Stedina mill-Papa Franġisku biex matul Ottubru nitolbu r-Rużarju kuljum

Is-Sibt 29 ta’ Ottubru 2018:  Il-Papa Franġisku stieden lill-insara kollha sabiex matul ix-xahar ta’ Ottubru, jitolbu kuljum ir-Rużarju u jitolbu lill-Verġni Marija u lill-Arkanġlu San Mikiel biex iħarsu l-Knisja mix-xitan li qed jipprova jifred il-komunità nisranija. Continue reading Stedina mill-Papa Franġisku biex matul Ottubru nitolbu r-Rużarju kuljum

“KUNU QADDISIN …”

Fr. Philip Cutajar OFMCap jikteb il-ħsibijiet tiegħu dwar l-Eżortazzjoni Appostolika tal-Papa Franġisku, Gaudete et Exsultate, dwar is-Sejħa għall-Qdusija llum.

Il-Papa Franġisku fl-aħħar dokument tiegħu… l-aktar wieħed riċenti…dak li tana proprju fid-19 ta’ Marzu ta’ din is-sena jmur jagħmililna sejħa speċjali għall-qdusija. Fl-Eżortazzjoni Appostolika “IFIRĦU U THENNEW” il-Papa Franġisku jagħmlilna sejħa li hija sejħa antika u qadima daqs il-ħolqien tal-bniedem, imma fl-istess waqt hija sejħa friska u dejjem ġdida mhux biss għax diġà għal għa diversi drabi saħaq fuqha  Ġesù Kristu fl-Evanġelu imma wkoll għax il-Knisja Ommna kontinwament tfakkarna fiha u tgħina nilħquha billi ngħixuha. Continue reading “KUNU QADDISIN …”

L-Evanġelju tas-Sibt 29 ta’ Settembru 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1: 47-51

Natanael, ir-rigal ta’ Alla, huwa Israeli li jistħoqqlu dan l-isem. Mhux biss. Huwa raġel konkret ħafna. Huwa wkoll Bartilmew, bin Talmai. Fil-Ktieb tan-Numri, Talami, huwa wieħed mill-erba’ aħwa li marru jispjunaw dwar l-art imwiegħda, l-esploraturi. Natanel huwa dak li jesplora għax jiddubita u m jiddejjaqx juri d-dubju tiegħu. Iżda ma jiddejjaqx lanqas jagħraf il-verità meta jiltaqa’ magħha. Huwa dak li jfittex imma huwa wkoll dak li jifraħ meta jsib dak li jfittex. Ma xhiex se nxebbħuha s-Saltan tas-smewwiet, tiixbah lil wieħed li sab teżor u biegħ kullma kellu biex xtara l-art fejn hu midfun it-teżor. L-eloġju li għamillu Ġesù għenu. Imma l-imħabba tiegħu għall-verità u l-ġenwinità tiegħu, xejnu s-suppervja naturali u kebbsu l-għarfien u l-fiduċja f’min għaraf. Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 29 ta’ Settembru 2018