Nersqu lejn min qed isofri ħalli rroddulu lura d-dinjità

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 19 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku talab lill-Mulej biex itina l-grazzja li jkollna l-ħniena quddiem tant nies li qed ibatu, biex nersqu qribhom u mmexxuhom minn idejhom lejn id-dinjità li Alla jrid li jkollhom.

 

Il-Papa ħa spunt mill-Vanġelu tal-ġurnata meħud minn San Luqa, li fih insibu r-rakkont ta’ meta Ġesù qajjem mill-mewt lil bin l-armla ta’ Najn.

Franġisku spjega li l-istess bħal fit-Testment l-Antik, l-aktar foqra fost l-ilsira kienu r-romol, l-orfni, l-istranġieri, il-barranin. U kull darba għandna stedina biex nieħdu ħsiebhom, ħalli jkunu jistgħu jerġħu jieħdu posthom fis-soċjetà.

Ġesù, li jaf iħares u jara anke d-dettall, għax hu jħares bl-għajnejn tal-qalb, jara u jħoss il-mogħdrija.

Il-mogħdrija hi sentiment tal-qalb li jiġbdek għax biha int tingħata kollok kemm int. Mhix l-istess sentiment bħal meta wieħed jitħassar lil dak li jkun u forsi jgħidlu ‘miskin’. Mhux l-istess ħaġa, enfasizza l-Papa.

Il-mogħdrija tfisser li inti tbati ma’ dak li jkun. Il-Mulej Ġesù jitwaħħad ma’ dik l-armla u mal-orfni…..

‘Ara, quddiemek għandek folla ta’ nies, għax mintix tkellem lilhom? Ħallik mill-bqija… hekk hi l-ħajja… dawn huma diżgrazzji li jiġru.’ Imma le, għal Ġesù l-armla u dak l-orfni mejjet huma aktar importanti mill-folla li kien hemm warajh, li kien qed jitkellem magħha.

Għaliex? Għax qalbu hi kollha kemm hi miġbuda lejn dik is-sitwazzjoni. Ħass mogħdrija. Twaħħad mas-sitwazzjoni.

Għaldaqstant, kompla jgħid il-Papa Franġisku, il-mogħdrija timbuttana biex nersqu qrib għax fil-ħajja nistgħu naraw ħafna sitwazzjonijiet mingħajr ma nersqu lejhom.

Li nkunu qrib, li nersqu, ifisser li mmissu r-realtà b’idejna, mhux li noqogħdu nħarsu mill-bogħod. Ġesù, l-ewwel ħass il-ħniena u mbagħad resaq u wettaq il-miraklu. Ma qalx, ‘Arrivederci, jien se nibqa’ għaddej.’ Jersaq lejn il-ġuvni u jtih lura lil ommu.

Ġesù jagħmel il-mirakli biex irodd lura, biex lill-persuna jerġa’ jqegħedha f’postha. Kien proprju dan li Hu għamel bir-redenzjoni: resaq lejna permezz ta’ Ibnu u lilna lkoll reġġagħna lura lejn id-dinijità ta’ wlied Alla. Reġa’ ħalaqna lkoll mill-ġdid.

Għaldaqstant il-Papa ħeġġiġna biex nimitaw lil Ġesù, nieħdu l-eżempju minnu, u nersqu lejn min hu fil-bżonn, mhux ngħinuh ‘mill-bogħod’, għax maħmuġ, għax għandu riħa, għax ma jinħasilx.

Ħafna drabi, issokta Franġisku, naraw l-aħbarijiet, naqraw fil-gazzetti dwar it-traġedji, u ngħidu bejnna u bejn ruħna: ‘Ara, f’dak il-pajjiż it-tfal m’għandhomx ikel; hemmhekk jiġbruhom suldati, fl-ieħor lin-nisa jagħmluhom ilsira….. xi mkien ieħor kien hemm diżastru naturali… kemm traġedji! Imsieken!’

Imma s’hemm naslu, malajr indawru l-paġna tal-ġurnal jew induru għat-telenovela li jmiss fuq it-televixin. Dan mhux atteġġjament Nisrani, insista l-Papa, li żied jgħid: jien nagħmel dil-mistoqsija, lilkom u lili nnifsi: Għandi ħila jkolli l-mogħdrija? Li nitlob? Meta naraw dawn l-affarijiet, li jwassluhomli fid-dar il-mezzi tal-komunikazzjoni, inħoss imsarni jduru?
Qalbi tbati flimkien ma’ dawk in-nies? Inħoss il-weġgħa? Ngħid ‘imsieken’ u nieqaf hemm? U jekk m’għandekx ħila tħoss il-mogħdrija, itlob dil-grazzja: ‘Mulej tini l-grazzja tal-mogħdrija.’

Bit-talb ta’ interċessjoni, bil-ħidma tagħna ta’ Nsara, għandu jkollna l-ħila ngħinu lin-nies li qed isofru, ħalli dawn jintraddu lura lis-soċjetà, lill-ħajja tal-familja, lix-xogħol; insomma jintraddu lura lill-ħajja ta’ kuljum, temm jgħid il-Papa Franġisku.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: