Fejjaqli din qalbi maqsuma!

Print Friendly, PDF & Email

Għall-grazzja ta’ Alla pajjiżna kiber ekonomikament tul iż-żmien. Il-ġid materjali tħossu f’Malta u f’Għawdex.

Madankollu, fostna, hawn miżerja spiritwali u emozzjonali mill-kbar nett. Hawn ħafna nies fostna imweġġgħin.

Nies li, minflok li sabu lil min jieħu ħsiebhom, sabu min jgħid kontra tagħhom, jixliehom u jpinġihom xjaten. Hawn ħafna uġiegħ fil-qlub fostna! Ibda’ mill-familji tagħna. Aħwa ma jkellmux lil aħwa. Ġenituri u wlied fi gwerrer tal-biża’. Tradimenti fir-relazzjonijiet. Żwiġijiet u familji mkissrin.

L-uġiegħ jinstab ukoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Nies li kien ħaqqhom promozzjoni u ma ingħatatilhomx. Oħrajn li ma ġewx apprezzati għax-xogħol li jwettqu minn wara l-kwinti. Il-prosit ħadha ħaddieħor ħa jkompli jikber u jistagħna hu u hi!

L-uġiegħ jinstab ukoll fil-Knisja u fil-kunventi tagħna. Jiġifieri fejn suppost issaltan l-imħabba. Kemm hawn persuni mweġġgħin b’kull mod. Kemm hawn nies li spiċċaw skartati u mwarrba. Oħrajn li sabu saħansitra min ifixkilhom fil-missjoni tagħhom. Min kien abbużat sesswalment u emozzjonalment. U min, minflok ma sab min jurih imħabba u mogħdrija, anki jekk żbalja, għax kulħadd tad-demm u l-laħam, sab lesti għalih ħitan kesħin, qlub tal-bronż u lanez ippuntati lejh lesti biex jinfduh. Kemm hawn saċerdoti u reliġjużi mweġġa’ minn ħuthom stess għax ma jkellmuhomx. Li jikkonġuraw kontra tagħhom. Kemm hu ikraħ ħuti x-xitan li ma jkellmekx, jgħir għalik u li jara kif se jimmanuvrak. Basta jkissrek bil-manuvri “ġusti”(?) u siekta tiegħu. Basta jkissrek bid-diskors fil-widnejn. Kemm hu ikraħ ix-xitan tal-preferenzi!

Jekk tħossok imweġġa’ poġġi idek fuq qalbek u itlob miegħi b’fidi:

Missier ta’ tjubija, Missier ta’ l-imħabba. Inbierkek u nirringrazzjak l-għaliex, permezz ta’ l-imħabba, tajtna lil Ġesù. Grazzi Missier, l-għaliex, fid-dawl ta’ l-Ispirtu tiegħek, aħna nifhmu li Hu d-dawl, il-verità, ir-Ragħaj it-Tajjeb, li ġie biex aħna jkollna l-ħajja u jkollna bl-abbundanza.

Illum, Missier, nixtieq nippreżenta lili nnifsi quddiemek, bħala ibnek, bintek. Int tafni b’ismi. Ixħet dawk għajnejk ta’ Missier, mimlija mħabba, fuq ħajti. Int taf lil qalbi. U taf il-ġriegħi ta’ ħajti. Int taf dak kollu li xtaqt nagħmel iżda m’għamiltux. Int taf dak kollu li wettaqt u l-ħsara li għamluli l-oħrajn. Int taf il-limiti tiegħi, l-iżbalji tiegħi u d-dnub tiegħi. Int taf it-trawmi u l-kumplessitajiet tal-ħajja tiegħi.

Illum, Missier, nitolbok, permezz ta’ l-imħabba li għandi lejn Ibnek Ġesù Kristu, xerred fuqi l-Ispirtu Qaddis tiegħek. L-għaliex Missier is-sħana tal-imħabba salvifika tiegħek tippenetra fl-aktar postijiet intimi u profondi ta’ qalbi. Int li tfejjaq il-qlub maqsuma u tinfaxxa l-ġriegħi, fejjaq hawn u issa lil ruħi, lil moħħi, lill-memorja tiegħi u lill-ispirtu kollu tiegħi. Idħol fija, Mulej Ġesù, bħalma dħalt f’dik id-dar, fejn kienu d-dixxipli tiegħek mimlijin biża’. Int dehert fosthom u għedtilhom: “Il-Paċi magħkom”. Idħol f’qalbi u agħtini l-paċi. Imlini bl-imħabba. Nafu li l-imħabba tkeċċi l-biża’. Għaddi minn ħajti Mulej u fejjaq lil qalbi.

Nafu, Mulej Ġesù, li int dan tagħmlu dejjem. Meta nitolbuk dan. U jien, illum, qed nitlobulek ma’ Marija, Ommna, li kienet għat-tieġ ta’ Kana meta ma kienx hemm aktar inbid u int weġibt għax-xewqa tagħha li tibdel l-ilma fi nbid. Biddel Mulej Ġesù lil qalbi u agħtini qalb ġeneruża u mimlija mħabba, ħniena, qalb ġdida. Nibbet u xettel fija il-frottijiet tal-preżenza tiegħek. Agħtini l-frottijiet ta’ l-Ispirtu tiegħek li huma l-imħabba, il-paċi u l-ferħ. Ħalli jinżel fuqi l-ispirtu tal-beatitudnijiet ħalli nkun nista niggosta u nfittex lill-Mulej kuljum jum. Ħa ngħix mingħajr kumplikazzjonijiet u trawmi ma’ l-oħrajn, mal-familja tiegħi, ma’ ħuti.

Niżżik ħajr O Missier, għal dak li illum qed tagħmel f’ħajti. Niżik ħajr minn qalbi l-għaliex int tfejjaqni, teħlisni, tkisser il-ktajjen tiegħi u tagħtini l-ħelsien. Grazzi, Mulej Ġesù, l-għaliex jiena tempju tal-Ispirtu tiegħek. U dan it-tempju ma jistax jiġġarraf l-għaliex huwa d-dar tal-Mulej.

Niżik ħajr, Spirtu s-Santu, għall-fidi, għall-imħabba li poġġejt f’qalbi. Kemm int kbir Mulej, Alla Trinità u Wieħed! Ħa tkun imbierek u mfaħħar, O Mulej. Amen.

Emmen, ħija, oħti, li la l-Mulej “jfejjaq il-qlub maqsuma, hu jorbot il-ġrieħi tagħhom” (Salm 147:3), jfejjaq lil qalbek ukoll!

One thought on “Fejjaqli din qalbi maqsuma!”

 1. Dan il kliem kollu esperjenxajtu jien
  Praise god.
  23rd Jan tnejhili tumur minn rasi u Alla ghamel mieghi hwejjeg kbar.
  Likbar miraklu li gejt mehlusa bil pasdat u hfirt b mod ta ghageb wadra il miraklu fiziku li tqum tikkomunika wara 6 sijat operazzjoni.
  Ringrazzjamen t kbira lill Alla tiegji li tant inhobb mahux l inqas lill Mr Antione Zrinzo u team fenemenali tieghi li jahdmu mal pazient b mod dedikat u b kompassjoni.
  Nirringrazzja wkoll in nursing officcers , nursing kollha ta nsw u dawk kollha li b xi mod kelli kuntatt maghhom .
  Jien weghdthom li nzommhom dejjem fi talb tieghi.
  Grazzi mill qalbi
  Phyllis Degabriele
  Hal Ghaxaq

Leave a Reply

%d bloggers like this: