Home > L-Isqof ta' Għawdex Mario Grech > Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Lejl Qaddis tal-Għid

Omelija tal-Isqof Mario Grech fil-Lejl Qaddis tal-Għid


Sibt il-Għid, 15 ta’ April 2017: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Lejl Qaddis tal-Għid tal-Qawmien tal-Mulej.

 

ĦADD MA HU QABAR VOJT

Ħadd ma jieħu gost bid-disfatti, imma dawn huma parti integrali mill-istorja tagħna. Min minna qatt ma kellu diffikultajiet fil-ħajja affettiva, relazzjonali, professjonali, etika u spiritwali? Id-disfatti kollha huma koroh, imma l-agħar hija d-disfatta personali – meta ħajjitna tkun falliment u għaldaqstant mhux biss dawk ta’ madwarna jaqtgħu qalbhom minna, imma aħna stess nitilfu l-fiduċja fina nfusna. Meta l-bniedem jasal biex jara biss dak li huwa negattiv, meta l-istess soċjetà titlef kull tama fil-bniedem u fl-istess istituzzjonijiet tagħha, ikollna verament għalfejn nitħassbu.

Għalkemm illum qegħdin niċċelebraw l-Għid, fl-istess waqt li l-Vanġeli jirrakkontaw il-ġrajja tal-qawmien ta’ Kristu, jirrakkontaw ukoll l-esperjenza ta’ persuni (Marija ta’ Magdala, Pietru u Ġwanni) li nħasdu bil-kbir meta sabu qabar vojt. Dawn il-persuni diġà kienu psikoloġikament mgħaffġa minħabba l-kruċifissjoni ta’ persuna għażiża għalihom, Ġesù Kristu; is-sitwazzjoni tkompli taggrava meta ntebħu li kulma kien fadal kien qabar battal. Din is-sejba kompliet tkattar fihom il-perplessità, il-biża’, is-suspett u l-insigurtà. Kieku l-qabar baqa intatt, kienu jistgħu jibqgħu jgħożżu l-fdalijiet tal-ġisem mejjet tal-ħabib tagħhom; imma qabar vojt x’valur kien fadallu għalihom? Xi skop kien baqgħalhom li jibqgħu “jżommu” l-qabar vojt? Ma nistagħġibx li wara din id-disfatta tal-qabar vojt, dawn il-persuni tant kienu delużi li qatgħuha li ma jerġgħux jersqu lejn dak il-post – li jinsew u jabbandunaw dak il-qabar għax kien vojt.

Imma l-folja nqalbet wara li dwiet mill-ġdid il-vuċi ta’ Kristu Rxoxt. Meta d-dixxipli semgħuh jgħidilhom “Il-Paċi magħkom”, u wara li Marija ta’ Magdala semgħetu jsejħilha b’isimha, huma ntebħu li dak li għalihom kien qabar vojt kien il-post li minnu ħareġ dak li rebaħ fuq il-mewt! Huma ndunaw li dak li kienu qiesuh li ma kien jiswa xejn u għaldaqstant kien ta’ min jiskartah, kien l-ambjent minn fejn sbroffat il-ħajja. Dak li għalihom kien bla ebda tifsira, minnu bdiet ġrajja li tagħti sinifikat lill-istess storja. Dak li qabel kien mudlam, seħħet fih splużjoni ta’ dawl. Dak li minnu kienet toħroġ riħa ta’ mewt, sar ifewwaħ il-ħajja. Dak li dwaru kienu ddeċidew li ma jibqax irreġistrat fl-istorja, illum sar il-post ewlieni ta’ prova li Kristu qam mill-mewt. Dak li huma riedu jwarrbu sar l-għożża tagħhom. Id-disfatta nbidlet f’opportunità ta’ ċelebrazzjoni ta’ ħajja.

L-esperjenza ta’ dawn ix-xhieda fl-ewwel Għid tgħidilna li fil-ħajja ma hemmx oqbra vojta. Qabar vojt qatt ma huwa vojt għalkollox; anzi, dak li fl-apparenza jidher li huwa qabar vojt, jista’ jkun fih enerġija qawwija. Għalhekkk dawk il-persuni jew sitwazzjonijiet li aħna nkunu ġġudikajniehom bħala oqbra vojta, jistgħu jkunu teżor moħbi.

Huwa fatt li l-istorja hija minsuġa bi ġrajjiet u fenomeni negattivi, imma fid-dawl tal-kelma ta’ Kristu Rxoxt nistgħu naqraw l-istorja b’mod għalkollox ġdid. Din hija d-differenza bejn dawk li jemmnu u dawk li ma jemmnux. Meta n-Nisrani jħares madwaru, jinnota l-istess fallimenti, disfatti u ġerħat li jaraw il-bqija tal-bnedmin u tendenzjalment l-ewwel reazzjoni tiegħu tkun waħda ta’ kundanna, stmerrija u jaħbat jaqta’ qalbu. Imma mwieżen bil-kelma tal-Irxoxt huwa jikseb viżjoni mġedda tar-realtà ta’ madwaru.

Din hija d-differenza enormi li l-Għid jagħmel fil-ħajja tagħna: li quddiem qabar vojt wieħed ma jiqafx jaħseb fil-ġisem mejjet li kien midfun, imma li hemm persuna li kienet mejta imma rxuxtat. Fi kliem ieħor, il-kelma tal-Irxoxt tgħinna naraw il-ħajja fejn hemm il-mewt, ma niqfux fuq dak li jidher imma napprezzaw il-potenzjal moħbi ta’ dak li jkun, inkunu kostruttivi u mhux distruttivi, inklussivi u mhux esklussivi.

Ebda persuna, minkejja l-fallimenti u d-disfatti li jkollha fil-ħajja privata, familjari jew pubblika, ma għandha tqis lilha nfisha bħala qabar vojt u għalhekk taqta’ qalbha. Lanqas ma għandha tiġi meqjusa bħala tali. Bħall-qabar vojt tal-ġnien fejn difnu lil Kristu, kull persuna li tħalli l-imħabba ta’ Alla taħdem fiha tista’ ssir riżorsa ta’ enerġija sinifikattiva u sinifikanti – ukoll jekk tkun għaddiet minn disfatta spiritwali. Il-bniedem li hu spiritwalment “mejjet” ma jistax iqajjem lilu nnifsu, imma l-kelma ta’ Kristu Rxoxt għandha qawwa li tirxuxtah.

Huwa fatt li ħadd minna ma għandu għarfien spontanju u sħiħ ta’ Kristu Rxoxt. Niżbaljaw jekk nagħmlu bħal Pietru u Ġwanni li meta ġew wiċċ imb wiċċ mal-qabar vojt, ċedew l-armi u telqu lura lejn djarhom rassenjati li kollox kien mitluf. Pjuttost għandna nimitaw lil Marija ta’ Magdala li quddiem il-qabar vojt baqgħet tistenna bħal qisha qed tinterpella lill-istorja biex titkellem dwar dak li qam mill-mewt u hekk il-qabar vojt ma jibqax battal. Bħalha, aħna li nemmnu li Kristu hu rebbieħ fuq il-mewt, qatt ma għandna naqtgħu qalbna minn dak li jiġri fl-istorja tagħna, imma pjuttost nibqgħu nittamaw li tkun l-istess storja, li meta naqrawha fid-dawl tal-Kelma tal-Irxoxt, tqajjem anġli li jkellmuna dwar il-qawwa tal-Irxoxt quddiem il-qabar vojt.

Wara l-Għid ta’ Kristu m’hemmx aktar oqbra vojta! Ħadd ma huwa vojt.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: