi kollha li fiha, kienet se tinsteraqli f’ħakka t’għajn. Sewwasew bħad-dell!

U meta immissu l-qiegħ ħbieb kemm imorrulna s-santi feteti! Kemm ma nibqgħux nippuppaw aktar! Kemm nieqfu nisserdqu! U, fuq kollox, kemm insiru umli! Daqshekk umli u saqajna mal-art li tibda’ titlagħna l-għanja ħelwa li jħobb jgħanni Ġorġ Aġius, l-Għannej tal-Mulej, li, sewwasew f’dik l-għodwa fejn kelli bżonn in-nebuliser fl-emerġenza, kien għannieli għodu għodu: “Iġbidni lejk Verġni Marija u żommni umli bħal tarbija”.

Żewġ kelmiet li, għal min studja ħafna, u forsi studja barra wkoll, għal min il-kelma tiġih faċli l-għaliex jaf jikkomunika, jaf forsi iqisha xejn. Imma tassew jaħasra! U ħasra! Għax ikun tilef il-qaleb u l-ġbejna! Ikun, bħalma ngħidu, ta’ min jitħassru! U l-għaliex ta’ min jitħassru? L-għaliex ikun qed jitlef l-għerf u s-sabiħ tal-ħajja. Li ma jiġix le mill-kwalifiki. Lanqas mit-twettieq ta’ proġetti kbar u ambizzjużi. Akkost li, biex l-għan jintlaħaq, jitkissru l-persuni. Imma huwa dak l-għerf li bih tiggosta kikkra kafè u tapprezza l-fatt li tkun qed titħaddet ma’ xi ħadd. Li jkollok il-kuraġġ li tħalli persuna tiftaħ qalbha. Mhux l-għaliex se issolvilha l-problemi tagħha. Minix le problem solver! Imma x’differenza li dik il-persuna issib min jismagħha! Jagħmlilha kuraġġ! Li, f’dak il-mument ta’ uġiegħ, mingħajr ma jistħoqqli, inkun nista’ nidħol fir-rwol tal-Mulej innifsu li għalih is-salmista jgħid: “Int għaddejt kull ċaqliqa tiegħi; iġma’ fi flixkun id-dmugħ tiegħi. M’huwiex dan fil-ktieb tiegħek?” (Salm 56:9).

Għax kemm hawn bżonn ta’ nies li, kuntrarju għalli jaħsbu xi wħud li jqisu l-passi tagħna, ikunu iva magħna f’kull ċaqliqa li nagħmlu. Persuni li jiġimgħu fi flixkun id-dmugħ tagħna. Persuni li għalihom aħna m’aħniex biss numru imma persuni. Li isimna mniżżel b’ittri tad-deheb u li ma jitħassarx fi qlubhom.

U dawn in-nies tintebaħ bihom. Ma jieħdukx for granted! Arahom jibgħatulek meta tkun marid/a ħa jaraw kif int. Jitolbu għalik billi joffrulek il-quddiesa, ir-rużarju jew il-kurunella tal-Ħniena Divina qabel ma tkun se tagħmel xi pass importanti f’ħajtek. Persuni li ma jagħtukx show moqżież ta’ kemm jafu u ta’ kemm huma bravi imma juruk tassew, mis-sempliċità ta’ qalbhom kbira, “l-qalb ħanina ta’ Alla tagħna” (Lq 1:78). Dawn huma n-nies għaqlin tal-vanġelu li huma fidili. Li ma jaħarbilhom xejn. Li kull okkażjoni li tiġihom biex biha l-Mulej ikun jista’ jagħmel ħafna ġid bihom letteralment jaħtfuha. L-għaliex f’qalbhom ikunu emmnu dak li qalilna Ġesù fil-vanġelu skont Ġwanni: “Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi” (Ġw 15:8).

U, jagħmlu ħafna frott, l-għaliex iħallu lill-Missier jiżborhom u jnaddafhom sakemm iġibhom bħalu: ħabbrieka! Dawn jagħmlu tagħhom kliem Ġesù “Missieri għadu jaħdem sa issa; mela naħdem jien ukoll” (Ġw 5:17).

Stephen Grellet qalha sabiħa wisq! “Se ngħaddi minn din id-dinja darba biss. Il-ġid li nista’ nagħmlu jew il-ħniena li nista’ nuri lil kull bniedem, ejja nagħmilha issa. Ejja ma nħallihx għal għada jew inwarrbu għax minix se nerġa’ ngħaddi mit-triq darb’oħra”.

Iva! Għalhekk naħseb li tkun se taħrabli! Għax konvintissimu minn dan!

One thought on “Ħaseb li ħa naħrablu!”

Leave a Reply

%d bloggers like this: