Żmien ta’ ferħ


Il-Ħamis 12 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum l-insara huma persegwitati, jitħanxrulhom griżmejhom, mgħallqin, fl-Afrika u fil-Lvant Nofsani, aktar milli kien jiġri fl-ewwel sekli, għax ix-xhieda tagħhom tagħti fastidju lid-dinja li kollox trid issolvi bil-flus. Wara kollox it-tixħim wasal elfejn sena ilu saħansitra “fil-qabar” biex jikkorrompi lill-għassiesa ħalli jiċħdu l-qawmien (ta’ Ġesù).

 

Fil-quddiesa li ċċelebra dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta il-Papa nkoraġġiena biex biex ma nibżgħux nistqarru lil Ġesù. Il-Papa qalilna biex ngħejxu l-istess esperjenza kuraġġuża tal-appostli, jiġifieri, “ħajja ta’ ubbidjenza, xhieda u konkretezza” mingħajr ma nfittxu “kompromessi mondani”, b’fidi “miblula”.

Daż-żmien tal-Għid, qal il-Papa, hu żmien ta’ ferħ. Il-Knisja trid li jkun hekk: żmien ta’ ferħ, ferħ quddiem ir-rebħa ta’ Kristu Rxoxt. U għall-appostlli nfushom kien żmien ta’ ferħ minkejja li l-ferħ ma kienx l-istess bħal dak li ħassew wara ħamsin jum meta niżel fuqhom l-Ispirtu s-Santu.

Infatti, spjega l-Papa Franġisku, il-ferħ tal-ewwel ħamsin jum kien ferħ veru imma mimli dubju għax ma kinux qed jifhmu sewwa: kienu raw lill-Mulej, kienu kuntenti, imma mbagħad ma setgħux jifhmu u kienu jistaqsu lilhom infushom: Kif se tintemm din l-istorja? Tant hu hekk, li fil-ħin tat-tlugħ fis-sema staqsew lill-Mulej: issa x’se jiġri, issa se ssir rivoluzzjoni?

L-appostli kienu qed jifhmu għax kienu qed jaraw lill-Mulej, imma ma kinux qed jifhmu kollox: kien l-Ispirtu s-Santu li dawwalhom biex jifhmu kollox u nisslilhom il-kuraġġ biex jibdew jaħdmu b’mod differenti għal kollox. B’hekk, tenna l-Papa, nistgħu ngħidu li l-ferħ tal-ewwel ħamsin jum kien wieħed “imbeżża”; iżda wara l-miġja tal-Ispirtu s-Santu tnissel fihom ferħ kuraġġuż u żgur: żgur minħabba l-grazzja tal-Ispirtu.

Propju fil-qafas ta’ dan il-ferħ kuraġġuż, qal il-Papa hu u jirreferi għall-Atti tal-Appostli – jiġri dak li smajna fl-ewwel qari: Pietru u Ġwanni jmorru fit-tempju. Quddiem il-bieb li jgħidulu s-sabiħ kien hemm paralitku li kien qed jittallab u Pietru u Ġwanni jfejquh u bil-ferħ li ħass beda jaqbeż u jiżfen; kien qed jagħti xhieda. Imma, issokta Franġisku, is-saċerdoti jitħassbu, iġibu lill-appostli quddiemhom u jordnawlhom biex ma jipprietkawx iżjed f’isem Ġesù. Imbagħad jitfuhom il-ħabs. L-anġlu t’Alla joħroġhom minn hemm u huma mill-ewwel komplew jgħallmu fit-tempju.

Il-Papa kompla jfakkar li l-kmandant u l-qaddejja jmorru fejn kienu qed jipprietkaw l-appostli u jkaxkruhom għal quddiem is-sinedriju. Il-qassis il-kbir beda jinterrogahom u qalilhom: m’għidnilkomx biex ma tipprietkawx fuq dan l-isem? Din hi l-projbizzjoni, dan ma jistax isir, isem Ġesù hu projbit. Imma quddiem il-qassis il-kbir, Pietru l-beżżiegħ li kien ċaħad lill-Mulej, għandu l-kuraġġ li jwieġeb sempliċiment: Jeħtieġ li nobdu lil Alla u mhux lill-bnedmin. Alla ta’ missirijietna qajjem lil Ġesù li intom qtiltuh u dendiltuh ma’ salib. Alla qajjmu mill-mewt u ħadu fil-lemin tiegħu bħala kap u salvatur biex lil Iżrael iġiblu l-konverżjoni u l-maħfra tad-dnubiet. U aħna xhieda ta’ dan, aħna u l-Ispirtu s-Santu, li Alla ta lil kull min jobdih.

Tispikka l-kelma “ubbidjenza”, innota l-Qdusija Tiegħu. Għalhekk, il-ħajja ta’ dawn l-insara, ta’ dawn l-apposlti li kienu rċevew l-Ispirtu s-Santu, hi ħajja ta’ ubbidjenza, ħajja ta’ xhieda, ħajja ta’ konkretezzi.

Ħajja ta’ ubbidjenza, issokta Franġisku, għax jimxu fit-triq ta’ Ġesù li obda lill-Missier sal-aħħar waqt: Missier, jekk jista’ jkun….. – naħsbu fil-ġnien taż-Żebbuġ – imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Din hi l-ubbidjenza sal-aħħar li tfakkarna meta l-Mulej ċaħad lil Sawl u qallu: Mhux sagrifiċċji rrid, imma ubbidjenza.

L-ubbidjenza, insista l-Papa, hi dik li sawwret lil Iben, il-mixja li Hu fetħilna; ubbidjenza u rabta ma’ Alla biex issir ir-rieda tiegħu filwaqt li ngħidu: jien ibnek, jien miegħek li int missieri u nagħmel minn kollox biex nimxi fuq dak li trid int.

Hu minnu li aħna dgħajfa u naqgħu fid-dnub, fid-dgħufijiet tagħna, issokta l-Papa. Imma bir-rieda tajba nerġgħu nqumu, tqajjima l-grazzja t’Alla. U nibqgħu mexjin u ngħidu: jien irrid nobdi. Għalhekk l-ewwel karatteristika tal-imġieba, tal-mod kif kienu jaġixxu dawn l-appostli, kienet l-ubbidjenza. Bl-għarfien li, kif iddikjara Pietru: hemm bżonn nobdu lil Alla qabel nobdu ‘l-bnedmin. Neħtieġu atteġġjament ta’ ubbidjenza: in-nisrani hu qaddej, bħal Ġesù li jobdi lil Alla. U huwa minnu wkoll li mod ieħor ta’ kif insolvu l-problemi, huwa l-ubbidjenza: quddiem il-fatt tal-qawmien, l-appostli, bil-grazzja tal-Ispirtu s-Santu solvew kollox bl-ubbidjenza.

Iżda, staqsa l-Papa, is-saċerdoti kif ippruvaw jafforntaw is-sitwazzjoni, għax riedu jikkmandaw? Bdew jheddu. Użaw it-tixħim li wasal sal-qabar. Għax meta s-suldati mbeżżgħin marru għandhom biex jgħidulhom il-verità, spiċċaw taħt interrogazzjoni u ordnawlhom biex jagħlqu ħalqhom. Daħħlu jdejhom fil-but u qalulhom biex jgħidu li kienu reqdin. Din hi s-sistema li biha d-dinja ssolvi l-problemi.

Għalhekk, aħna għandna nobdu lil Alla u mhux lid-dinja, għax id-dinja ssolvi bil-metodi mondani u l-ewwel ħaġa mondana “tas-sid”, tax-xitan, hija l-flus. Ġesù stess jgħidlu li huwa sid meta jiddikjara: ma tistgħux taqdu żewġ sidjien, jew Alla jew ix-xitan.

It-tieni karatteristika tal-ewlenin insara hija x-xhieda: jiena nagħti xhieda ta’ Ġesù. U l-appostli jagħtu xhieda awtentika għax fit-tempju ma jibżgħux jipprietkaw lil Ġesù. U wara komplew, anki meta ħarġu mill-ħabs: huma mimlijin bil-kuraġġ tal-Ispirtu. Wara kollox, il-veru xhieda nisranija hija grazzja tal-Ispirtu s-Santu u dan jagħti fastidju. Ix-xhieda nisranija tagħti fastidju għax aktar komdu tgħid: Iva, Ġesù qam, tela’ s-sema, bagħtilna l-Ispirtu s-Santu, dan jiena nemmnu, imma mbagħad infittxu t-triq tal-kompromess bejnna u bejn id-dinja.

Iżda x-xhieda nisranija ma tafx b’kompromessi, fakkar Franġisku. Pjuttost tħaddem il-paċenzja biex takkumpanja lill-persuni li ma jaqblux mal-mod kif naħsbu aħna, mal-fidi tagħna, nittolleraw, nakkumpanjaw, imma qatt ma nbiegħu l-verità.

Bil-qawwa tal-ubbidjenza, allura, x-xhieda tagħna tagħti ħafna fastidju, biżżejjed naħsbu fil-ħafna persekuzzjonijiet li għad hawn illum stess. Aħsbu ftit fl-insara tal-Afrika, tal-Lvant Nofsani, hawn aktar (insara persegwitati) llum milli fl-ewwel żminijiet tal-Knisja għax għadhom jistqarru lil Ġesù. Din hi x-xhieda “sal-aħħar”.

Fl-aħħar hemm it-tielet karatteristika tad-dixxipli: il-konkretezza. L-appostli kienu jagħtu fastidju bix-xhieda tagħhom għax kellhom il-kuraġġ li jitkellmu dwar ħwejjeġ konkreti, ma kienux jirrakkuntaw il-ħrejjef. Kellhom il-konkretezza li biha kienu jgħidu: aħna ma nistgħux niċħdu dak li rajna u missejna. Din hi l-konkretzza, qal il-Papa, u kull wieħed u waħda minna, ħuti, rajna lil Ġesù u missejnih f’ħajjitna.

Tant drabi, id-dnubiet, il-kompromessi, il-biża’, inessuna din l-ewwel laqgħa tagħna li bidlitilna ħajjitna, spjega Franġisku. Forsi jibqa’ xi tifkira mċajpra, superfiċjali. Għal dir-raġuni rridu dejjem nitolbu lill-Ispirtu s-Santu l-grazzja tal-konkretezza: Ġesù missli ħajti, qalbi, l-Ispirtu daħal fija, imma mbagħad forsi nsejt; għalhekk hu importanti li jkollna l-grazzja tal-memorja tal-ewwel laqgħa. Kien għalhekk li x-xhieda ta’ dawn in-nies kienet konkreta: ma nistgħux niċħdu dak li rajna u missejna b’idejna.

Żmien l-Għid hu żmien li fih nitolbu għall-ferħ, temm il-Papa, li qalilna biex nitolbu għal ferħ ta’ xulxin, imma nitolbu għal dak il-ferħ li jiġi mill-Ispirtu s-Santu, li jtina l-Ispirtu s-Santu: il-ferħ tal-ubbidjenza paskwali, il-ferħ tax-xhieda paskwali, l-hena tal-konkretezza paskwali.

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: