Is-Solennità tal-Maternità Divina tal-Verġni Marija


Il-Ħadd 1 ta’ Jannar

“ Immaġina d-devozzjoni, il-ħlewwa u l-imħabba li biha Marija ħaddnet lil Sid id-dinja f’dirgħajha, Iben il-Missier Etern, li għoġbu  jagħżilha minn fost in-nisa kollha biex tkun Ommu !” San Alfonz M. de Liguori

“Kif Eva, bid-diżubbidjenza tagħha, saret il-kawża ta’ mewtha u tar-razza umana kollha, hekk il-Verġni Marija, bl-ubbidjenza tagħha, saret il-kawża tas-salvazzjoni tagħha nfisha u tal-umanità kollha.”  San Irinew.

“Marija hija hekk sabiħa li tisboq kull paragun, sabiħa hekk li darba wieħed jaraha b’għajnejh, ma jistax iħobb ħaġ’oħra ħliefha fid-dinja.”  Santa Bernadette

“It-talbiet ta’ Omm Alla, għandhom min-natura ta’ kmand; hekk li hu impossibbli li hija ma tkunx mismugħa.” San Antoninu.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.