ĦARSA PASTORALI  LEJN  IL-MAGĦMUDIJA


Il-Tlieta, 12 ta’ Settembru 2017:  Dan l-artiklu kien publikat fir-Rivista Pastor ta’ Novembru-Diċembru 2002, 11-14.

ĦARSA PASTORALI  LEJN  IL-MAGĦMUDIJA

Għalkemm is-sagramenti huma indispensabbli għall-ħajja nisranija madankollu dejjem tinħass il-ħtieġa li ssir preparazzjoni għalihom. U b’dan il-mod iħallu aktar frott.

Rigward il-magħmudija, il-preparazzjoni tista ssir fuq żewġ livelli. L-ewwel billi ssir tħejjija xierqa għall-parrinijiet u l-ġenituri li jkunu se jgħammdu lit-tarbija, u imbagħad issir insistenza kbira ma’ l-insara kollha li l-magħmudija hija fiha innifisha vokazzjoni għall-ħajja nisranija u konsegwentament titlob impenn.

Biex nifhmu kemm il-magħmudija hija vera vokazzjoni, irridu nħarsu lejn il-Knisja primittiva u lejn il-katekumenat li kien qisu skola prattika li fiha ssir spjegazzjoni tal-fidi nisranija u gwida prattika biex il-katekumenu jibda jgħix b’mod konkret il-fidi tiegħu. Qabel jitgħammed il-katekumenu ried jagħmel għażliet favur il-fidi.

Illum li l-maġġoranza assoluta ta’ l-insara qegħdin jitgħammdu meta jkunu trabi, jista’ jiġri li ħafna ma jqisux il-magħmudija bħala sejħa. Minn hawn tidher kemm hija meħtieġa l-pastorali batteżimali, li jekk tiġi mwettqa tajjeb, tista tħalli bosta frott spiritwali.

Il-katekesi batteżimali trid tibda mill-preparazzjoni għas-sagrament tal-magħmudija. Jista’ jiġri li l-parrinijiet li jgħammdu lit-tarbija jqisu li din hija xi ħaġa ċerimonjali ta’ dak il-mument biss u li x’ħin joħorġu barra l-Knisja tispiċċa l-funzjoni tagħhom. Għalhekk il-katekesi ta’ qabel il-magħmudija qabel xejn trid tagħmel enfasi fuq id-dmirijiet tal-parrinijiet. “Dmirhom hu vera ħidma ekklesjatika (“officium”).1 Il-parrinu jew il-parrina għandhom ikunu nsara ta’ fidi sħiħa “li jkollhom il-ħila u jkunu lesti jgħinu l-imgħammed ġdid, tarbija jew kbir li jkun, fit-triq tal-ħajja nisranija”.2 Infatti l-parrinu jew il-parrina jkun jirrappreżenta lit-tarbija u jkun qiegħed jagħti garanzija li se jinteressa ruħu mill-ħajja ta’ fidi tagħha. B’dan il-mod, jekk il-parrinijiet jibdew iqisu l-parti tagħhom bħala uffiċċju, se jkollna aktar insara li qegħdin jieħdu bis-serjetà l-fidi tagħhom.

“Wara l-Magħmudija l-fidi trid tikber fl-imgħammdin kollha, kemm kbar u kemm trabi”.3 Għal dan il-għan trid issir katekesi adegwata biex l-insara kollha, hija x’inhija l-vokazzjoni tagħhom u l-istat tagħhom fil-Knisja, jiskopru mill-ġdid din s-sejħa hekk bażika. Infatti l-magħmudija tħalli karattru. Dan ifisser li wieħed għandu jirċievi dan is-sagrament darba waħda biss f’ħajtu. Anki l-bniedem li jkun ikkommetta l-aktar dnubiet gravi, ma għandux bżonn jitgħammed. Minn hawnhekk toħroġ aktar l-urġenza li l-operaturi pastorali fil-ħidma tagħhom jagħmlu enfasi biex l-insara jiskopru f’ħajjithom mill-ġdid is-sbuħija tas-sejħa tal-magħmudija.

Ta’ min jgħid li, billi l-maġġoranza assoluta ta’ l-insara tgħammdu bħala trabi, ma japprezzawx biżżejjed din is-sejħa hekk importanti. Infatti Santu Wistin, li tgħammed kbir u kien jisgħobih li m’għamduhx meta kien tarbija, kiteb dan fuq l-esperjenza li għadda minnha meta tgħammed: “Matul dawk il-jiem ma kont nixba’ qatt naħseb bi ħlewwa tal-għaġeb fuq il-għoli tal-pjan tiegħek għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Kemm dmugħ xerridt jien u nisma’ l-għana ħlejju ta’ l-innijiet u l-kantiċi jidwi fil-knisja tiegħek u jqanqalni mill-qiegħ ta’ qalbi.” 4

Sejjer nagħti xi ftit punti jew skema żgħira ta’ kif għandha ssir katekesi batteżimali għall-insara kollha.

 1. Mixja ta’ fidi wara Kristu . . . . Permezz tal-magħmudija l-imgħammed jircievi s-sejħa li jimxi wara Kristu u jibda jqisu l-imgħallem waħdieni ta’ ħajtu. Jekk jagħmel dan, ħajtu tinbidel radikalment, filwaqt li ma jagħtix importanza żejda lill-idoli foloz bħal ma huma l-għana u l-poter. Kristu jibda jiġi Jekk dawn allura jmorru kontra l-ispirtu tal-Vanġelu, allura n-nisrani għandu jagħmel eżami tal-kuxjenza biex jibda jqis lil Kristu bħala l-uniku ċentru tal-qalb tiegħu.

 

 1. Fidi fil-Knisja. . . . “Il-Magħmudija tagħmilna membri tal-Ġisem ta’ Kristu. “Aħna membri ta’ xulxin (Ef 4,25). Il-Magħmudija ddaħħalna fil-Knisja”. 5 Għalhekk in-nisrani jrid jħobb il-Knisja billi jqis lilu innifsu parti minnha b’tali mod li jħossu responsabbli għall-ġejjieni tagħha. Jekk huwa se jgħix tajjeb, il-Knisja se timxi ’l quddiem u jekk huwa se jgħix ħażin, allura hija se tbati. Li tħobb il-Knisja jfisser wkoll li n-nisrani joħroġ mill-fosdqa kampanili tiegħu u jibda jinteressa ruħu mill-Knisja universali kollha kemm hija: “Għax aħna ukoll tgħammidna fi Spirtu wieħed, biex nagħmlu ġisem wieħed”.6

 

 1. Stqarrija tal-Kredu. . . . La darba bil-magħmudija n-nisrani jsir membru tal-Knisja ta’ Kristu, irid jistqarr il-fidi tal-Knisja. Dan ma jfissirx li kull nisrani jkun jaf it-teoloġija tal-Knisja bl-irqaqat kollha tagħha. Digriet tal-Kongregazzjoni tal-Propagazzjoni tal-fidi jitfa’ dawl fuq dan is-suġġett. Huwa jipprojbixxi li tiġI amministrata l-magħmudija, anki jekk wieħed ikun fil-periklu tal-mewt jekk ma jkunx jaf dawn il-ħwejjeġ . . . li jemmen b’Alla wieħed fi tliet persuni, fl-Inkarnazzjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu, u l-premju u l-kastig wara l-mewt. Il-Papa Benedittu XIV isemmi li biex wieħed jitgħammed, minbarra fil-periklu tal-mewt fil-pajjiżi tal-missjoni għandu jkun jaf dawn il-ħwejjeġ: Il-misteri prinċipali tal-fidi, il-Kredu, il-Missierna, id-dekalogu, il-preċetti tal-Knisja, l-effetti tal-magħmudija, l-atti tal-fidi, tama u mħabba u l-motivazzjoni tagħhom. Mhux ta’ min jinsa li dan huwa l-minimu u għalhekk in-nisrani għandu jieħu bħala impenn ta’ ħajtu li jitgħallem aktar il-fidi nisranija.

 

 1. Parteċipazzjoni fil-Liturġija. . . . Fil-Knisja primittiva l-katekumeni kienu jiġu mgħammda, mogħtija l-griżma ta’ l-Isqof filwaqt li kienu jirċievu l-Ewkaristija. Għalhekk il-magħmudija hija sejħa biex in-nisrani jissieħeb fil-Liturġija tal-Knisja. Il-magħmudija hija l-ewwel sagrament u għalhekk hija sejħa biex jirċievi s-sagramenti l-oħra, speċjalment il-Qrar u l-Ewkaristija.

 

 1. Sens ta’ Apostolat. . . . . Permezz tal-magħmudija n-nisrani jikseb is-saċerdozju komuni tal-fidili. B’hekk isir responsabbli li jissieħeb fil-missjoni tal-Knisja li tkun xhieda quddiem id-dinja u jwassal lil Kristu lil oħrajn. L-imgħammdin, “għax saru wlied Alla bit-twelid ġdid (li tathom il-Magħmudija), huma fid-dmir li jistqarru quddiem il-bnedmin il-fidi li rċevew minn għand Alla permezz tal-Knisja”.7 Dan is-sagrament iseħibna wkoll “fil-ħidma appostolika u missjunarja tal-poplu ta’ Alla.8

 

 1. Għixien radikali tal-Vanġelu. . . .Il-magħmudija tagħtina l-grazzja li ngħixu l-Vanġelu fil-pronfondità, tiegħu speċjalment fil-għixien ta’ l-umiltà  u spirtu ta’ maħfra lejn l-għedewwa. In-nisrani huwa msejjaħ ukoll biex iħobb il-proxxmu tiegħu b’imħabba kbira

 

 1. Għixien tal-Misteru ta’ l-Għid. . . . . “Bil-magħmudija, il-bnedmin jidħlu fil-misteru paskwali ta’ Kristu”.9 Dan ifisser li n-nisrani jrid jmut għax-xewqat ħżiena li jwasslu għad-dnub, mhux b’sens ta’ telf, iżda ta’ wieħed ta’ rebħ kif ukoll jaċetta minn idejn Alla kull tbatija li jġarrab, konvint li jekk jissieħeb fil-misteru paskwali se jqum żgur għall-ħajja ta’ dejjem. San Pawl jesprimi t-tisħib tal-magħmudija fil-misteru paskwali b’dan il-mod: “Ma tafux li aħna li tgħammidna fi Kristu, tgħammidna fil-mewt tiegħu? Indfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida.” 10

 

B’dan il-mod il-magħmudija ssir sfida li n-nisrani għandu jgħix filwaqt li jkun jqiegħed pedament sod għal vokazzjonijiet oħra.

 

Riferenzi

 1. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 1255.
 2. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 1245.
 3. Santu Wistin, L-Istqarrijiet, Malta 1989 p.242.
 4. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 1267.
 5. I Korintin 12, 13.
 6. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 1270.
 7. Sacrosanctum Concilium, 6.
 8. Rumani 6, 3-4.

 

 

Biblijografija.

Forte, Bruno. Introduzzjoni Qasira għall-fidi. Malta (1997).

Barbaglio, Giuseppe u Dianich, Severino. Nuovo Dizionario di Teologia. Torino (1988)

Ratzinger, Joseph. Principles of Catholic Theology. San Francisco (1989).

Schembri Guido, Is-Sagramenti f’Ħajjitna, Gozo (2000).

Schmaus Michael, The Church as Sacrament (Dogma 5), London (1975).

De Lubac Henri, The Christian Faith, San Francisco (1986).

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.