Programm tal-festa tal-Verġni Marija Annunzjata f’Għawdex

Print Friendly, PDF & Email

Programm tal-festa tal-VERĠNI MARIJA ANNUNZJATA u ta’ SAN ĠUŻEPP GĦARUS TAL-B.V.M. fil-Knisja tal-Lunzjata, Għawdex (15-25 ta’ Marzu 2019):

Il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu : Bidu tan-Novena

Fil-4.10pm : Rużarju

Fil-4.30pm : Quddiesa bil-kant, kurunella f’gieħ l-Annunzjazzjoni tal-Beata Verġni Marija, u Barka Sagramentali.

 

Is-Sibt, Il-Ħadd u t-Tnejn 16-18 ta’ Marzu:

Tridu bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġużepp.

Fl-4.10pm Rużarju bil-Litanija ta’ San Ġużepp.

Fl-4.30pm: Quddiesa bl-omelija mir-Rev. Dun Simon Cachia. Wara kurunella u Barka Sagramentali

 

It-Tlieta 19 ta’ Marzu: Festa ta’ San Ġużepp

Fit-3.30pm: Espożizzjoni Solenni tal-Ewkaristija għall-Adorazzjoni fis-skiet

Fl-4.00pm : Rużarju Meditat bil-Litanija ta’ San Ġużepp

Fl-4.30pm: Quddiesa kantata bl-omelija dwar San Ġużepp Għarus Kastissimu tal Verġni Marija,  mir-Rev. Dun Simon Cachia. Wara Kurunella, Antifona  u Barka Sagramentali

 

L-Erbgħa 20 ta’ Marzu : Jum il-Bdiewa

Fl-4.10pm: Rużarju

Fl-4.30pm: Mons. Carmelo Borg imexxi quddiesa bis-sehem tal-bdiewa li jaħdmu r-raba’ f’Wied il-Lunzjata. Fi tmiem il-quddiesa jsir it-Tberik Ritwali tal-Bdiewa , Kurunella u Barka Sagramentali. Jieħu sehem il-Grupp tal-Kitarri tal-Parroċċa ta’ Kerċem

 

Il-Ħamis 21 ta’ Marzu: Jum Il-Familja

Fl-4.10pm: Rużarju tal-Familja b’meditazzjonijiet tal-Isqof Nikol Ġ.  Cauchi.

Fl-4.30pm: Quddiesa bil-kant, kurunella u Barka Sagramentali.

 

TRIDU BI TĦEJJIJA GĦALL-FESTA TA’ MARIJA ANNUNZJATA

IL-Ġimgha 22 ta’ Marzu : Jum il-Vokazzjonijiet

Fl-4.10pm: Rużarju u Talba għall-Vokazzjonijiet Saċerdotali u Reliġjużi.

Fl-4.30pm: Quddiesa bl-omelija dwar “Marija Annunzjata xempju għalina ta’ kif għandna nwieġbu għas-sejħat tal-Mulej”, mir-Rev. Dun Gabriel Gauci, Viċi-Rettur tas-Seminarju Maġġuri ta’ Għawdex. Wara kurunella u Barka Sagramentali

 

Is-Sibt 23 ta’ Marzu: Jum iż-Żgħażagħ

Fl-4.10pm: Rużarju

Fl-4.30pm: Qudddiesa bl-omelija dwar il-Verġni Marija Annunzjata mir-Rev. Kan. Dun Gwann Muscat Kappillan tal-Fontana, bis-sehem taż-żgħażagħ ta’ dik il-Parroċċa. Wara kurunella u Barka Sagramentali

 

Il-Ħadd 24 ta’ Marzu : Lejlet il-Festa u Jum il-Benefatturi

Fl-4.10pm: Rużarju u talb għall-benefatturi tal-Kappella ħajjin u mejtin.

Fl-4.30pm: Translazzjoni tar-relikwija tal-Madonna li titmexxa mir-Rev. Mons. Pawlu Cardona bis-sehem tal-komunita ta’ Santa Luċija. Wara quddiesa bl-omelija dwar Marija Annunzjata, kurunella u Barka Sagramentali.

 

It-TNEJN 25 TA’ MARZU : JUM IL-FESTA U JUM IL-ĦAJJA

 

Il-Quddies ikun: fis-6.00am; fit-8.00, fid-9.00; fl-10.00; fil-11.00; f’12.00pm; fit-3.00; fl-4.30; fil-5.00 u fis-6.15

 

Fis-6.00am: Quddiesa mir-Rettur Mons. Carmelo Borg bis-sehem tas-Sorijiet Karmelitani tal-Parroċċa ta’ Kercem

Fis-6.30am: Liturġija tas-Salmi ta’ Sbiħ il-Jum bis-sehem tas-Sorijiet Karmelitani

Fit-8.00am: L-Arċipriet il-Kan. Dun Frankie Bajada jmexxi pellegrinagg mill-parroċċa ta’ Għajnsielem

Fid-9.00am: Quddiesa bl-omelija minnn Mons. Franġisk Debrincat. Fi tmiem il-quddiesa  ssir Preżentazzjoni lill-Madonna ta’ grupp ta’ tfal tal-Ewwel Tqarbina mill-Iskola Santa Tereża

Fl-10.00am: Quddiesa mill-Kan. Dun Rueben Micallef. Wara l-quddiesa  jsir it-tberik ta’ grupp ta’ tfal li gejjin mill-Iskola Primarja PeterPaul Grech Gozo College Ta’ Kercem

Fil-11.00am: Pellegrinagg mill-Parroċċa tal-Għarb immexxi mill-Arċipriet Mons. Trevor Sultana

F’12.00pm: Quddiesa mill-Kan. Dun Brian Meylak, Kappillan ta’ Kerċem. Fi tmiem il-quddiesa ssir il-preżentazzjoni lill-Madonna ta’ għadd ta’ tfal mill-parroċċa ta’ Kerċem li din is-sena ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Minn-12.30-300pm : Adorazzjoni fis-skiet

Fit-3.00pm L-Arċipriet Mons. Carmelo Refalo jmexxi pellegrinagg mill-parroċċa tax-Xagħra

Fl-4.30pm: Pellegrinaġġ mill-Knisja tar-Ragħaj it-Tajjeb (taċ-Ċawla, Victoria) immexxi mir-Rettur il-Kan. Dun Eddie Zammit.

Fil-5.00pm: L-Arċipriet il-Kan. Dun Ġwann Sultana jmexxi pellegrinaġġ mill-parroċċa taż-Żebbuġ

Fis-6.15pm.: Quddiesa Pontifikali bl-omelija dwar il-Vergni Marija Annunzjata mill-E.T. Mons. Mario Grech Isqof ta’ Għawdex. Wara Antifona, Supplika Favur il-Ħajja lil Marija Annunzjata, u Barka Sagramentali. Għal din iċ-ċelebrazzjoni mistiedna id-Direzzjoni tad-Dar Ġużeppa Debono. Mistiedna b’mod speċjali n-nisa li jixtiequ jkollhom jew li qegħdin jistennew tarbija.

 

Fil-funzjonijiet tat-Tridu u tal-Festi ta’ San Ġużepp u ta’ Marija Annunzjata, il-mużika tkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro Carmelo Grech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: