Xi tfisser għalija l-Knisja?


Fr Louis Mallia mssp jwieġeb għal din id-domanda permezz ta’ rakkont mill-esperjenza personali ta’ ċkunitu u tal-quddiesa mill-Papa li ommu kienet tħobb issegwi dirett mill-Vatikan fuq it-televsion tad-dar tagħhom fiż-Żebbuġ, Għawdex.

Imma llum, għal Fr Louis, jew Patri Ġiġi kif huwa komunement magħruf b’mod affettiv ħafna, xi rwol għandhom it-television u l-mezzi l-oħra tal-media fil-missjoni tal-Knisja?  Tista’ qatt din il-komunità virtwali thedded dik reali li soltu kienet tinġabar fil-Knisja tar-raħal?

Ħajr lil Fr Louis Mallia mssp ta’ dan il-kumment tiegħu dwar il-Knisja u s-sitwazzjoni preżenti.  Napprezzaw daqstant ieħor l-opinjoni tiegħek.  Iktbilna …

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

10 thoughts on “Xi tfisser għalija l-Knisja?”

 1. Grazzi Lil father Louis. Niehu gost nisma IL quddiesa meta jqaddess hu. Jirnexilu jghmilni ferhana. QED nimisja like immur IL knisja. Allavolja MA kontx wahda immur ta spis imma e niprova nsegwi min fun TV. Jien nahseb li IL quddies ghndu jibqa jixxandar go djar kulljum. Grazzi.

 2. Meta konna tfal tal-Muzew kienu għallmuna t-talba tat-tqarbina tax-xewqa. Kwazi qatt ma tlabtha, mhux għax kont nitqarben dejjem, imma meta ma tqarbintx, aktarx minhabba bruda, lanqas ħassejt il-bżonn li nitlob dit-talba.  Biż-żmien insejtha, insejt li qatt kienet teżisti.  F’dawn il-jiem, mhux biss erġajt skoprejtha mill-ġdid u tgħallimtha bl-amment, imma wkoll nista’ ngħid li naf tassew xi tfisser.  Illum nitlobha tassew mill-qalb.

  Hu żgur li l-quddies fuq it-televixin u l-internet qed iħalli ħafna ġid.  Bla dubju ta’ xejn.  U x-xewqa fija li mmur lura l-knisja u nitqarben, mhux birdet, imma aktar tkebbset,

  Grazzi lil dawk kollha li qed iwasslulna l-Kristu u l-Knisja tiegħu fid-djar tagħna.

 3. Nahseb li fic-cirkustanzi li qeghdin nghixu bhalissa, il-knisja qed taghmel missjoni permezz tal-medja socjali u tat-televixin. U nahseb li kif ghedt int, Fr Louis, hemm numru sostanzjali ta’ nies li kienu ilhom ma jersqu lejn knisja u li issa qed isegwu l-quddiesa minn fuq it-televixin…. nitlob lill-Mulej li meta l-affarijiet jergghu jigu f’posthom, in-nisrani jkun jippreferi li bhala komumita nergghu naqsmu l-Ewkaristija flimkien fil-knejjes taghna. Is-servizz fuq it-televixin ghandu jibqa’ biss ghal dawk li minhabba sahhithom ma jistghux johorgu mid-dar.
  Grazzi u prosit Fr Louis. Il-Mulej iharsek.

 4. Dawn l-aħħar ġimgħat, smajt diversi drabi min jgħid, aktarx jikteb aktar milli jgħid, “iġri jiftħu l-knejjes ħalli nerġgħu mmoru lura lejn dak li konna sa tliet xhur ilu.”

  Jien nifhem l-intenzjoni tajba ta’ min jirraġuna b’dan il-mod. Sa ftit jiem ilu aktarx kont nirraġuna l-istess jiena wkoll. Imma llum persważ li Alla ħares nerġgħu lura għal dak li konna għaliex ikun ifisser li minn dawn l-aħħar xhur ma nkunu tgħallimna xejn. Il-Knisja li rridu ngħixu wara l-esperjenza tal-pandemija trid tkun waħda ħafna isbaħ minn dik li konna drajna.

  Illum qed nippruvaw ngħixu l-Knisja tad-dar, mhux tant minħabba l-quddies fuq it-television daqskemm il-komunità nisranija li bosta jistqarru li qed jiskopru. Min jaf kemm insara oħra, għal raġunijiet differenti, għexuha qabilna matul l-elfejn storja tal-Kristjaneżmu. Għalhekk din il-Knisja tad-dar trid twassalna biex meta jasal il-waqt, ngħixu b’mod aktar sabiħ l-esperjenza tal-Knisja Komunità fil-parroċċa, fid-djoċesi, fid-dinja.

  Kull mezz li llum jista’ jgħinna f’dan l-ideal, kemm jekk quddies fuq it-televison, kemm jekk priedki, diskussonijiet jew filmati fuq media oħra, huwa tajjeb u għandna nagħmlu kull ma nistgħu biex nużawh bl-aħjar mod. Il-bqija nħalluh f’idejn il-Mulej.

 5. Niftakar l-inkwiet kbir li kien hawn fil-pajjiż, meta bdew jitfaċċaw l-ewwel computers.  40 sena ilu, dawk li konna nsejħulhom computers kienu bħal ġugarelli ħdejn dawk tal-lum, anzi l-ġugarelli f’idejn it-tfal ċkejknin tal-lum huma bil-ferm wisq aktar avvanzati minnhom. Madankollu l-problema dakinhar, anke ta’ awtoritajiet, kienet il-biża li t-teknoloġija diġitali kienet ser tieħu post il-bniedem u hekk bosta kienu ser jispiċċaw bla xogħol. L-esperjenza urietna l-maqlub, għaliex bil-computers, ix-xogħol mhux talli ma naqasx, imma żdied.

  Ilum hawn min għandu l-istess biża’, mhux minħabba l-computers, imma minħabba l-quddies fuq it-television u l-mezzi soċjali.  Hawn min jinsisti li issa tant drajna nisemgħu l-quddies mill-kumdità ta’ djarna, li meta l-knejjes jerġgħu jiftħu ser insibuha bi tqila biex nibdew immorru.

  Nemmen li dan huwa kollu biża’ infondat, l-istess kif kien 40 sena, dak dwar il-computers. 

 6. Andi ommi ma tohrogx mid-dar. Ghaliha mnalla tkun il-quddiesa tat-televixin. Mhux biss issa fi zmien il-korona

 7. Mela l-quddies fuq it-televion beda llum?  Jew forsi hawn min qed jahseb li dawk li ma kienux imorru l-quddies sa qabel ghalqu l-knejjes, kienu jaghmlu hekk ghax kienu jisemghuh fuq it-televison?

 8. Illum qed jistaqsu meta se jifthu l-knejjes. Jiena nejd li konna insara ta veru, qatt ma konna nalqu. Bicca virus bezzana mur ara l-iljuni tal-martri x’kienu jamlulna.

 9. Jien nahseb li l-attendenza fil-quddies ser tkompli tonqos wara din l-esperjenza.  Hafna qed jghidu li la l-quddies fuq l-internet huwa tajjeb illum, allura ghandu jkun tajjeb ghada.  La llum bit-television tissordisfa l-precett, għandu jibqa’ l-istess anke wara li jghaddi kollox.  Sintendi jiena ma naqbilx, imma hekk jirragunaw hafna.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.