Iva xejn m’hawn tajjeb!

Print Friendly, PDF & Email

Morna l-baħar! Hekk kien jgħid wieħed. U, meta kont nisimgħu, avolja ma kontx għandi qaddist, aqta’ kemm kont nimtela’ bi swied il-qalb! U x’toqol kbir kont inħoss f’qalbi! Jien li, min jafni sewwa u mhux l-għaliex iffissa xi ideja żbaljata fuqi ta’ xi xewwiex jew xewwiexa, jaf li l-pożittività tgħammar f’qalbi!

Iva ħbieb tiegħi! Minn dawn il-profeti hawn kemm trid! U tabilħaqq jinstabu kullimkien! Qiegħdin fil-familji, fil-barijiet, fil-Knisja, fil-kuventi u anki fis-setturi pubbliċi tal-ħajja soċjali tagħna. Kollox ħażin! M’hawn xejn tajjeb! Mela, il-konklużjoni ‘naturali’ hi: Kollox għar-rimi! U x’jiġri mbagħad? Inkunu ddakkarna mill-attitudni misħuta li nieħdu distanza minn kollox u minn kulħadd. U hekk nittraddixxu r-ruħ Maltija u Kattolika li għandna tiġri ġewwa fina. Għax naqgħu f’pessimiżmu warrab wiċċek! Nagħqu f’dipressjoni relazzjonali tal-waħ waħ waħx! Naqgħu f’mewta ċerta u li tibqa’ tkarkar!

L-għerf li jagħtini l-Mulej, speċjalment dak li tgħallmuni intom stess, bis-sempliċità u l-ġenwinità tagħkom, joħodni għal sentenza li, dan l-aħħar, aqta’ kemm sirt inħobb nikkwotaha meta niltaqa’ magħkom! Mhux aħjar tixgħel xemgħa milli tisħet id-dlam ta’ madwarek? U veru ħbieb! Kemm hi faċli għalija li naqa’ fil-muta tat-tgergir. L-għaliex dik mhix tajba. U l-ieħor l-għaliex mhux qed jaħdem. U għax dawk suppost li jagħmlu hekk. U aħna irridu nagħmlu hekk.

Kemm, fir-rejaltà, qiegħdin nibnu kastelli fl-arja! Kastell wara l-ieħor! Kastell mibni fuq x’suppost isir. X’suppost nagħmlu. U kemm għadna lura milli naslu għat-tragward. Emmnuni ħbieb! Kliem ta’ dan it-tip aqta’ kemm jagħmel ħsara! U, kuntrarju għal dak li jaħsbu xi wħud, huwa dan it-tip ta’ diskors li huwa tabilħaqq kriminali. U skandaluż! L-għaliex dan? It-tweġiba tinstab fik u fija! Ftakar ftit meta kont qiegħed fil-preżenza ta’ xi wħud, li dejjem igergru u jeqirdu, minn filgħodu sa filgħaxija, u ma’ kull nifs li jieħdu. Ħares f’għajnejja u għidli ftit, kif ħassejtek? Jiena mqalla’! U veru titqalla’ tafux!

Dan l-għaliex min il-mentalità tiegħu hi li xejn m’hawn tajjeb! idamdamlek l-istonku tiegħek! Issa jekk din l-attitudni tagħmel ħsara f’postijiet pubbliċi jew fuq il-midja soċjali online aħseb u ara mela kemm tagħmel ħsara f’postijiet fejn, suppost, huma oażi ta’ tama? Bħalma hi l-Knisja? Kemm laqagħtni l-kumment li kiteb l-Isqof t’Għawdex, Mario Grech, fl-Ittra Pastorali li kiteb nhar Santa Marija li għaddiet, bit-titlu, Biex Twarrad it-Tama, meta qal: “B’xorti ħażina, jeżistu l-profeti tal-qerda, li fil-ħeġġa reliġjuża li għandhom aktar ħsiebhom biex jinnutaw it-tebgħa milli l-ħafna tajjeb li hemm fil-bniedem; aktar jeħlu fl-iżball milli japprezzaw l-isforzi, anki żgħar imma sinċiera, li persuna tipprova tagħmel biex tqum fuq saqajha; aktar jimpurtahom li jiddefendu l-ittra tal-liġi milli lill-bniedem”. X’kelma qawwija din!

Fl-istess Ittra Monsinjur Grech għamel ukoll riferenza għal dawk li jaħsbu li xejn m’hawn tajjeb! meta kiteb: “Naf b’dawk li tilfu kull tama fihom infushom u f’dawk ta’ madwarhom. Għax intfielhom il-mutur tal-ħajja, ħajjithom saret tqila, miżgħuda bl-inċertezzi, dwejjaq, biżgħat u għeja. Illum il-bniedem flok ma jibża’ mill-mewt, sar jibża’ jgħix; tant li kultant jagħli għax jisbaħ jum ġdid! Billi kulma jmur it-tama qed issir virtù skarsa ħafna, hemm min madwaru jara biss dlam u jaħseb li kollox mar il-baħar!”

Imma r-rejaltà hija din? Ma naħsibx! Ir-rejaltà hi li hawn ħafna sabiħ! U li hawn ħafna tajjeb! U li t-tajjeb li hawn irridu noħorġuh quddiem kulħadd ħa jagħmlilna kuraġġ! U fejn qiegħedha t-tama? L-ewwel, meta int u jien inkunu ċ-ċentru u l-qalba tas-soċjetà. It-tieni, meta int u jien inħossu u ngħinu lil xulxin. It-tielet, meta int u jien ma nemmnux fil-ħrejjef li jifirduna minn xulxin. Ir-raba’, meta int u jien ninvestu flimkien ħa ngħixu fil-paċi bejnietna. Il-ħames, meta int u jien nissuktaw naħdmu ħalli ż-żgħar tagħna jkomplu jedukaw ruħhom u jsibu postijiet tax-xogħol li jibnuhom. Is-sitta, meta int u jien ninvestu fil-familja. Is-seba’, meta int u jien nirrispettaw il-kuxjenza u l-idejali ta’ xulxin. U, fl-aħħar nett, it-tmienja, meta int u jien naħdmu ħa nirrispettaw il-ħajja komuni tagħna u ta’ l-oħrajn bħala bnedmin u nħallu l-abort u l-ewtanasja l’barra minn ħajjitna u ħajjet l-oħrajn.

U … bilħaqq, … ejjew nuru apprezzament lil xulxin! L-għaliex, meta napprezzaw lil xulxin, anki fl-iċken ħaġa, imbagħad nibdew naraw id-differenza kollha! Mela … ixgħel xemgħa sieħbi u ieqaf isħet id-dlam ta’ madwarek!

One thought on “Iva xejn m’hawn tajjeb!”

  1. Well done Fr. Mario, we need to be positive but we also need to understand that we have to be alert to save guard our Catholic Faith through prayers. Being close to God will keep us positive.

    God bless you,

    Noel Falzon

Leave a Reply

%d bloggers like this: