Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap > Bi kmiemu mxammrin!

Bi kmiemu mxammrin!


Pajjiżna għadu kemm għalaq kapitlu ieħor fil-ħajja politika tiegħu. Għandna kemm għaddejna minn elezzjoni ġenerali oħra fl-istorja ta’ pajjiżna.

Qalb l-għajjat u l-istorbju fuq il-midja, il-mezzi tal-komunikazzjonijiet soċjali u barra t-triq, jiena sibt in-niċċa tiegħi, għall-kwiet. Fil-kamra tal-kunvent. Fil-kamra tal-Patri. U hemm, għas-sliem tal-Mulej, qgħadt induq l-intimità ma’ Alla, “Missierna!” (Kol 1:1). Kemm ħadt gost nqatta’ ħin miegħu! Mhux għax jien xi qaddis tafux. Inkella bil-ġwienaħ. Jew għax inħabbat fuq sidri. Lanqas l-għaliex nagħmilha tar-raġel sewwa ħa jgħolluni fuq l-ispallejn. Imma għax ma’ Missieri nħossni tajjeb! Inħossni cool! Għax Dak Missieri! Bħalma hu Missierek! U li qalbu, għalija u għalik, tnixxi d-demm! Daqskemm iħobbna!

Mela f’moħħi u f’qalbi l-Missier tani xbieha tal-ġenn! Hawn araha hi! Ix-xbieha ta’ Ibnu Ġesù fil-film kolossali ta’ Ben Hur. Din l-imbierka pop-up baqgħet tiela’, tiela’ u tiela’ f’moħħi. Heqq! Kienet il-pop-up li Missieri tellagħli waqt li kont qed nkellmu. Jew aħjar waqt li kont qed nisimgħu ikellimni. Din il-pop up aqta’ kemm għoġbitni! L-għaliex, mal-ewwel darba li rajtha, ħassejt paċi kbira nħares lejha. Kienet pop-up ta’ min jissejvjaha!

Fiha rajt lilu, lil Ġesù. Bil-kmiem tal-libsa tiegħu mxammrin. Quddiemu għandu lil Ben Hur. Raġel Lhudi, li qabel kien prinċep. Imma issa spiċċa ilsir. Mela spiċċa maħqur. Bil-għatx. Ara xufftejh miskin kif inqasmulu bis-sħana qalila tad-deżert! U ħarsu tbikkik! Veru? X’qed jitlob Ben Hur? Li jixrob. Għandu għatx klubi miskin! Mintix tisimgħu kemm qed jibki? Kemm qed jokrob bit-tbatija kbira li qed iħoss? Hekk sewwa! Mela taw jixorbu lir-Rumani. Imbagħad taw jixorbu liż-żwiemel tagħhom. Sqew naqra lill-ilsiera. U lilu ħadd ma ta kasu. Alla tiegħi! Għinni! kienet il-karba tiegħu.

Ġesù, “Bin Alla” (Mk 15:39), “Bin il-Bniedem” (Mt 16:13), “Bin il-mastrudaxxa” (Mt 13:55), ħaddiem u bin il-ħaddiema, “wasal ħdejh, rah u tħassru” (Lq 10: 33). U x’taħsbu li għamel? Mar jimla’ l-iskutella bl-ilma frisk mill-bir u beda jisqieh. Mhux biss. Issa dan agħmel hekk b’idu x-xellugija. L-għaliex, b’idu l-leminija, agħmel xi ħaġa oħra! Xi ħaġa li min hu qaddis ma jagħmilx. Beda jmelles ir-ras ta’ Ben Hur.

Sabiħ li wieħed jaqdi lill-batut. Sabiħ li wieħed jgħin. Imma, u fuq kollox, dak li jkun għinu jħoss it-tmellis tiegħek li qed tilqgħu. It-tmellis li int għandek ħin għalih u għaliha. It-tmellis li int qed tisma’ lill-persuna muġugħa. It-tmellis li qed tħoss l-uġiegħ, it-toqol u l-iskomfort ta’ min ġie jkellmek. Għax jafdak. U mhux ġejt biex inkellmek, u, biex teħles minni, tgħidli “iva, iva.” Imbagħad teħles minni bil-pulit. Offrejtli naqra kafè jew tè meta ġejt inkellmek? Tfejt il-mobile ħa tagħtini l-attenzjoni li għandi bżonn? Sammart il-ħarsa tiegħek f’tiegħi ħa tħoss is-sitwazzjoni tiegħi? Jew moħħok kien f’elf ħaġa oħra għajr li tismagħni?

Ħbieb, dan id-diskors jgħodd għalina ilkoll. Aħna min aħna fis-soċjetà, fil-Knisja, fil-postijiet tax-xogħol u f’dawk tad-divertiment, fil-kunventi, fil-parroċċi u fl-għaqdiet u fil-movimenti. Insomma … kullimkien! Il-bniedem meta jħoss min imellsu l-għaliex jifhmu, jagħdru u jgħinu jqum fuq saqajh ħa jerġa’ isib saqajh mill-ġdid ħa jimxi, hemmhekk jagħmel esperjenza ġenwina tal-imħabba vera.

U issa, bl-akbar imħabba, rispett, għożża u b’qalb miftuħa, ħa ndur lejkom, għeżież ħuti politiċi. Intom ta’ liema kulur u twemmin politiku intom! L-ewwel nett jien, li ma jien xejn għajr sempliċi Patri, kuljum nitlob għalikom u napprezza x-xogħol dedikat tagħkom. U, dawk minnkom li jagħmluh minn qalbhom u b’imħabba lejn il-batut kunu afu li intom tiddu bil-glorja tal-Mulej fuqkom! Tkunu tidhru x’intom! Issa, u ħa ngħidilkom din il-ħaġa ta’ ħabib tagħkom, aqbdu din l-istampa tal-Ben Hur, agħmlu kopja tagħha, agħmluha fi frame u itfugħha fuq l-iskrivanija tagħkom. Ħarsu lejha kuljum. U f’ħafna ħin mill-ġurnata tagħkom. Għażiż ħija, għażiża oħti politiku, meta timmedita sewwa din l-istampa l-ħajja politika tiegħek tinbidel fil-kwantità u, fuq kollox, fil-kwalità. Din l-istampa tgħinek tagħmel qabża aktar fil-fond ħa tgħin lil Ġesù fil-Maltin u l-Għawdxin li qed ibatulek biebek kuljum. Dawk il-Maltin u l-Għawdin li qed ibatu fis-skiet!

Jalla meta l-Ispirtu s-Santu jibgħatli sms jew iċempilli biex niġi nkellmek ħa tgħin lil xi wieħed jew waħda minnhom jkolli l-ferħ u l-faraġ li nara dan ir-ritratt sabiħ fuq l-iskrivanija tiegħek. Għax ix-xewqa tal-Mulej għalik hija waħda: li fik Ibnu Ġesù ikompli jagħmel xebgħa ġid! U ħa ngħidlek: din hija t-talba tiegħi għalik f’kull ġurnata mqaddsa, ibda’ minn dik tallum!

Patri Mario Attard OFM Cap

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: