Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Kliem fejqani għal żminijietna

Kliem fejqani għal żminijietna


Iż-żjara ta’ Papa Franġisku li wettaq fl-Eġittu mill-Ġimgħa 28 sas-Sibt 29 t’April kienet mimlija fejqan. Fejqan li din iż-żjara kienet tħaddan deher fil-ġesti u, fuq kollox, fil-kliem “mimli ħlewwa li … [ħareġ] minn fommu” (Lq 4:22).

Illum nixtieq li nieqaf ftit fuq id-diskors li l-Papa għamel nhar il-Ġimgħa, 28 t’April, fil-Konferenza Internazzjonali tal-Paċi li tlaqqgħet fiċ-ċentru tal-konferenzi Al-Azhar fil-Kajr. Dan il-kliem daqstant importanti li ħareġ minn fomm Papa Franġisku intqal fil-bidu taż-żjara ta’ jumejn fl-Eġittu li għamel. Qabel dan id-diskors il-Papa għamel żjara ta’ kortesija lill-President Eġizzjan Abdel-Fattah Al-Sisi.

Wara li sama’ b’attenzjoni d-diskors tal-ftuħ tal-Konferenza mill-Gran Imam ta’ Al-Azhar, Sheik Ahmad Al-Tayeb, il-Papa tħaddet fuq “il-wirt kulturali inestimabbli” li jħaddan il-pajjiż tal-Eġittu. Quddiem dan l-għerf u l-ġenjalità matematika, astronomika, arkittetonika u artistika l-Papa qal li jinħtieġ ftuħ fil-mentalità biex il-paċi tkun assigurata kemm għall-ġenerazzjonijiet preżenti u kif ukoll għal dawk tal-ġejjieni. Huwa ħeġġeġ biex ikun hemm djalogu interreliġjuż immarkat bir-rispett. Fil-viżjoni tal-Papa Franġisku dan it-tip ta’ djalogu huwa l-unika għażla għall-kultura ta’ laqgħa ċivilizzata. Il-konflitt joħloq “inċiviltà”.

Fid-diskors tiegħu l-Papa fakkar fil-viżta li għamel San Franġisk lis-Sultan Malik al Kamil, fl-Eġittu, daqs tmien sekli ilu. Huwa awgura li, bit-talb ta’ San Franġisk, “ix-xemx ta’ fraternità mġedda f’isem Alla titla’ f’din l-art xemxija u li tkun l-għodwa ta’ ċivilazzjoni ta’ paċi u ta’ laqgħa”. Papa Franġisku sejjaħ għal djalogu imsejjes fuq is-sinċerità u l-kuraġġ li wieħed jaċċetta d-differenzi. Għalhekk qal: “Tlett oqsma bażiċi, jekk inhuma marbutin sewwa ma’ xulxin, jistgħu jgħinu f’dan id-djalogu: id-dmir li wieħed jirrispetta l-identità tiegħu u dik tal-oħrajn, il-kuraġġ li jilqa’ id-differenzi u s-sinċerità tal-intenzjonijiet”.

Fid-diskors tiegħu li ta l-Papa qal li l-Mulej ta patt lil Mosè fuq il-Muntanja Sinaj. Għalhekk, issokta l-Papa, ir-reliġjon m’għandha qatt tiġi relegata għall-isfera privata. Ir-reliġjon hija, jgħid il-Papa, “dimensjoni essenzjali tal-persuna umana u tas-soċjetà”. Madankollu r-reliġjon m’għandha qatt tiġi konfuża mal-isfera politika jew tħalli lilha nnifisha tiġi ittentata mill-qawwiet tad-dinja li jippruvaw jisfruttawha kemm jifilħu.

Waqt l-indirizz tiegħu l-Papa fakkar ukoll li l-fidi u l-vjolenza ma jmorrux flimkien. Fil-fatt, fil-qalba tal-liġi mogħtija lil Mosè hemm il-kmandament ‘La toqtolx”. Dan ifisser li l-“vjolenza hija ċ-ċaħda ta’ kull espressjoni awtentika reliġjuża”. Hawnhekk juri ruħu d-dmir ta’ kull mexxej reliġjuż, jiġifieri dak li “‘jikxef’ il-vjolenza u l-egoiżmu li jippożaw bħala qdusija mifhuma.” Għalhekk il-Papa appella bil-qawwa lill-mexxejja tar-reliġjonijiet l-oħra: “Flimkien ejjew nisħqu li l-vjolenza u l-fidi, it-twemmin u l-mibgħeda ma jmorrux flimkien”. Il-Papa appella għal darb’oħra: “Ejjew niddikjaraw flimkien is-sagralità ta’ kull ħajja umana kontra kull forma ta’ vjolenza, sew jekk inhi fiżika, soċjali, edukazzjonali jew psikoloġika”.

Bħalma qal qablu x-Xejik Al-Tayeb Papa Franġisku tenna wkoll l-appell tiegħu għat-tmiem tal-kummerċ tal-armi. Huwa qal li jekk l-armi huma maħduma u mibjgħuha, “illum jew għada se jkunu użati”. Huwa biss meta jinġiebu għad-dawl “il-manuvri mtajna li jitimgħu l-kankru tal-gwerra li l-kawżi tagħha jistgħu jiġu evitati”.

Lejn l-aħħar tad-diskors tiegħu l-Papa Franġisku saħaq dwar l-importanza li wieħed jaħdem biex jelimina l-faqar u jikkumbatti l-mewġa kurrenti tal-populiżmu li ma jipprommovix il-paċi u l-istabbiltà. Il-Papa qal li kull azzjoni parzjali li ma tipprommovix soluzzjonijiet kostruttivi u maqsuma bejn kulħadd hija “don għal dawk li jipproponu r-radikaliżmu u l-vjolenza”. Huwa issokta jgħid li “dak li llum hemm bżonn huma dawk li jġibu l-paċi u mhux dawk li jiffumentaw il-konflitt; dawk li jitfu n-nar u mhux dawk li jqabbduh; predikaturi tar-rikonċiljazzjoni u mhux instigaturi tat-tiġrif”.

Tajjeb li, fid-dawl ta’ dan kollu, nagħmlu xi mistoqsijiet bil-għan li jibnuna bħala familja waħda nazzjonali. L-ewwel, kemm qiegħdin napprezzaw il-wirt kulturali inestimabbli tagħna? Nemmnu li l-konflitt bejnietna joħloq inċiviltà? Meta niddjalogaw bejnietna kemm qiegħdin tabilħaqq nirrispettaw l-identità tagħna u tal-oħrajn? Kemm, b’kuraġġ, qiegħdin nilqgħu d-differenzi ta’ bejnietna? Kemm qiegħdin ikunu sinċieri fl-intenzjonijiet tagħna? Kemm qed nemmnu u naħdmu biex ir-reliġjon tkun tassew dimensjoni essenzjali tal-persuna u tas-soċjetà tagħna? X’aħna nagħmlu biex ma nħalltux ir-reliġjon mal-isfera politika? X’aħna nagħmlu biex innadfu s-soċjetà tagħna mill-vjolenza u mill-mibgħeda mill-mod kif nitħaddtu, inġibu ruħna u niktbu? Kemm qed niddefendu tabilħaqq is-sagralità tal-ħajja umana? Kemm qed nippromovu l-ġid komuni u mhux il-populiżmu? Kemm qed nippriedkaw u naħdmu favur ir-rikonċiljazzjoni u l-paċi bejnietna u mhux niffumentaw il-ġlied u inqabbdu n-nar?

Grazzi Papa Franġisku tal-kliem tiegħek li jfejjaqna bħala soċjetà.

Patri Mario Attard OFM Cap

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: