Qari tal-Quddies tat-Tnejn tal-X ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari … 

L-Għaxar Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tnejn

QARI I
Elija jservi quddiem il-Mulej, Alla ta’ Iżrael.
1 Slaten 17, 1-6

Qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten

F’dak iż-żmien, Elija minn Tisbi ta’ Gilgħad, qal lil Aħab: “Daqskemm hu ħaj il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, li jien inservi quddiemu, ma jkunx hemm dawn is-snin la nida u lanqas xita, jekk mhux meta nitkellem jien”.

Il-Mulej kellem lil Elija u qallu: “Itlaq minn hawn, iġbed lejn il-Lvant, u mur inħeba fil-wied ta’ Kerit, biswit il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied, u jien ikkmandajt liċ-ċawl jitimgħek hemmhekk”. Elija telaq u għamel kif qallu l-Mulej, u qagħad ħdejn il-wied ta’ Kerit biswit il-Ġordan. U ċ-ċawl kienu jġibulu ħobż u laħam mas-sebħ u ħobż u laħam filgħaxija. U kien jixrob mill-wied.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 120 (121), 1-2.3-4.5-6.7-8

R/. (ara 2): L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej

Nerfa’ għajnejja lejn l-għoljiet;
mnejn se tiġini l-għajnuna?
L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej,
li għamel is-sema u l-art. R/.

Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor;
ma jongħosx dak li jħarsek.
Ara, la jongħos u lanqas jorqod
dak li jħares lil Iżrael. R/.

Il-Mulej hu dak li jħarsek;
il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq lemintek.
Ma tolqtokx ix-xemx binhar,
anqas il-qamar billejl. R/.

Iħarsek il-Mulej minn kull deni;
hu jħarislek ħajtek.
Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek,
minn issa u għal dejjem. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mt 5, 12a

Hallelujah. R/. Hallelujah
Ifirħu u thennew,
għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Henjin il-foqra fl-ispirtu.
Mt 5, 1-12

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:
“Henjin il-foqra fl-ispirtu,
għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
Henjin l-imnikkta,
għax huma jkunu mfarrġa.
Henjin ta’ qalbhom ħelwa,
għax huma jkollhom b’wirthom l-art.
Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja,
għax huma jkunu mxebbgħin.
Henjin dawk li jħennu,
għax huma jsibu ħniena.
Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,
għax huma jaraw ’l Alla.
Henjin dawk li jġibu l-paċi,
għax huma jissejħu wlied Alla.
Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,
għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.
Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom
u jaqilgħu kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.
Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.
Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: