Il-grazzja tal-mistħija tfejjaqna mid-dnub

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru 2017. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-ewwel isem tagħna hu ‘midneb’. Għaldaqstant nitolbu lill-Mulej il-grazzja li nistħu quddiem Alla li jista’ kollox u li jħaddanna bil-ħniena tiegħu kollha. U biex nitolbu maħfra, it-triq it-tajba jurihielna llum il-Profeta Baruk, afferma l-Papa dalgħodu, waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

Infatti l-ewwel qari hu att ta’ ndiema, qal il-Papa dwar is-silta meħuda mill-ktieb tal-Profeta Baruk (1, 15-22). Il-poplu jindem quddiem il-Mulej u jitlob maħfra għal dnubietu: jindem hu u jħares lejn il-glorja tal-Mulej u l-affarijiet koroh li għamel. Is-silta mill-Profeta Baruk tibda hekk: ‘Il-ġustizzja għall-Mulej Alla tagħna’, għax hu ġust, u ‘f’wiċċna d-diżunur’.

Għalhekk, afferma l-Papa, in-nies kienu jħossuhom diżonorati u bil-qalb jitolbu maħfra. U ma jgħidux: ‘Għamilna din, dik u l-oħra….’ L-affarijiet li dejjem għamlu jistqarruhom mal-Mulej u quddiem il-Mulej. Dan hu l-mod tal-indiema: il-poplu kollu nidem, f’dak il-waqt, u jitlob maħfra għall-abitanti kollha ta’ Ġerusalemm, għar-rejiet u l-mexxejja, għas-saċerdoti u l-profeti, u għal missirijiethom: ‘għax dnibna kontra l-Mulej.’

Dan ifisser li aħna lkoll midinbin – ilkoll, saħaq Franġisku – tant li ħadd minna ma jista’ jgħid, ‘jien ġust’ jew, ‘jien miniex bħal dak jew bħal dik’, imma nagħraf pjuttost li jien midneb. U jien nasal ngħid li dan hu kważi l-ewwel isem tagħna: ‘midinbin’, afferma l-Papa li kompla jistaqsi: Għaliex aħna midinbin? M’obdejniex dejjem fir-relazzjoni tagħna mal-Mulej: Hu qal ħaġa u aħna għamilna oħra; bosta drabi ma smajniex leħnu Hu u jkellimna.

Fil-fatt, kompla jinsisti l-Papa, matul ħajjitna lkoll nistgħu naħsbu: Kemm-il darba l-Mulej kellimni, kemm-il darba ma smajtux? Per eżempju, Hu tkellem mal-ġenituri, mal-familja, mal-katekista, fil-knisja, fil-prietki. Kellem ukoll lil qalbna: nisimgħu leħen il-Mulej imma ma smajniex dak il-leħen li jgħidilna biex nimxu dejjem skont l-amar li tana Hu.

Fis-silta tal-Profeta Baruk li ttina l-liturġija, inkomplu naqraw: ‘Aħna ħadnieha kontra Alla.’ U d-dnub dejjem dak hu, għaliex ma jeżistix dnub ‘iżolat’. Għax id-dnub hu dejjem dnub quddiem Alla. Anzi, kompla jispjega l-Papa, ‘id-dnub iżolat’ jeżisti biss ‘fid-deskrizzjoni tal-kotba’, imma fil-ħajja d-dnub hu dejjem ħaġa kerha quddiem Alla, fir-relazzjoni tagħna miegħu. U b’hekk, kompla l-Papa bi kliem Baruk, ‘aħna rribellajna kontra Alla, webbisna rasna biex ma nisimgħux leħnu.’ Din hi l-ostinazzjoni tal-qalb.
Il-Profeta jgħallimna kif nindmu, żied jgħid il-Papa; jgħallimna liema hi t-triq biex nitolbu maħfra, it-triq il-vera. Baruk jikteb: ‘bid-dnub niżel fuqna tant ħażen’, għax – innota l-Papa – id-dnub jirvina, jirvina l-qalb, jirvina l-ħajja, jirvina r-ruħ: idgħajjef, imarrad. Fis-silta mill-Profeta Baruk inkomplu naqraw: ‘ma smajniex leħen il-Mulej’, anzi, kull wieħed u waħda minna, minflok sema’ leħen il-Mulej, baqa’ miexi fuq l-inklinazzjonijiet midinba ta’ qalbu, qeda allat għorba, u għamel dak li hu ħażin f’għajnejn il-Mulej.

Il-Mulej fil-fatt kellimna imma aħna għamilna bil-maqlub: waqajna fl-idolatrija, l-idolatriji żgħar tal-ħajja ta’ kuljum; għamilna dak li hu ħażin f’għajnejn il-Mulej u mxejna fuq l-inklinazzjonijiet perversi ta’ qalbna.

Il-Papa ssuġġerixxa li nagħmlu riflessjoni personali u qal li fi qlubna bosta drabi hemm inklinazzjonijiet lejn id-dnub: lejn il-kilba, l-għira, il-mibegħda, l-ilsien ħażin. Naħsbu ftit fl-ilsien ħażin; forsi intom le, qal lill-kongregazzjoni, imma kemm-il darba ma għidtx affarijiet tajbin fuq ħaddieħor? Kemm-il darba qassast? Fil-fatt l-ilsien ħażin hu inklinazzjoni tal-qalb biex tirvina l-ħajja ta’ ħaddieħor. Aktar minn hekk, aħna nċarrtu ħwejjiġna meta nisimgħu l-aħbarijiet dwar il-gwerer, imma t-tqassis huwa gwerra, hu gwerra tal-qalb biex neqirdu lil xi ħadd. U meta l-Mulej jgħidilna: ‘agħlaq ħalqek, toqgħodx tqassas,’ minflok, jiena nagħmel li jfettilli.

Allura huwa importanti nitħarsu dejjem minn dad-dnub tar-relazzjoni tagħna ma’ Alla li jħobbna, li jtina kollox, anke meta aħna nagħmlu li jiftlilna. Għal dir-raġuni, issuġġerixxa l-Papa, meta nagħmlu l-eżami tal-kuxjenza u nħejju ruħna għall-qrar, ma nistgħux nagħmlu biss lista tad-dnubiet, qiesu xi direttorju tat-telefon jew il-lista tax-xiri minn xi supermarket: le. Irridu nagħrfu li għamilna dnub quddiem il-Mulej, dejjem fir-relazzjoni tagħna miegħu: Jien għamilt dan quddiemek.

Ħafna drabi mmorru nqerru bil-lista tad-dnubiet – koroh, veru – nitfgħu kollox f’riġlejn is-saċerdot u nibqgħu friski. U jien nistaqsi: fejn hu l-Mulej f’dan? Ħsibt li dan id-dnub hu kontra l-Mulej? Ah! Lanqas daħalli f’moħħi! Inkella din mhix xi tebgħa li trid tneħħiha – kieku kienet tebgħa kont tibgħatha d-dry cleaning biex tnaddafha. Iżda, spjega l-Papa, id-dnub hu ribelljoni kontra l-Mulej: hu ikrah fih innifsu, imma ikrah kontra l-Mulej li hu tant twajjeb. Allura, jekk jiena naħseb hekk, minflok f’dipressjoni minħabba dnubieti, inħoss fija dak is-sentiment tant kbir: il-mistħija, id-diżunur li jitkellem dwaru l-Profeta Baruk. Għax il-mistħija hija grazzja: inħossni nistħi quddiem il-Mulej.

Minn dan il-Papa ssuġġerixxa li jsir eżami tal-kuxjenza individwali: ħadd ma jwieġeb bil-miftuħ, imma jwieġeb f’qalbu: Intom tistħu quddiem il-Mulej minħabba dnubietkom? Tlabtu l-grazzja tal-mistħija, il-grazzja li nħossni nistħi quddiemek, Mulej, talli għamiltlek dan u dak? Għax jien ħażin: fejjaqni, Mulej. U jalla l-Mulej ifejjaq lil kulħadd, awgura l-Papa, filwaqt li fakkar li l-mistħija tiftaħ il-bieb għall-fejqan tal-Mulej.

U x’jagħmel il-Mulej min-naħa tiegħu? Jagħmel dak li tlabna fil-kolletta tal-bidu: ‘Mulej, Int li turi l-qawwa tiegħek, l-aktar bil-ħniena u l-maħfra.’ Għalhekk, meta l-Mulej jarana hekk, mistħija minħabba dak li għamilna u bl-umiltà nitolbu l-maħfra, Hu li jista’ kollox, iħassar, iħaddanna, imellisna u jaħfrilna. Imma biex naslu għall-maħfra, it-triq hi dik li jgħallimna llum il-Profeta Baruk.

Infaħħru ‘l Mulej għax ried juri s-setgħa bla tarf tiegħu porprju bil-ħniena u l-maħfra; u fil-ħolqien tad-dinja wkoll. Proprju bil-ħniena u l-maħfra u quddiem dan Alla tant twajjeb, li jaħfer kollox, li hu tant ħanin, nitolbu l-grazzja tal-mistħija, li nistħu; il-grazzja li nħossu fina d-diżunur. Kif jikteb il-Profeta Baruk: ‘Il-ġustizzja lill-Mulej Alla tagħna, għalina d-diżunur’, jiġifieri l-mistħija. U b’dil-mistħija, nersqu qribu li hu omnipotenti fil-ħniena u l-maħfra.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: