Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020

Ix-Xahar ta’ Frar għalina għandu jkun ix-Xahar tal-Fidi. Nhar l-10 ta’ Frar infakkru l-akbar ġrajja li sawret lil ġensa. Id-Dawl ta’ Alla feġġ fostna fil-figura ta’ San Pawl. San Pawl ġabilna d-Dawl ta’ Kristu l-Mulej! Inħabirku u nitolbu biex dan id-Dawl qatt ma jintefa. Bih l-ebda theddida ma tbeżżgħana; Mingħajru, nisfaw tellefin. San Pawl Missierna – Ħares dejjem lil uliedek maħbubin! Fit-12 ta’ Frar, 1880: It-Twelid ta’ San Ġorġ Preca It-Tieni Missier Tagħna fil-FIDI. Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika matul Frar 2020

O pjaneta mxammra!

Insellimlek pjaneta mxammra! Hemm, narak, imdendla. Mal-ispalliera. Għodu għodu. Jew, mhux le, daqstant għodu għodu. Fis-sagristija!

O kemm niggustak! Hekk! Imxammra! Donnok maħduma apposta! Ħa tkun tal-qies. Ikolli ngħid li int bħal dawk li ċekknu l-istonku tagħhom. Biex ma jieklux kemm jifilħu. U hekk ikunu qed iżommu ftit ikel biss. Ħa jibqgħu fostna. U jsebbħu lil ħajjitna u ‘l ħajjithom. Għax, biex ngħidlek, anki int issebbaħ lil min jilbsek! O pjaneta imxammra! Continue reading O pjaneta mxammra!

L-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin

Għall-okkażjoni ta’ Ħadd il-Kelma ta’ Alla, li ser ikun imfakkar il-Ħadd 26 ta’ Jannar 2020, qegħdin nippublikaw sensiela ta’ tliet artikli qosra fuq l-Ittri ta’ San Pawl lir-Rumani, lill-Korintin u lill-Galatin.

L-Ittra lill-Galatin hija ittra importanti li kiteb l-Apppostlu Pawlu. Turi tajjeb ħafna l-karattru tiegħu. Continue reading L-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin

Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla

Nhar il-Ħadd, is-26 ta’ Jannar, il-Papa Franġisku se jmexxi l-ewwel ċelebrazzjoni tal-Ħadd tal-Kelma t’Alla, li kien niehda bħala okkażjoni ta’ kull sena għaċ-ċelebrazzjoni u l-istudju tal-Bibbja. Il-Papa qed jistieden lill-Insara kollha biex ma jħallux il-Bibbja fuq l-ixkaffa bħal ħafna kotba oħra, x’aktarx miksija bit-trab, imma għandha tkun għodda li tqajjem il-fidi. Continue reading Il-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla