Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa, 3 ta’ Novembru 2017: L-Arċisqof J. Scicluna jqaddes il-Quddiesa tal-funeral ta’ Daphne Caruana Galizia.

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna waqt il-Quddiesa tal-funeral fil-Knisja Arċipretali tal-Mosta

“F’Alla biss il‑mistrieħ ta’ ruħi.” Dawn il‑kliem mis‑Salm 62 jesprimu l‑fidi tal‑Knisja u tan‑Nisrani quddiem il‑misteru tremend tal‑mewt. Il‑preżenza tagħna hawnhekk illum hija espressjoni tal‑istess fidi. “Nemmen fil‑qawma mill‑imwiet, fil‑ħajja ta’ dejjem. Ammen.”

Inġbarna llum biex noffru s‑sagrifiċċju tal‑Quddiesa b’suffraġju ta’ Daphne Caruana Galizia. Il‑talb tal‑Knisja huwa mwieżen minn realiżmu kbir dwar il‑kundizzjoni umana. Kull wieħed u waħda minna jersaq kuljum lejn il‑mewt ta’ bniedem li hu, bil‑preġji u d‑difetti tiegħu. Tgħodd għalina lkoll it‑talba ħerqana ta’ San Ġorġ Preca: “Ħenn għalija qabel tiġġudikani.” Aħna u nitolbu lil Alla biex jagħti l‑mistrieħ ta’ dejjem lil Daphne, nitolbu wkoll biex iħenn għaliha.

Fil‑ħajja ta’ kull bniedem tiġġedded b’mod drammatiku t‑taqtigħa bejn it‑tajjeb u l‑ħażin li dwarha smajna fit‑Tieni Qari mill‑Ktieb tal‑Apokalissi: “Imbagħad qamet gwerra fis‑sema: Mikiel u l‑anġli tiegħu jitqabdu mad‑Dragun.” Ir‑rebħa tat‑tajjeb fuq il‑ħażin hija dejjem imfissra fl‑isem tal‑Arkanġlu: Mikiel – ‘min hu bħal Alla?’. L‑għadu tat‑tajjeb, “id‑Dragun”, “id‑Demonju u x‑Xitan” huwa mfisser bħala “il‑qarrieq tad‑dinja kollha”, “Dak li jixlu ’l ħutna”. Huwa wkoll imsejjeħ, “Missier il‑Gidba” u “Qattiel”.

Inġbarna biex nitolbu għal Daphne li sefgħet vittma ta’ vjolenza qattiela li ħasdet ħesrem il‑ħajja ta’ mara, ta’ omm, ta’ ġurnalista. Il‑preżenza tagħna trid tkun ukoll messaġġ ta’ solidarjetà ma’ żewġha Peter, ma’ wliedha Matthew, Andrew u Paul, mal‑ġenituri tagħha u ma’ ħutha, ma’ qrabatha u l‑ħbieb tagħha.

S’issa ma nafux min qatel lil Daphne. Lil kull min ħa sehem, b’mod jew ieħor, fil‑qtil ta’ Daphne jien ngħidlu: Taħrab kemm taħrab mill‑ġustizzja tal‑bnedmin, mill‑Ġustizzja ta’ Alla ma taħrabx. Indem qabel ikun tard wisq.

Taħrab kemm taħrab mill‑ġustizzja tal‑bnedmin, mill‑Ġustizzja ta’ Alla ma taħrabx. Indem qabel ikun tard wisq.

Lill‑ġurnalisti, kollegi ta’ Daphne, ngħidilhom, kif diġà għedtilhom, biex ma jibżgħux. Inħeġġiġhom biex qatt ma jgħejjew fir‑rwol tagħhom li jkunu l‑għajnejn u l‑widnejn u x‑xofftejn tal‑poplu mingħajr biża u b’rispett sħiħ lejn il‑verità. Għeżież ġurnalisti, aħna għandna bżonnkom. Għandna bżonnkom ħielsa, intelliġenti, inkwiżittivi, onesti, sereni u protetti.

Lil ulied Daphne, Matthew, Andrew u Paul, nixtieq inwassal messaġġ partikolari ta’ kuraġġ. Illum tafu li l‑mamà tagħkom kellha użanza li meta tkun barra minn Malta u żżur xi knisja, kienet tixgħel xemgħa għal kull wieħed minnkom: it‑talba silenzjuża ta’ omm għal uliedha. Ftakru fil‑kliem tal‑Evanġelju li qrajna llum: “Min jagħmel is‑sewwa jersaq lejn id‑dawl.” L‑għażiża mamà tagħkom mietet mewta krudili minn id moħbija ta’ xi ħadd li ħabb id‑dlam aktar mid‑dawl għax l‑għemil tiegħu kien ħażin. Qisu li tkunu wlied id‑dawl.

Lil ħuti Maltin ngħidilhom biex nibżgħu għal xulxin. Jalla jieqaf id‑diskors iebes li permezz tiegħu niddemonizzaw lil xulxin u niddisprezzaw lil xulxin. Jalla ngawdu l‑libertà vera u l‑prosperità fis‑solidarjetà. Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. “Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist”.

✠ Charles J. Scicluna
Arċisqof ta’ Malta

Friday, 3rd November, 2017: “Guard, O Lord, our dear motherland. ‘Guard her, O Lord, as you have always guarded her'” – The Archbishop during the funeral Mass of Daphne Caruana Galizia

The homily by Archbishop Charles J. Scicluna during the funeral Mass in the parish church of Mosta.

“For God alone my soul waits in silence.” This verse from Psalm 62 articulates the faith of the Church and of every Christian when faced with the profound mystery of death. Our presence here today is the expression of this faith. “I believe in the resurrection of the body and life everlasting. Amen.”

We are gathered here today to offer the sacrifice of the Mass for the repose of the soul of Daphne Caruana Galizia. The prayer of the Church is marked by an insightful realism about the human condition. As time passes, each one of us, with his strengths and weaknesses, draws closer to death. The heartfelt prayer by Saint George Preca: “Have mercy on me before judging me”, applies to all of us. As we pray to God to grant eternal rest to Daphne, we will also pray that he will have mercy on her.

In the course of our lives, the dramatic struggle between good and evil occurs repeatedly, as we heard in the Second Reading from the Book of Revelations: “Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon.” The victory of good over evil is well expressed in the name of the Archangel: Michael – ‘Who is like God?’. On the other hand, the enemy of good is called “the Dragon”, “the Devil and Satan”, “the deceiver of the whole world”, “the accuser of our brethren”. He is also called “the Father of lies” and a “Killer”.

We are gathered here today to pray for Daphne, the victim of murderous violence that cut short the life of a woman, a mother, a journalist. Our presence must also be a message of solidarity with her husband Peter, with her sons Matthew, Andrew and Paul, with her parents and her sisters, her relatives and friends.

We still do not know who killed Daphne. Whoever took part, in one way or another, in Daphne’s murder, I have this to tell you: However hard you try to evade from the justice of men, you will never escape from the justice of God. Repent before it is too late.

However hard you try to evade from the justice of men, you will never escape from the justice of God. Repent before it is too late.

To you journalists, Daphne’s colleagues, I repeat what I have already told you: do not be afraid. I encourage you never to grow weary in your mission to be the eyes, the ears, and the mouth of the people. Do this without fear and with full respect of the truth. Dear journalists, we need you. We need people in your profession who are unshackled, who are free, intelligent, inquisitive, honest, serene, safe and protected.

To Daphne’s sons, Matthew, Andrew, and Paul, I would like to give a message of courage. As you know, whenever your mother was abroad, she had a habit of lighting a candle in church for each one of you: the silent prayer of a mother for her children. Remember the words of the Gospel proclaimed today: “He who does what is true comes to the light”. Your beloved mother died a cruel death by the hidden hand of someone that valued darkness over the light for his actions are evil. See that you will always be the children of the light.

To my fellow Maltese brethren: I tell you to always take care of each other. I pray that the hard and contemptuous words with which we demonise and denigrate each cease once and for all. May we enjoy true freedom and prosperity in solidarity. Ħares, Mulej lil din l-art ħelwa. (Guard, O Lord, our dear motherland). “Ħares, Mulej, kif dejjem Int ħarist”. (“Guard her, O Lord, as you have always guarded her”).

✠ Charles J. Scicluna
Archbishop of Malta

One thought on “Ħares Mulej lil din l‑art ħelwa. Ħares, Mulej, kif dejjem int ħarist”

Leave a Reply

%d bloggers like this: