Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena. San Piju ta’ Pietrelcina (TO)

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Ħamsa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
L-Erbgħa

QARI I
Tagħtinix la faqar u lanqas għana, iżda agħtini l-ikel li neħtieġ.
Prov 30, 5-9

Qari mill-Ktieb tal-Proverbi

Kull kelma ta’ Alla għaddiet mill-prova;
hu tarka għal kull min jistkenn fih.

Iżżid xejn ma’ kliemu,
għax hu jċanfrek u jgiddbek.
Dawn it-tnejn jien nitlob mingħandek,
tiċħadhomlix qabel ma mmut:
Biegħed minni l-qerq u l-gideb;
tagħtinix la faqar u lanqas għana,
iżda agħtini l-ikel li neħtieġ.
Għax jekk ikolli bix-xaba’, nista’ niċħdek,
u ngħid: “Min hu l-Mulej?”
Jekk niftaqar, nasal biex nisraq
u nkasbar isem Alla.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 118 (119), 29.72.89.101.104.163

R/. (105a): Fanal għal riġlejja l-kelma tiegħek, Mulej

Biegħed minni triq il-gideb;
agħtini fi tjubitek il-liġi tiegħek.
Aħjar għalija l-liġi ta’ fommok
mill-eluf ta’ flejjes tad-deheb u l-fidda. R/.

Għal dejjem, Mulej, il-kelma tiegħek;
hi mwaqqfa fis-sod fis-smewwiet.
Minn kull triq ħażina nwarrab riġlejja,
biex inħares il-kelma tiegħek. R/.

Jien ksibt id-dehen bil-preċetti tiegħek;
għalhekk nobgħod kull triq qarrieqa.
Il-qerq nobogħdu u nistkerrhu,
imma l-liġi tiegħek inħobbha. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mk 1, 15

Hallelujah. R/. Hallelujah
Is-Saltna ta’ Alla waslet;
indmu u emmnu fl-Evanġelju.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Bagħathom ixandru s-Saltna ta’ Alla u jfejqu l-morda.
Lq 9, 1-6

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù 1sejjaħ lit-Tnax madwaru u tahom qawwa u setgħa fuq ix-xjaten kollha u li jfejqu l-mard. U bagħathom ixandru s-Saltna ta’ Alla u jfejqu l-morda. U qalilhom: “Tieħdu xejn magħkom għat-triq, la ħatar, la ħorġa, la ħobż u lanqas flus, u lanqas ma jkollkom żewġ ilbiesi. Jekk tidħlu f’xi dar, ibqgħu hemm sa ma tiġu biex titilqu. Jekk ma jilqgħukomx, oħorġu minn dik il-belt u farfru sa t-trab tagħha minn ma’ riġlejkom bħala xhieda kontrihom”. Ħarġu, mela, u bdew iduru l-irħula jxandru l-Evanġelju u jfejqu l-morda kullimkien.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: