Dak ta’ fuq dak!

Print Friendly, PDF & Email

Patri Mario Attard OFM Cap

Iż-żmien dejjem għaddej! U ma jistenna xejn! Hekk nismagħhom ikantaw! Għaliex, fil-verità kollha, hekk hu!

Niftakarni żgħir. Ċkejken. Fil-krema ta’ tfuliti. Meta mort fuq ommi l-għażiża u tlabtha bil-ħrara kollha: “Mà! Ixtrili statwa?” U ommi, ta’ mara mimlija ħniena li hi, daret lejn, Alla jaħfrilha, oħti u qaltilha: “Ħudu l-belt u ixtrilu waħda?”

U oħti hekk għamlet. Niftakar kien is-Sibt. Kien jum pjuttost imsaħħab. Għadni niftakar, qisu issa, tilgħin il-karozza tal-linja. U jien, l-għaliex kont iż-żgħir, xtratli l-biljett ikħal tat-3 ċenteżmi u ħames milleżmi. Tiftakruh? Tlajna fuq karozza ħadra. Li kellha imnieħer daqshiex! U qagħdna n-naħa tax-xellug. Tul it-traġitt ġieli tlajna u nżilna minħabba xi tumbata, inkella xi ħofra. Kien żmien ilu. Mhux bħallum. Fejn il-livell tat-toroq f’pajjiżna tjieb bil-bosta.

Mela wasalna l-Belt u dħalna. Għaddejna mill-Bieb ewlieni u morna għand wieħed li kellu ħanut taħt it-tejatru rijal. Għadni qisu ilbieraħ nara quddiemi l-bramel mimlija bl-ilma u bil-ward fihom, lesti biex jinbiegħu. Il-bejjiegħ tal-ħanut baqa’ imkaħħal f’moħħi. Raġel b’par mustaċċi daqshiex. Dawk il-par mustaċċi fakkruni fil-magħruf karattru ta’ Ninu Xkora. Inkella tal-irġiel li kienu jgħixu fil-bidu tas-seklu għoxrin.

“X’għandek bżonn Sinjorina?” staqsa lil oħti b’leħen ħlejju u sod. “Nixtieq nara ftit dik l-istatwa t’hemm fuq!” Qaltu hi. “Liema waħda?” reġa’ staqsieha. U bir-raġun! L-għaliex fuq l-ixkaffa ta’ warajh kien hemm purċissjoni sħiħa ta’ statwi tat-tafal. Oħti daret lejja u staqsietni: “Liema waħda trid? Dik?” U kif qaltli hekk dlonk ippuntat lejn l-istatwa ta’ San Mikiel Arkanġlu. U jien, tifel mistħi u ruxxan, li għal kull ħaġa ta’ xejn kont inkun irrid li l-art tiblagħni bil-mistħija, weġibtha minn taħt l-ilsien: “Iva! Dik!”

U dik kienet! Hemm hu l-Arkanġlu! Kienet statwa mill-isbaħ tat-tafal. Niftakar li prezzha lanqas ma kien ħelu tafux. Għal dawk iż-żminijiet l-istatwa kienet tiswa maż-żewġ liri u nofs Maltin. Kienu flus! Tal-ħanut qalilha: “Issa żommuha sewwa. L-għaliex din tat-tafal u malajr tinkiser”. U jien, ta’ tifel li kont, ferħan se ntir l-għaliex issa kelli l-ewwel statwa għall-Knisja tiegħi, żammejtha bl-akbar attenzjoni. Ħalli nwassalha sad-dar qawwija u sħiħa.

U hekk kien! Għaliex l-istatwa iddaħħlet għand ommi u missieri, ġdida fjamanta. Fil-karti gazzetti kif kien rambalhieli r-raġel tal-mustaċċi l-kbar. X’ħin ftaħtha issaħħart inħares lejha. Kienet statwa l-ġmiel tagħha. Xogħol tal-artistrija Maltija fit-tafal. Imbagħad l-istatwa poġġejtha bieb tal-ġenb tal-cupboard l-orange. Ħalli l-għada inżanżanha għall-festa.

Iva ħbieb! Mas-sagħtejn ta’ wara nofsinnhar bdejt narma għall-festa. Mela lil ommi ħaddtilha l-kaxxa l-orange tal-ħobż. Dik kellha tkun il-bankun. Imbagħad ftaħtilha l-cupboard u ħaddtilha erba’ kaxxi tas-sulfarini. Dawk kienu l-fjuretti mal-vara. U bilħaqq, ir-reffiegħha. Min kien se jerfagħha l-istatwa ta’ Mikiel l-Arkanġlu? Tħabblu moħħkom xejn! Dak kien hemm it-tabl mat kemmxejn ħoxna. Allura! Illum, minflok li terfa’ l-platt tal-ikel sħun tas-soltu se jkollha x-xorti li tkaxkar lil San Mikiel Arkanġlu!

Il-festa kienet għaddejja ħarir sakemm daqqu l-erba’ neqsin kwart. U hawn beda l-gwaj serju! Ħuti issa bdew ġejjin mix-xogħol tal-fabbrika! Wara l-ewwel, it-tieni u t-tielet shift San Mikiel ħelisha. Imma mar-raba’ shift laqqat daqqa ta’ sieq hekk li hu tar minn fuq il-bradella u dak, ix-xitan, baqa’ fuqha.

Kemm bkejt li oħti kienet laqtitli, b’aċċident, lil San Mikiel. Imma nsomma kollox kien irranġa. L-għaliex, kif kienet taf hi, ir-restawr sar u San Mikiel twaħlulu mill-ġdid il-par ġwienaħ kbar li kellu, u hekk seta’ jibqa’ joħroġ kull sena. Iżda minn dik l-istorja tgħallimt ħaġa. Hemm talba li tqabbeż lix-xitan ‘il barra minn ħajjitna. Talba li tkeċċieh sal-punt li titfgħu fl-infern! Se ngħaddhielek għaliex qawwija ta’ veru. Ippruvaha u tara! Mela, kuljum, filgħodu, u meta tħossok attakkat u attakkata mill-ħażen u mill-ħażin, itlob hekk:

San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida; kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażżnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja’ tas-sema, itfa’ bil-qawwa t’Alla, fil-qiegħ ta’ l-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien ta’ l-erwieħ. Ammen.

Din hija t-talba ta’ Dak (San Mikiel) ta’ fuq dak (ix-xitan). Itlobha kuljum ħalli, permezz tal-għajnuna ta’ San Mikiel, int ukoll tkun Dak ta’ fuq dak!

Leave a Reply

%d bloggers like this: