L-Insara li tilfu l-memorja ma jiltaqgħux ma’ Ġesù

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 7 ta’ Ġunju. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, fl-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa saħaq li, biex nimxu ‘l quddiem fil-ħajja nisranija, jeħtiġilna niftakru fl-ewwel laqgħa tagħna ma’ Ġesù, nibqgħu niftakru f’min kien għaddielna l-fidi, u niftakru fil-liġi tal-imħabba.

Il-memorja nisranija hija l-melħ tal-ħajja: immorru lura biex nimxu ‘l quddiem. Jeħtiġilna niftakru u nikkontemplaw l-ewwel waqtiet li fihom iltqajna ma’ Ġesù, niftakru f’min għaddielna l-fidi, u niftakru f’min fakkarna fil-liġi tal-imħabba li l-Mulej sawwab fi qlubna.

Dan kien il-ħsieb ewlieni tal-Papa Franġisku fl-omelija tal-lum li għaliha tnebbaħ mill-ittra ta’ San Pawl lil Timotju, li kellna fl-ewwel qari: ‘Ftakar f’Ġesù Kristu.’

Din hi mixja lura bil-memorja biex niltaqgħu ma’ Ġesù, spjega l-Papa, biex insibu l-forza ħalli nibqgħu mexjin ‘il quddiem. Il-memorja nisranija hi dejjem laqgħa ma’ Ġesù. Hi l-melħ tal-ħajja. Meta niltaqgħu ma’ Nsara li tilfu l-fakra, mill-ewwel nindunaw li dawn tilfu t-togħma tal-ħajja nisranija u saru persuni li jimxu fuq il-kmandamenti mingħajr mistika, mingħajr ma jiltaqgħu ma’ Ġesù. Għax tul ħajjitna miegħu rridu niltaqgħu.

Hemm tliet sitwazzjonijiet, spjega l-Papa, li fihom niltaqgħu ma’ Ġesù Kristu: fl-ewwel waqtiet, fl-antenati tagħna, u fil-liġi. L-ittra lil-Lhud turina x’għandna nagħmlu: ‘Ftakru fl-ewwel żminijiet, wara l-konverżjoni tagħkom, kemm kontu mħeġġa.’ Kull wieħed u waħda minna għandu l-ħin u l-mod personali kif jiltaqa’ ma’ Ġesù. Żgur li tul ħajjitna kien hemm waqtiet bħal dawn, issokta Franġisku, mument wieħed, tnejn, tlieta, li fihom Ġesù resaq lejna, wera ruħu lilna. Tinsewhomx dawn il-waqtiet, wissa l-Papa Franġisku.

Niftakru fil-mument li fih aħna bdilna ħajjitna, meta wriena l-vokazzjoni tagħna, meta żarna f’xi sitwazzjoni diffiċli. Dawn huma l-għajn li minnha tnixxi l-ħajja nisranija, il-funtana li ttina l-qawwa.

Niftakarhom dawk il-waqtiet, il-waqt meta Ġesù bidilli ħajti, meta wegħedni xi ħaġa? Jekk ma niftakruhomx, hemm bżonn li ngħarblu l-memorja biex infittxuhom. Ilkoll kemm aħna għandna dawn il-waqtiet f’ħajjitna.

It-tieni laqgħa tagħna ma’ Ġesù, kompla jgħid il-Papa, issir bil-memorja tal-antenati tagħna, li l-ittra lil-Lhud issejħilhom ‘il-kapijiet tagħkom, dawk li għaddewlkom il-fidi’. Pawlu wkoll, fit-tieni ittra lil Timotju jħeġġu b’dal-kliem: ‘Ftakar f’ommok u f’nanntek li għaddewlek il-fidi.’

Il-fidi ma rċevejnihiex bil-posta, ikkummenta l-Papa, imma kienu bnedmin oħra li għaddewhielna. U l-ittra lil-Lhud tgħid: ‘Ħarsu lejn dawk, li huma bosta, u iksbu l-qawwa minnhom, huma li sofrew il-martirju.’  Kull meta l-ilma tal-ħajja jiddardar xi ftit, huwa importanti li nduru lura lejn l-għajn biex fiha nsibu l-qawwa ħalli nibqgħu mexjin ‘il quddiem.

Nistgħu nistaqsu lilna nfusna: Il-memorja tiegħi teħodni lura lejn l-antenati tiegħi?  Jien bniedem li għandi għeruq jew ngħix biss fil-preżent? Jekk hu hekk, nitolbu minnufih il-grazzja li nduru lura lejn għeruqna, lejn dawk il-persuni li għaddewlna l-fidi.

Fl-aħħar, il-liġi li Ġesù jfakkarna fiha fil-Vanġelu skont San Mark – l-ewwel kmandament: ‘Isma’, Iżrael, lill-Mulej Alla tiegħek’ – il-fakra tal-liġi, qal il-Papa. Il-liġi hi ġest ta’ mħabba li Alla għamel għalina biex jurina t-triq u qalilna: ‘Jekk timxi f’dit-triq, ma tiżbaljax.’ Niftakru fil-liġi, mhux il-liġi kiesħa, dik li tidher biss ġuridika, imma l-liġi tal-imħabba li l-Mulej naqqax fi qlubna.

Allura jien niftakar fiha l-liġi? Xi drabi aħna l-Insara nsibuha diffiċli niftakru l-kmandamenti bl-amment. Ngħidu li niftakruhom, imma xi mkien neħlu, ma niftakrux.

Li niftakru f’Ġesù Kristu jfisser li jkollna ħarsitna msammra fuqu, fil-waqtiet tal-ħajja li fihom jien iltqajt miegħu, fil-waqtiet tal-prova, fl-antenati tiegħi u fil-liġi. U l-memorja mhix biss li mmorru lura. Hi li mmorru lura biex nimxu ‘l quddiem. Il-memorja u t-tama jimxu id f’id u huma l-milja ta’ xulxin. Ftakar li Ġesù Kristu, il-Mulej li ġie, ħallas għalik u għad jerġa’ jiġi. Hu l-Mulej tal-memorja, Hu l-Mulej tat-tama.

Il-Papa temm l-omelija bi stedina biex kull wieħed u waħda minna, illum, jieqaf għal ftit minuti u jistaqsi lilu nnifsu kif inhi l-memorja tiegħu, il-memorja ta’ meta ltaqa’ mal-Mulej, il-memorja tal-antenati, il-memorja tal-liġi. U mbagħad jgħarbel lilu nnifsu dwar kif inhi t-tama tiegħu, fiex qed jittama. Jalla l-Mulej jgħinna f’dil-biċċa xogħol tal-memorja u tat-tama, temm jgħid il-Qdusija Tiegħu.

 

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: