Il-Knisja għandha tkun dejjem f’mixja, ferħana u widnejha miftuħin għall-ansjetajiet tan-nies

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis, 4 ta’ Mejju 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fl-ewwel tmien kapitli tal-Atti tal-Appostli hemm fil-qosor l-istorja tal-Knisja kollha: il-predikazzjoni, il-Magħmudija, il-konverżjonijiet, il-mirakli, il-persekuzzjonijiet, il-ferħ u wkoll id-dnub ikrah ta’ dawk li jersqu lejn il-Knisja għal għanijiet personali, dawk il-benefatturi li wara jispiċċaw biex jingannawha bħalma għamlu Ananija u Safira.

 

Ir-riflessjoni li għamel il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta kienet imnebbħa minn dil-konsiderazzjoni.

 

Il-Papa beda billi qal li, sa mill-bidunett, il-Mulej kien jakkumpanja lid-dixxipli tiegħu u kien jikkonferma kliemhom u s-sinjali mirakolużi tagħhom.  Qatt ma ħalliehom waħedhom, lanqas fil-waqtiet l-aktar koroh.

Il-Papa Franġisku rrifletta partikolarment fuq tliet kelmiet meħudin mill-ewwel qari meħud mit-tmien kapitlu tal-Atti tal-Appostli u stedinna biex dan l-istess pass naqrawh bil-kalma d-dar.

L-ewwel espressjoni: ‘qum u mur’, li l-anġlu qal lil Filippu, hija ġest ta’ evanġelizzazzjoni.  Infatti, il-vokazzjoni tal-Knisja – u l-akbar faraġ tagħha –  hi li tevanġelizza.

Imma biex tevanġelizza trid tqum u tmur, mhux tibqa’ bilqiegħda d-dar.  Biex tkun fidila lejn il-Mulej, il-Knisja trid timxi, tkun fuq saqajha.  Knisja li ma tqumx, li ma timxix, timrad.  Tispiċċa magħluqa f’ħafna problemi psikoloġiċi u spiritwali, magħluqa fid-dinja dejqa tat-tqassis, li ma tħarisx lejn xefaq.

‘Ibqa’ miexi u ersaq lejn dak il-karru’ hi l-eżortazzjoni li jmiss, li l-Ispirtu s-Santu jnebbaħ biha lil Filippu.  Din kienet it-tieni espressjoni li rrifletta fuqha l-Papa.  Fuq dak il-karru kien hemm raġel mill-Etjopja, tar-reliġjon Għebrajka, ewnuku li kien ġie Ġerusalemm biex jagħti qima lil Alla,  Waqt il-vjaġġ kien qed jaqra l-Ktieb tal-Profeta Iżaija.

Din kienet konverżjoni tal-ministru tal-ekonomija, għalhekk il-miraklu kien kbir.  L-Ispirtu jeżorta lil Filippu biex jersaq lejn dal-bniedem.  Ifisser li l-Knisja għandha tkun taf tisma’ l-preokkupazzjonijiet, l-ansjetajiet li hemm fil-qalb tan-nies tal-lum.

Il-bnedmin kollha għandhom dwar xiex jitħassbu.  Isma’ dik il-preokkupazzjoni, ara x’inhi.  L-Ispirtu lil Filippu ma jgħidlux biex jagħmel il-prożeliti, jgħidlu biss ‘mur u isma’’.  Allura t-tieni pass hu li nisimgħu.

Għandu jkollna l-ħila nisimgħu xi jħossu n-nies.  Qed jaħsbu xi ħaġa żbaljata?  Jien irrid nismagħha biex nifhem sew fejn tinsab il-preokkupazzjoni. Allura t-tieni pass tal-Knisja hu li tmur tfittex l-ansjetajiet tan-nies.

Imbagħad ir-raġel mill-Etjopja, meta ra lil Filippu riesaq lejh, staqsieh dwar min kien qed jitkellem il-Profeta Iżaija u jtellgħu miegħu fuq il-karru.  Allura, bil-kalma, Filippu beda jipprietka, osserva l-Papa.

L-ansjetà ta’ dak il-bniedem issib spjegazzjoni li timlielu qalbu bit-tama.  Imma dan sar possibbli, kompla jgħid Franġisku, għax Filippu resaq qribu u semgħu.

Għalhekk, filwaqt li l-Etijopu kien qed jisma’, il-Mulej kien qed jaħdem f’qalbu.  B’hekk dar-raġel fehem li l-profezija kienet qed tirreferi għal Ġesù.

B’hekk kibret fih il-fidi, tant li meta waslu f’post fejn kien hemm l-ilma, talab biex jitgħammed.  Kien hu stess li talab il-Magħmudija għax l-Ispirtu s-Santu kien ħadem f’qalbu.  Għalhekk aħna għandna nħallu lill-Ispirtu jaħdem fina u fil-qalb tan-nies.

U meta, wara l-Magħmudija, l-Ispirtu, li hu dejjem preżenti, jieħu lil Filippu post ieħor, l-ewnuku, mimli ferħ, jibqa’ għaddej fi triqtu.  Allura t-tielet frażi li semma l-Papa kienet ‘il-ferħ tan-Nisrani’.

Il-Papa Franġisku temm l-omelija billi awgura li l-Knisja tibqa’ dejjem fuq saqajha, omm li tisma’, u biex bil-grazzja tal-Ispirtu s-Santu ssib il-kelma addattata li għandha tgħid.

Il-Knisja Omm, li twelled tant ulied, mhix Knisja li tagħmel il-prożeliti, imma Knisja  li tagħti xhieda tal-ubbidjenza, Knisja li turi li n-Nisrani hu hieni anke fil-waqtiet l-aktar koroh, għax wara t-tħaġġir ta’ Stiefnu, faqqgħet persekuzzjoni kbira u l-Insara tferrxu ma’ kullimkien qieshom mitfugħin mir-riħ li jġorr miegħu ż-żerriegħa.  U kienu huma li pprietkaw il-Kelma ta’ Ġesù.

Jalla l-Mulej itina l-grazzja li ngħixu fi Knisja bħal din: wieqfa, li toħroġ, li tisma’ l-ansjetajiet tan-nies, u tkun dejjem ferrieħa.

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: