Imweġġa’!

Print Friendly, PDF & Email

Kemm hawn nies imweġġgħin! U daqqa dak weġġa’ lil dik! U dik weġġgħet lil oħra! Dawk bikkew lill-oħrajn. Bħalma l-oħrajn bikkew lil oħrajn. U, il-litanija ta’ uġiegħ, ma tispiċċa qatt! Biki! Biki! Biki! …

Ħa nagħmluha ċara ħbieb: kulħadd xi darba weġġa’ lil xi ħadd. Veru jew le? Anki jekk b’naqra ta’ kumment. Inkella b’xi kelma miktuba. Ġieli n-nies jitweġġgħu bis-silenzju wkoll tafux! L-aktar meta jkun hemm bżonn li wieħed jiftaħ l-għajnejn u kollox jibqa’ għaddej. Qisu qatt ma ġara xejn. Business as usual!

Mela la hija verità li kulħadd weġġa’ lil xi ħadd anki jien weġġajt lil ħaddieħor. U allura, la dan huwa minnu, jiena l-ewwel wieħed li nammetti. Għalhekk m’hu ħa noqgħod niddejjaq xejn nitlob maħfra jekk weġġajt lil xi ħadd. Hu min hu. U hi min hi. Mhux sabiħa li n-nies jitweġġgħu.

L-esperjenza tal-ħajja turina li xi tip ta’ uġiegħ għandna nevitawh. Bħalissa moħħi qed joħodni meta kellhom bżonn jagħmluli ż-żewġ molliet li għandi f’qalbi. Kieku meta daħluli mill-groin ma tawnix il-loppju kieku żgur li kien itini attakk ieħor f’qalbi fuq dak li kelli. U, din id-darba, mhux l-għaliex niżlitli xi biċċa demm oħra fuq qalbi, bħat-tnejn li kelli diġà fl-arterji tagħha, imma bl-uġiegħ li kienu jqabdduni. Mela grazzi sur speċjalista u sinjuri tat-team mediku li tajtuni l-anesteżija lokali qabel għamiltuli l-proċedura! Oh kemm swiet dik l-anesteżija biex setgħu jagħmluli l-operazzjoni!

Imma l-isptar għallimni wkoll li, minkejja l-anesteżija li tingħata fil-mediċina, xorta wieħed jibqa’ iħoss l-uġiegħ tal-operazzjoni. Għax, ċertu operazzjonijiet, jibqgħu operazzjonijiet kbar. U, barra minhekk, imnalla jkun hemm ċertu uġiegħ wkoll. Inkella jekk ma jkunx hemmx dak l-uġiegħ kif ħa ninduna li għandi bżonn il-kura? Jekk l-istonku ma juġagħniex kif ħa nintebaħ li kont kilt xi ħaġa li ma kinitx taqbel miegħi?

Minn naħa l-oħra ċertu uġiegħ hemm bżonnu. Inkella qalja infiq. Jekk inkun ksirt idi ara x’uġiegħ ikolli! Imma allura jien se nibqa’ b’dak l-uġiegħ? Se nibqa’ b’idi miksura? Żgur li le! Immur l-isptar! U x’jagħmluli? Mhux jirranġawli idi ħalli tgħaqad sew? Issemmilix! X’uġiegħ! Mela jien ħa nissapporti dak l-uġiegħ? Imma jien, fil-verità, x’irrid? Mhux li idi tkun maqgħuda mill-ġdid? Mela sieħbi aħjar ngħaddi minn din il-passjoni u idi tkun fis-sod milli tibqagħli mnellħa ħa! La issa ħarġet! Għax, b’idi mnellħa, m’hu ħa nagħmel xejnsew.com!

Anki fil-ħajja, ġieli l-verità tweġġa’. Għax insibha diffiċli li naċċettaha. U nweġġa’ meta xi ħadd isemmihieli! Daqskemm ili naħrab minnha! Jekk xi ħadd weġġagħni mhux ovvja li se nimtela’ bir-rabja jekk niftakar fih jew fiha? Mhux ovvja li l-pressjoni tinżilli jew titlagħli, (skont dejjem xi jkun il-każ)! Mhux ovvja li meta narah u naraha jitlagħli l-pop up f’moħħi? Ajma! L-aktar jekk naraha hemm, quddiemi wiċċi! Ommi Ma! Sinjur aħfirli jkolli aptit … niżbranah! Niżbranaha! Imma b’daqshekk x’ħa nieħu? U x’ħa nieħu billi noqgħod infisqi l-uġiegħ? Xejn! Xejn! Xejn! U lanqas jekk infisqi lir-rabja tiegħi tafux mhu ħa nsolvi xejn!

Mela x’nagħmel? Għax diġà imweġġa’ bli għamlitli u, wisq aktar, ninsab imweġġa’ għax imweġġa’. Meta nqaddes, il-Mulej tani mediċina li nixtieq naqsamha magħkom. Għax intom veru għall-qalbi! Ara! Qabel nitolbu t-talba tal-Missierna fil-Quddiesa jiena nħobb ngħid lin-nies: “Din it-talba tal-Missierna ħa noffruha għal dawk li weġġgħuna. Għal dawk li aħna weġġajna. U għal dawk li għandna rabja kbira għalihom”. U ġieli, biex nitfa’ naqa ċajta, inħobb ngħid fl-aħħar biċċa: “U din noffruha għal dawk li meta narawhom jew titlagħlna inkella tinżlilna l-pressjoni”. Aqta’ kemm jidħku! Imma ħej fid-daħka hemm it-tagħlima! U l-fejqan! Għax, meta nitolbuha flimkien, aqta’ kemm inħossuna aħjar!

U, fl-aħħar nett, ejjew ma ninsewx ħaġa importantissima: ejjew niftakru kemm inweġġgħu lil Ġesù! Jiena l-ewwel wieħed! Jien ħaqqni! U int ukoll! Għax, kif qal eżatt il-ħalliel it-tajjeb fuq is-salib huwa u jmut: Tagħna hija ġusta, tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta’ kull ma għamilna; imma dan ma għamel xejn ħażin (Lq 23:41). U, jekk taqbel li tiegħi u tiegħek hi ġusta u tiegħu inġusta, għax m’għamel xejn ħażin, ejja int u jien noħorġu ta’ raġel u ta’ mara miegħu! X’taħseb sieħbi?

Mela qabel inkunu ħa nagħmlu xi ħaġa, u, speċjalment, meta nkunu naqra fil-griż, u la nkunu nafu jekk aħniex reqdin inkella mqajmin, ejjew ngħidulu hekk: Ġesù, b’dan li ħa nagħmel se nferrħek jew se nweġġgħek? Tibżax! Jurina! Kemm f’dak li nħossu u anki bin-nies u ċ-ċirkustanzi li niltaqgħu magħhom!

Ġesù għinni biex ma nweġġagħlekx qalbek! Amen!

Leave a Reply

%d bloggers like this: