Nagħrfu l-waqt li fih inkunu qed nirreżistu l-grazzja li tmissna

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 1 ta’ Diċembru 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, fil-kappella tad-Dar Santa Marta fil-Vatikan, il-Papa għamel omelija mibnija fuq din it-talba li nsibu fil-kolletta tal-quddiesa tal-jum.

 

Fil-ħajja n-Nisrani dejjem se jsib xi ħaġa li tfixklu u ma tħallihx jimxi ‘l quddiem.  Il-Papa qal li hemm diversi tipi ta’ reżistenza: dik miftuħa, li minnha nfisha tinbet mir-rieda tajba – bħal dik ta’ Sawlu li kien jirreżisti l-grazzja imma kien konvint li qed jagħmel ir-rieda t’Alla, u jkun Ġesù stess li jgħidlu biex jieqaf u jikkonverti.  Sawlu jobdi: hu miftuħ għall-grazzja.

Imma hemm ukoll ir-reżistenza moħbija, kompla jgħid.  Kull wieħed u waħda minna għandu l-mod tiegħu kif jirreżisti l-grazzja.  Imma jeħtieġ li nagħrfu dan u nqiegħdu ruħna quddiem il-Mulej biex isaffina.

Din hi r-reżistenza li Stiefnu kien qed jakkuża biha lill-Imgħallmin tal-Liġi: kienu jirreżistu lill-Ispirtu s-Santu waqt li riedu jidhru li qed ifittxu l-glorja t’Alla.  Lil Stiefnu din l-akkuża swietlu ħajtu.

Din ir-reżistenza moħbija li lkoll kemm aħna għandna, hi ostakolu fil-mixja tagħna lejn il-konverżjoni.

Din il-kwalità ta’ reżistenza jiżragħha x-xitan, biex ma jħallix lill-Mulej imexxina ‘l quddiem.

Il-Papa Franġisku qal li hemm tliet tipi ta’ reżistenza moħbija.  Hemm dik tal-‘kliem vojt’.  Biex nifhmuha tajjeb irridu nifhmu dak li jgħid Ġesù fil-Vanġelu tal-lum: ‘Mhux kull min jgħid Mulej, Mulej, jidħol fis-saltna tas-smewwiet.’  Dejjem ngħidu iva għal kollox, tant kliem, imbagħad ma nibdlu xejn.  Ir-reżistenza tal-kliem biss, kliem vojt.

Tip ieħor ta’ reżistenza hu dak tal-‘ġustifikazzjoni’ – persuna li ssib skuża għal kollox, dejjem hemm raġuni għal dak li nagħmlu.  Din hi sitwazzjoni li fiha m’hemmx il-fwieħa ta’ Alla, qal il-Papa, imma r-riħa tinten tax-xitan.  In-Nisrani m’għandux għalfejn jiġġustifika ruħu għax diġà kien ġustifikat mill-kelma t’Alla.

Hemm imbagħad ir-reżistenza tal-‘akkużi’, meta nakkużaw lil ħaddieħor biex ma nħarsux sew lejna nfusna.  Naħsbu li m’għandniex għalfejn nikkonvertu u b’hekk nirreżistu l-grazzja, kif naraw fil-parabbola tal-Fariżew u l-pubblikan.

Ir-reżistenza tinsab fina, fi qlubna kuljum.  Ir-reżistenza tista’ tkun sinjal tajjeb għax turina li l-Mulej qed jaħdem fina.  Għalhekk irridu nċedu, ħalli l-grazzja taħdem fina.  Infatti r-reżistenza dejjem tipprova tinħeba wara kliem vojt, ta’ ġustifikazzjoni jew ta’ akkuża, biex ma tħallix lill-Mulej imexxina, għax hemm xi salib.

Kull fejn hemm il-Mulej, issokta l-Papa, hemm is-salib.  Għalhekk kull meta nħossu fina r-reżistenza m’għandniex nibżgħu imma għandna nitolbu lill-Mulej itina l-għajnuna u nistqarru li aħna midinbin.

Jien ma ngħidilkomx biex ma tħossux xi ftit tal-biża’ meta tindunaw li qed toffru reżistenza, temm l-omelija l-Papa, imma għandna ngħidu ċar lill-Mulej: ‘Ara, qed nipprova ninħeba biex ma nħallix kelmtek tidħol fija, għinni.  Il-grazzja tiegħek tgħinni negħleb id-dnub,’ li hu dejjem frott tad-dnub oriġinali li lkoll inġorru fina.

Hu normali li nħossu fina r-reżistenza imma għandna dejjem nitolbu hekk: ‘Mulej għinni għax jiena midneb.’  Ejjew inħejju ruħna għall-Milied b’din ir-riflessjoni.

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: