Home > Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta > Ħafna drabi l-Kattoliċi jiskandaliżżaw ruħhom minħabba l-Ħniena

Ħafna drabi l-Kattoliċi jiskandaliżżaw ruħhom minħabba l-Ħniena


Il-Ħamis, 21 ta’ Settembru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-bieb li minnu niltaqgħu ma’ Ġesù hu li nagħrfu li aħna midinbin, qal il-Papa dalgħodu fl-omelija li għamel fil-kappella tad-Dar Santa Marta.  L-omelija kienet dwar is-sejħa ta’ Mattew minħabba li llum il-Knisja tiċċelebra t-tifkira tiegħu.  Dan l-episodju kien pinġieh Caravaggio f’inkwatru li hu ħafna għal qalb il-Papa Franġisku.

 

L-istorja hi mqassma fi tliet passi: il-laqgħa, il-festa, l-iskandlu, beda jgħid il-Papa.  Ġesù kien fejjaq paralitiku u jiltaqa’ ma’ Mattew bilqiegħda wara l-bank tat-taxxi.  Dan kien iġiegħel lill-poplu ta’ Iżrael iħallas it-taxxi biex imbgħad jgħaddihom lir-Rumani.  Minħabba f’hekk hu kien mistmerr u meqjus traditur tal-patrija.

Ġesù ħares lejh u qallu: Ejja warajja.  U Mattew qam minn fejn kien u mar warajh, kif jirrakkuntalna l-Evanġelju tal-lum.  Min-naħa, fil-kwadru ta’ Caravaggio, issokta l-Papa, għandna l-ħarsa ta’ Mattew, ħarsa nieqsa mill-fiduċja: min-naħa kien qed iħares fil-ġenb, bl-għajnejn ta’ Alla, u mill-oħra kien qed iħares lejn il-flus, b’ħarsa ta’ fastidju.

Min-naħa l-oħra hemm il-ħarsa mimlija ħniena ta’ Ġesù – osserva l-Papa – li kienet mimlija mħabba.  Ir-reżistenza ta’ dak il-bniedem li kien marbut mal-flus iċċedi: huwa jqum u jimxi wara Ġesù.  Din hija t-taqbida bejn il-ħniena u d-dnub, kompla josserva Franġisku.

L-imħabba ta’ Ġesù setgħet tidħol f’qalb dak il-bniedem għax hu kien jagħraf lilu nnifsu bħala midneb, kien jaf li ħadd ma kien iħobbu, anzi kienu jiddisperezzawh.  U propju dak l-għarfien li hu midneb fetaħlu l-bieb għall-ħniena ta’ Ġesù.  Għalhekk ħalla kollox u telaq.  Din hija l-laqgħa bejn Ġesù u l-midneb.

L-ewwel kundizzjoni biex aħna nsalvaw hi li nħossuna fil-periklu; l-ewwel kundizzjoni biex infiequ hi li nħossuna morda.  U li nħossuna midinbin hi l-ewwel kundizzjoni biex aħna nkunu nistgħu nirċievu din il-ħarsa ta’ ħniena.

Naħsbu ftit dwar il-ħarsa ta’ Ġesù, tant sabiħ, tant twajjeb, tant ħanin.  U aħna wkoll, meta nkunu qiegħdin nitolbu nħossu din il-ħarsa fuqna; il-ħarsa ta’ mħabba, il-ħarsa tal-ħniena. Il-ħarsa li ssalva.  Ma nibżgħux.

Mattew, l-istess bħal Żakkew iħossu hieni u jistieden lil Ġesù f’daru għall-ikel.  It-tieni fażi hi propju l-festa.  Mattew stieden lil ħbiebu, dawk tal-istess qatgħa tiegħu, midinbin u publikani.  Żgur li fuq il-mejda kienu jagħmlu mistoqsijiet lil Ġesù li kien iweġibhom.

Dan, innota l-Papa, ifakkarna f’dak li qal Ġesù fil-kapitlu 5 ta’ Luqa: “Ikun hemm aktar ferħ fis-sema għal midneb li jindem milli għal mija li jkunu ġusti.  Hija l-festa tal-laqgħa mal-Missier, il-festa tal-ħniena.   Infatti Ġesù hu ħali fil-ħniena għal kulħadd, afferma Franġisku.

Imbagħad hemm it-tielet fażi: dik tal-iskandlu.  Il-Fariżej jaraw lill-publikani midinbin, flimkien ma’ Ġesù fuq il-mejda, u lill-Appostli jgħidulhom: L-Imgħallem tagħkom jiekol mal-publikani u l-midinbin?

Hija din il-frażi li dejjem tagħti bidu għall-iskandlu.  Fiha nfisha hi “n-nuqqas li wieħed jimxi mal-liġi, allura jsir impur.  Dawn in-nies kienu jafu d-duttrina sewwa, kienu jafu kif u fejn għandek timxi biex tasal għas-Saltna t’Alla, kien jafu x’għandhom jagħmlu aħjar minn kulħadd imma kienu nsew l-ewwel kmandament: l-imħabba.

B’hekk kienu magħluqin fil-gaġġa tas-sagrifiċċji u forsi kienu jaħsbu: Nagħmel dan is-sagrifiċċju lil Alla, nimxi mar-regoli u b’hekk insalva.  Fi kliem ieħor kienu jaħsbu li s-salvazzjoni kient tiddependi minnhom, kienu jħossuhom ċerti.

Le!, saħaq il-Papa.  Huwa Alla li jsalvana, isalvana Ġesù Kristu.

Kemm-il darba smajna lill-fidili Kattoliċi jgħdiu: imma kif?, kull meta jaraw xi opra tal-ħniena.  Imma kif?  U Ġesù hu ċar ħafna: Mur u tgħallem.  U bagħthom jitgħallmu.  Morru u tgħallmu xi tfisser il-ħniena għax jien ħniena rrid mhux sagrifiċċji, għax jien ġejt insejjaħ lill-midinbin mhux lill-ġusti.  Jekk int trid li Ġesù jsejjaħlek, qal Franġisku, għandek tammetti li int midneb.

Allura l-Papa ħeġġiġna biex nagħrfu li aħna midinbin, mhux fl-astratt imma fil-konkret, għax ilkoll kemm aħna għandna d-dnubiet.  Inħallu lil Ġesù jħares lejna b’dik ħarstu mimlija ħniena u mħabba, issokta l-Papa, li reġa’ dar fuq it-tema tal-iskandlu u qal:

Huma bosta… Min dejjem kienu u għadhom sal-lum fil-Knisja dawk li jgħidu: Le, ma tistax, kollox huwa ċar…. Dawk huma midinbin u rridu ntellquhom ‘l hemm. Kien hemm ħafna qaddisin li sfaw ippersegwitati u ssuspettati.  Niftakru f’Giovanna d’Arco, Ll ntbagħtet biex tinħaraq għax kienu jaħsbu li hi saħħara u għalhekk ikkundannawha.

Ftakru f’Santa Tereża, li kienu jissuspettaw li hi eretika, ftakru fil-Beatu Rosmini.  Ħniena rrid mhux sagrifiċċju.  Il-bieb li ngħaddu minnu biex niltaqgħu ma’ Ġesù hu li nagħrfu kif aħna. Nagħrfu l-verità: aħna midinbin.  U mbagħad Hu jiġi u niltaqgħu.  Hu tant sabiħ li niltaqgħu ma’ Ġesù temm il-Papa Franġisku!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: