Kull persuna, sal-aħħar nifs ta’ ħajjitha, għandha valur imprezzabbli

Print Friendly, PDF & Email

Il-messaġġi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-President George Vella fl-għoti tal-Istitut Adelaide Cini lil Hospice Malta.

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Eċċ. President tar-Repubblika, Mrs Vella, għażiża Marija – ippermettili ngħidlek hekk. L-ewwel nett grazzi ħafna tal-kliem entużjażmanti tiegħek u anke tal-kliem ta’ gratitudni tiegħek.

Dan hu dover tal-Knisja f’Malta. L-ewwel dover hu li l-propjetà li ġiet fdata f’idejha tintuża bl-aħjar mod u l-aħjar mod kif tuża l-propjetà huwa għall-ġid komuni. It-tieni għaliex faċli titkellem dwar is-sostenn u l-promozzjoni tal-ħajja mill-bidu tagħha fit-tnissil sat-tmiem naturali tagħha, imma l-kliem irid jiġi mirfud mill-fatti. U f’din l-għotja ta’ dan il-kumpless li jaf ukoll l-inizjattiva tal-lajċi fil-persuna ta’ Adelaide Cini, mara li kellha viżjoni kbira iżjed minn 100 sena ilu, kuraġġ kbir, ġenerożità kbira – hu ta’ privileġġ għalija li din il-binja li bdiet mill-inizjattiva tal-lajċi fil-Knisja ngħaddiha f’idejn lajċi impenjati bħalkom.

Dawn l-aħħar 30 sena, ippermettili ngħid grazzi lill-Hospice. Hospice tat xhieda ta’ servizz fil-komunità fl-iżjed mumenti diffiċli ta’ ħafna familji u tat xhieda li d-dinjità tal-persuna ma tiġix minn dak li wara kollox ikun frugħa u jgħaddi, imma d-dinjità tal-persuna tiġi mill-fatt li hi jistħoqqilha kull għajnuna fl-iżjed mumenti ta’ vulnerabbiltà, kif għedt inti, Marija.

Jiena għandi l-pjaċir ngħaddilek l-użu ta’ din il-propjetà u fl-istess ħin ningħaqad miegħek biex inħeġġeġ lill-poplu Malti u Għawdxi biex ikun ġeneruż ma’ din l-inizjattiva mhux għax biss hi investiment fil-kura li għandna nagħtu lil xulxin, imma għax hi xhieda konkreta ta’ kemm hi prezzjuża l-ħajja sal-aħħar mument naturali tagħha.

Fil-bidu ta’ Lulju jkolli l-opportunità ta’ kollokju mal-Q.T. il-Papa Franġisku u tkellimna fuq ħafna affarijiet bħas-soltu, u kellimtu wkoll fuq din l-inizjattiva, għax jien niftakar li kienet is-Sena tal-Ħniena meta hu stieden lil kull djoċesi fid-dinja, li tagħmel proġett konkret biex minn ħafna kliem sabiħ ngħaddu għall-fatti, xi ħaġa tipika tal-Papa Franġisku.

U niftakar li kien hemm persuna li kellha diffikultajiet kbar minħabba marda kronika li kienet qed tikkawżalha wġigħ kbir u kienet iċċempilli kważi kull jumejn biex tgħidli: ‘araw x’tagħmlu għax jien ma niflaħx iżjed’. U jien għedt: ‘veru, irrid nara x’nagħmel’. Mhux is-soluzzjoni forsi immedjata li kultant issejjaħli għad-dinja, imma soluzzjoni li timpenjana iżjed fil-profond: dik li kemm jista’ jkun intaffu l-piż ta’ min għandu salib kbir xi jġorr.

U allura nibtet din l-idea u jiena għandi l-prinċipju li jekk hemm knisja m’hemmx għalfejn tibni oħra. Jekk hemm il-Hospice m’hemmx għalfejn tagħmel hospice ieħor. Naf għand min qegħdin nafdaw dik li inti Marija ġustament sejjaħt ġawhra ta’ propjetà. Mhux qed nitkellem biss fuq il- valur ekonomiku imma anke l-valur fl-istorja tal-Knisja kemm nies sabu l-kenn hawnhekk, kemm tfajliet u fl-istorja reċenti anke vittmi ta’ vjolenza domestika li issa sibnielhom dar oħra, biex hawnhekk ikun totalment disponibbli għall-proġett tagħkom, imma hu wkoll ta’ unur għalija li nħoss anke bil-preżenza tiegħek, Eċċ. President tar-Repubblika, is-sostenn tas-soċjetà Maltija għal dak li qegħdin tagħmlu u għal dak li qegħdin nagħmlu llum.

Jiena nawgura li kull min jidħol hawn iħoss li daħal f’dar il-kenn, f’ambjent fejn hu milqugħ mifhum u mgħejjun, f’ambjent fejn iħossu rispettat fid-dinjità tiegħu anke jekk forsi f’għajnejn is-soċjetà ma baqagħlux iżjed x’jagħti imma aħna nemmnu li kull persuna, sal-aħħar nifs ta’ ħajjitha, għandha valur li m’għandux prezz.

Jien nixtieq nirringrazzjakom u fl-istess ħin nawguralkom. M’aħniex se nħallukom weħidkom għax ma jaqblilniex nħallukom weħidkom. Ejjew flimkien bħala soċjetà naħdmu biex dan il-proġett mhux biss jitlesta imma jirnexxi, u inti taf daqsi wkoll għax meta għedt €3 miljun spejjeż, ftakart fid-dar tal-Providenza li tiġi tiswa daqsekk kull sena, li l-proġett tibdieh u tibnih imma mbagħad trid issostnih. U l-awgurju tiegħi allura hu li jalla sentejn oħra nkunu hawn biex iċ-ċavetta simbolika li se nagħtik, imbagħad tkun xi ħaġa ta’ vera li qed naraw b’għajnejna, imma mbagħad tibda ċ-challenge kbira, li dak li bdejna llum immantnuh. U minħabba dak, biex din il-ħaġa tkun realtà, se jkollna bżonn is-sapport tas-soċjetà, anke tal-Istat, għaliex le, kontinwament għaliex qed nitkellmu fuq vulnerabbiltà li mhu se tħallina qatt. Dan hu servizz li se jkun attwali dejjem u għax attwali, bżonjuż, u għaliex bżonjuż ta’ min jagħmel ħiltu biex jirnexxi.

Nirringrazzjak, ippermettili issa nippreżentalek muftieħ li mhux ta’ hawnhekk, imma simboliku biex ma tmurx tfittex xi remissa biex tiftaħha, imma inti taf x’qed nipprova ngħidlek u taf ukoll il-ġest xi jfisser.

Ritratt: (xellug) Iċ-chairperson ta’ Hospice Malta Maria Gatt, l-Arċisqof Charles J. Scicluna, il-President George Vella u martu s-Sa Vella

Il-messaġġ tal-President ta’ Malta Dr George Vella

L-ewwel nett nilqagħkom hawnhekk u sinċerament wara dak li qalet Mrs Gatt u l-Arċisqof ma tantx hemm wisq xi nkompli nżid, però ħaġa li rrid nagħmel huwa l-fatt li l-preżenza tiegħi hawnhekk flimkien ma’ marti huwa biex wieħed qisu jagħti mhux is-siġill, imma l-approvazzjoni tas-soċjetà ċivili għal dan il-ġest nobbli li qed isir illum. Dan ngħidu b’kunfidenza, b’kunfidenza anke mill-passat tiegħi bħala tabib meta kelli każi fejn naf xi ssarraf il-Hospice, fejn int għandek servizz li hu b’xejn u li naf li għal dan l-aħħar 30 sena ngħata bi mħabba, kompassjoni u anke bi professjonalità.

Il-ġest tal-lum huwa xi ħaġa li jikkonferma l-apprezzament kemm tal-Knisja u kemm anki ’l quddiem mill-Istat ċivili tax-xogħol li qed jagħmlu l-Hospice. Huwa ġust li jkollok post bħal dan, propjetà kbira bħal din li qed tiġi underutilised, mhux qed tiġi utilizzata kemm suppost, li wieħed jgħaddiha biex jara kif se jkabbbar il-proġett u jkun jista’ dak il-ħolm li jkollu jipprova jattwah. U ngħid il-ħolm, għaliex il-Hospice wara daż-żmien kollu tipprovdi dawn is-servizzi kollha, hemm il-proġett li issa jibda jkun hemm anke in-patients, pazjenti li jispiċċaw ikollhom il-bżonn li jidħlu hawn ġew ħalli kif qal l-Eċċ. tiegħu l-Arċisqof, jgħaddu l-aħħar żminijiet ta’ ħajjithom fis-serenità, fil-kwiet u fl-imħabba.

U hawn irrid nagħmel riflessjoni u nagħmilha bħala tabib u anke bħala bniedem li ili nirrifletti ħafna fuqha. Wasal iż-żmien li l-kura paljattiva tibda tingħata iktar u jkun hemm inqas terapija aggressiva għall-pazjenti li jkunu waslu fl-aħħar u li nkunu nafu li ma nistgħu nagħmlulhom xejn iktar. Din hija xi ħaġa li hemm linja diffiċli li tiddefiniha meta twaqqaf dak li taħseb li ħa jirranġa u tmur imbagħad biex taċċetta r-realtà u tgħin lil dak li jkun biex imur lejn il-fini normali tagħna lkoll kemm aħna. Hija xi ħaġa diffiċli biex tiddiskriviha, hemm ħafna kitbiet fuqhom, hemm ħafna min jirrifletti meta u kif u safejn, imma hu fatt li hemm bżonn li nħallu l-pazjenti tagħna, lilna nfusna eventwalment, li nitilqu minn did-dinja bil-kwiet, bid-dinjità u bis-serenità. Il-kura aggressiva li taf li fl-aħħar mill-aħħar mhux se tagħmel mirakli biha, hija fatt li teżisti u jrid ikun hemm l-umiltà tal-professjoni medika li tgħid: ‘jien sa hawnhekk nasal u m’għandix għalfejn immur iktar ’il bogħod minn hekk għaliex naf li mhux se nasal’. Din hi riflessjoni li hi forsi daqsxejn waħda, tidħol anke l-etika morali fiha u medika, imma hi importanti li wieħed jagħmilha.

Dan hu l-ħsieb tal-Hospice: ladarba sar li seta’ bil-mediċina u bl-interventi, ejja ngħinuk ħalli tmur bil-mod. Però mhux li nitkellmu biss għax forsi l-impressjoni hi li dawk il-pazjenti tal-kanċer. Hemm ħafna kawżi oħra li wkoll iwasslu għal dawn il-kundizzjonijiet li mhux neċessarjament il-kanċer imma oħrajn li anke jiddependu mill-ambjent familjari tal-individwu, li hemm min kapaċi jieħu l-kura paljattiva ġewwa daru mdawwar bil-familja, però hemm imbagħad min ma jistax assolutament jaffordja kemm minn ċirkostanzi u anke forsi anke minn spazju li jkun qiegħed ġewwa daru biex jasal għat-tmiem dinjituż tal-persuna umana.

Għalhekk jiena minn qalbi nirringrazzjakom tax-xogħol kollu li għamiltu u nawguralkom li għas-snin li ġejjin dan il-proġett jikber, dan il-proġett jagħti l-frott tiegħu. Jiena nirringrazzja l-Eċċ. Tiegħu l-Arċisqof u l-Kurja għal dal-ġest nobbli, naf żgur li eventwalemnt il-Gvern ukoll jagħti s-sehem tiegħu bħalma anke ħa tagħmlu użu mill-fondi tal-European Social Fund biex tippruvaw tkabbru dal-proġett. Bħalma għedt tajjeb Mrs Gatt dan jinvolvi flus kbar, flus kbar. Però bla ma nkun qiegħed nilgħabha wisq ta’ spiritwali imma kif qal l-Eċċ. Tiegħu jekk wieħed jaqta’ qalbu, kieku l-Istitut li għandna ġewwa s-Siġġiewi tad-Dar tal-Providenza, kieku ma jeżistix. Jgħix, u mhux talli jgħix, talli kont sorpriż meta kont hemmhekk u qalli: ‘aħna żżejjed tagħna ntuh lil ħaddieħor’ minn dak li jirċievu kuljum dawk li huma ħaxix u ikel. Qalli: ‘dak aħna nipprovdu mbagħad lil ħaddieħor’. U bqajt inħares lejh u ħarist kemm kemm ’il fuq biex nipprova nifhem għaliex ma stajtx nifhimha din.

Mingħajr ma ntawwal nirringrazzjakom ta’ din l-okkażjoni tal-lum, nawguralkom ħafna u ħafna suċċess. Naf li ovvjament intom tinvolvu numru kbir ta’ voluntiera, voluntiera li huma professjonisti, carers, il-helpers u għal servizzi li qegħdin taħsbu fuqhom li ħa tkabbru ħa jkollkom bżonn ħafna u ħafna iktar. Però jiena nemmen li meta inti għandek proġett li huwa ġenwin, proġett li diġà ta riżultati dawn is-snin kollha, ħa tattiraw bla ma tridu ħafna, ħafna voluntiera.

U dan wassalni forsi anke għal riflessjoni oħra, riflessjoni li rrealizzajt kemm ili president li indunajt kemm, minkejja l-ħafna diskors li ngħidu għax iż-żgħażagħ ma tantx huma interessati u ż-żgħażagħ sfrattati, l-ammont ta’ żgħażagħ li hawn, li huma kommessi għall-volontarjat. U jekk kemm-il darba jaraw triq li hi dritta, triq li qed tagħti riżultati, jiena konvint li mhux qed ngħid bla sforz, imma ovvjament tattiraw bla dubju ħafna minn dawk in-nies li qed ifittxu fejn ħa jagħtu kontribut, għaliex minkejja li naħsbu li d-dinja hi kollha marterjali llum l-ġurnata, għad hawn min ifittex dak is-solliev, dak il-gost li qed jagħmel xi ħaġa li għalkemm mhux qed jitħallas, imma qed ittih ċertu sodifazzjon intern. U jien nemmen li meta wieħed jagħti l-eżempju qed jissettja t-triq bla dubju ta’ xejn ħa jkun hemm min jiffollowjakom. Mill-ġdid nawguralkom, naf li dħaltu bħalma qal l-Eċċ. Tiegħu Arċisqof deħlin għal biċċa għadma iebsa, kif jgħid il-Malti però bil-kuraġġ u bit-tenaċità li wrejtu f’dawn it-30 sena li għaddew, konvint li tagħmlu suċċess fil-futur. Nirringrazzjakom.

Sors: www.knisja.mt

Leave a Reply

%d bloggers like this: