Il-Magħmudija: Introduzzjoni

1. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 11 ta’ April 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-ħamsin jum taż-żmien liturġiku tal-Għid jixirqu biex nirriflettu fuq il-ħajja Nisranija li, min-natura tagħha, hi l-ħajja li tiġi minn Kristu nnifsu. Fil-fatt, aħna Nsara skont kemm inħallu lil Ġesù Kristu jgħix fina. Mela mnejn irridu nibdew biex inqajmu mill-ġdid fina dan l-għarfien jekk mhux mill-bidu, mis-Sagrament li kebbes fina l-ħajja Nisranija? Din hi l-Magħmudija.

Continue reading Il-Magħmudija: Introduzzjoni

“Wassal għand il-familji tal-Furjana l-imħabba ta’ Ġesù” – L-Arċisqof lill-Arċipriet il-ġdid tal-Furjana

L‑Erbgħa, 11 ta’ April 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lil Dun Charles Cini bħala l‑Arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa San Publiju, il‑Furjana. Continue reading “Wassal għand il-familji tal-Furjana l-imħabba ta’ Ġesù” – L-Arċisqof lill-Arċipriet il-ġdid tal-Furjana

L-Evanġelju tal-Erbgħa 11 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 3, 16-21

Il-paradoss tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla li Alla ta mhux biex jikkundanna iżda biex ikun ikkundannat u bie xbil-kundanna tiegħu jikkonvinċi lil min irid jilqgħu biex miegħu jilqa’ l-fidwa. Il-bnedmin tad-dinja kollha jaqilgħu mingħand Alla d-don ta’ Ibnu biex il-kundanna tagħhom ma jeħduhiex huma iżda jeħodha hu minn rajh, u fit-twettiq tal-kundanna iwassal id-don tal-imħabba ta’ Alla li jifdi mhux jikkundanna, jeħles mhux jorbot, iqawwi mhux idgħajjef; fih minxur fuq is-salib hemm il-ħelsien għal min irid jersaq lejn Alla mill-ġdid, għal min irid jgħix ħajja ġdida, anke jekk hu tajjeb isir aħjar.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 11 ta’ April 2018