Ma nafx x’daħlilna!

Print Friendly, PDF & Email

Inkun għall-kwiet. Miexi. U jiġi xi ħadd. U, anki jekk ikun għodu għodu, jibda’! Tibda’! Inkun qiegħed fil-paċi u jew miexi. U tidħolli t-telefonata. U, wara l-karba u l-litanija sħiħa ta’ x’qed jiġri u ma jiġrix, toħroġ iva l-frażi: Ma nafx x’daħlilna! Inkella bħalissa għandna waħda!

Aħna ħa nibdew bil-mod il-mod mill-aħħar frażi. Bħalissa għandna waħda! Iva sieħbi! U jien, il-Patri, almenu għalija nnifsi, hekk ngħid. Kuljum preċett. Għandi waħda! Mela nelimina apposta l-kelma bħalissa! Iva x’għandi mela? Ħajja! Bħalma għandek int sieħbi! U, din l-ħajja, li żgur li quddiemha qatt u qatt ma nażżarda npoġġi l-kelma bħalissa, ngħid minn qalbi u ma niċħadtx: li waħda għandi! U, allaħares qatt jekk din ħajti tixxellifli! Imma b’daqshekk x’irrid ngħid?

Saram jinqalgħalu kulħadd. Inkwiet? Ukoll! U anki problemi! L-istess ħsieb imżewwaq b’ħafna kliem! Biss, u f’dan kollu, irridu nifhmu ħaġa: fil-ħajja kollox jiddependi minn xi rridu! Għax, jekk jien se nirraġuna li hawn il-mard u li xi darba se jmissni jien ukoll, ngħidlek, minn qalbi: Sieħbi! Oqgħod attent kif tirraġuna! U, fuq kollox, x’tgħid! U int, abbli, tgħidli: Imma l-għaliex Patri? L-għaliex aħna sieħbi niddeterminaw kollox b’dak li ngħidu. U anki b’dak li nonqsu milli ngħidu!

Dan l-aħħar smajt bi frażi li aqta’ kemm għamlitli ġid! U jien, l-għaliex ħukom u ħabib tagħkom, ma stajtx illum ma niġix hawn u naqsam magħkom dak li l-Mulej għallimni. L-għaliex inħobbkom u nirrispettakom. U, meta wieħed iħobb u jirrispetta, jaqsam dak kollu li jagħmel il-ġid lil dawk li jixtieq il-ġid. Teżiżti, fil-ħajja tar-ruħ, dik li tissejjaħ Immunità Spiritwali. Tafu li anki x-xjenza umana stess tfakkarna digà fiha?

It-tobba u x-xjentisti tagħna jgħidulna li f’ġisimna aħna għandna l-qawwa li niġġieldu lill-mard. Mela għandna dik li bl-Ingliż ngħidulha: immunity system. Bi lsienna hi s-sistema immunitarja. Din is-sistema immunitarja tipproteġina kontra l-mard li l-ħin kollu jipprova jkissirna. Issa, is-sistema immunitarja ma tissaħħaħx waħedha. Anzi! Biex tissaħħaħ għandna bżonn il-koperazzjoni sħiħa tagħna. Kien għalhekk li, skont xi xjentisti, is-sistema immunitarja għandha bżonn ta’ għajnuniet biex dejjem isaħħuħha ħalli tkun dejjem lesta biex tiġġieled u tqatta’ bi snienha sabiex jseħħilha tħarsina mill-mard li jkun irid jdgħajjef inkella jeqred l-istess saħħitna.

Fost is-suġġerimenti mill-aktar għaqlin li jgħidulna t-tobba, bil-għan li nsaħħu din is-sistema immuntarja, insibu l-ikel tal-frott u l-ħxejjex. Isemmu wkoll l-eżerċizzju u l-irqad meħtieġ. Jissuġġerulna wkoll li naħslu jdejna u nitlaqqmu kontra l-influwenza. Ma rridux ninsew lanqas il-piż tagħna. Mela, biex l-immunità tagħna tkun tajba irridu jkollna l-piż tajjeb. U ħallina mill-ħafna xorb tal-alkoħol u, ovvjament, ngħidu bye bye lis-sigaretti. Mela bħali taqblu li biex is-sistema immunitarja tagħna tkun b’saħħitha, jiena u int irridu nxammru jdejna u nagħmlu xi ħaġa. Ma nistgħu qatt ngħidu: La hemm is-sistema immunitarja toħodli ħsieb saħħti hi! Imma jien niekol, nixrob u npejjep kemm irrid kont u niekol, nixrob u npejjep kemm irrid se nibqa’!

Issa jekk ġismi u ġismek għandu s-sistema tal-immunità tiegħu mela aħseb u ara ruħi u ruħek għandhiex bżonn is-sistema immunitarja divina! Imma, u bir-raġun, tistaqsini: Kif taf Patri? L-ewwel nett, naf għax qalilna Ġesù stess. U t-tieni, l-għaliex l-istejjer ta’ ħajjitna jfakkruna f’dan. L-aktar meta kollox jibda’ ġej ħażin! Ħaġa wara l-oħra!

Għedtilkom li kien Kristu stess li qalilna li aħna għandna din l-immunità. Tiftakru meta l-appostli kienu miegħu fl-Ġnien taż-Żebbuġ? Ftit qabel ma ġie arrestat u għadda minn passjoni ħarxa issemmix? Nafu li, fil-Ġnien taż-Żebbuġ, Ġesù kien qed jikkumbatti għal ruħek u ruħi. Ruħ b’ruħ kontra x-xitan. Issa, biex waqaf lix-xitan, żgur li ma kienx se juri ruħu kemm hu buli b’ħafna paroli fil-vojt u dagħa. Għax kif wieħed jista’ isikket lix-xitan billi jagħmel bħalu? Iparla fil-vojt u jidgħi? Tkun bla sens il-ħaġa! Veru? Imma Ġesù, ta’ Bniedem-Alla li hu, lix-xitan waqaflu bit-talb!

Jgħidilna t-test bibbliku: Mexa kemmxejn ‘il quddiem, nxteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid: “Missier, jekk jista’ jkun, biegħed minni dan il-kalċi! Imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int” (Mt 26 :39). Imbagħad, lid-dixxipli tiegħu, li kienu fl-inħawi ta’ dik il-battalja li kien għaddej minnha, x’qalilhom? Jissokta San Mattew: Ġie ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin; u qal lil Pietru: “Mela ma flaħtux tishru siegħa waħda miegħi? Ishru u itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. L-ispirtu, iva, irid; imma l-ġisem dgħajjef” (Mt 26 :40-41). Mela, skont Ġesù, biex nirbħu l-kumbattimenti li jkollna fl-ispirtu tagħna irridu NITOLBU! Inkella, jekk se norqdu u nibqgħu iċċassati u nibqgħu neqirdu fuq xi ġralna, ix-xitan ma jħalliniex nitolbu. U hekk ikompli jagħmel ħerba minna!

Barra minhekk, il-Kelma ta’ Alla tfakkarna wkoll li l-mard irrażnuh bil-qawwa tat-talb. L-Ittra ta’ San Ġakbu tgħidilna ċar u tond: Hemm xi ħadd marid fostkom? Ħalli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja, biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f’isem il-Mulej; it-talba tal-fidi ssalva lill-marid, u l-Mulej iqajjmu; u jekk ikun għamel xi dnubiet, jinħafrulu. Stqarru wieħed lill-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u itolbu għal xulxin, biex hekk tfiqu. It-talba tal-bniedem ġust magħmula bil-ħerqa għandha qawwa kbira (Ġak 5 :14-16). Li joħroġ ċar kristall minn dan it-test hu li s-Sagrament tad-Dlik tal-Morda huwa sagrament tal-fejqan fil-ġisem, u, fuq kollox, tar-ruħ. L-għaliex la l-għadu jattakka kemm lill-ġisem u kemm lir-ruħ bil-mard u bid-dnub allura l-fejqan irid isir kemm fuq il-ġisem u kif ukoll fuq ir-ruħ!

Ruħna għandha l-immunità tagħha kontra l-mard u d-dnub. Imma biex tkun soda, bħall-immunità tal-ġisem, l-immunità tar-ruħ għandha bżonn tisma’ il-Kelma ta’ Alla, tieħu sehem fl-Ewkaristija ta’ spiss ħa titmantna bil-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu, tqerr, tqatta’ ħin quddiem Ġesù Sagramentat f’adurazzjoni u titlob dak ir-Rużarju u l-Kurunella. U, sintendi, nipprattikaw il-maħfra lejn min naqasna u l-ħniena lejn il-batut.

Hekk, din l-immunità spiritwali tbegħdna mill-mard tal-ġisem u tar-ruħ. Tant li, dak li daħal, irid jew ma jridx, ikollu joħroġ jiġri ‘l barra minn fejn ġie!

Patri Mario Attard OFM Cap

Leave a Reply

%d bloggers like this: