Qari tal-Quddies tal-Ġimgħa tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Ħamsa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Il-Ġimgħa

QARI I
Kull ħaġa għandha waqtha taħt is-sema.
Koħ 3, 1-11

Qari mill-Ktieb ta’ Koħèlet

Kollox għandu żmienu, u kull ħaġa għandha waqtha taħt is-sema:

żmien li titwieled, u żmien li tmut;
żmien li tħawwel, u żmien li taħsad l-imħawwel;
żmien li toqtol, u żmien li tfejjaq;
żmien li ġġarraf, u żmien li tibni;
żmien li tibki, u żmien li tidħak;
żmien li tagħli, u żmien li tiżfen;
żmien li tarmi l-ġebel, u żmien li tiġbru;
żmien li tgħannaq, u żmien li tiċċaħħad mit-tagħniq;
żmien li tikseb, u żmien li titlef;
żmien li terfa’, u żmien li tarmi;
żmien li tqatta’, u żmien li ssewwi;
żmien li tiskot, u żmien li titkellem;
żmien li tħobb, u żmien li tobgħod;
żmien it-taqbid, u żmien il-paċi.
Xi qligħ għandu l-bniedem mix-xogħol li jagħmel?
Jiena rajt ix-xogħol li Alla ta lil ulied il-bniedem biex ikollhom fiex jedhew. Kollox għamel tajjeb f’waqtu; nissel ukoll sens tal-imgħoddi u l-ġejjieni f’moħħ il-bniedem, iżda bla ma dawn jirnexxilhom jikxfu x’jagħmel Alla mill-bidu sat-tmiem.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 42 (43), 1.2.3.4

R/. (ara 5bċ): Ittama f’Alla, hu l-għajnuna u Alla tiegħi

Agħmel ħaqq miegħi int, Mulej,
u min-nies bla tieba ddefendi l-kawża tiegħi;
min-nies qarrieqa u ħżiena eħlisni. R/.

Inti l-kenn tiegħi, o Alla;
għaliex warrabtni?
Għax għandi ngħix imdejjaq
taħt it-tagħkis tal-għadu? R/.

Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek;
huma jmexxuni;
iwassluni sal-għolja mqaddsa tiegħek
u sal-għerejjex tiegħek. R/.

U nidħol ħdejn l-altar ta’ Alla,
ħdejn Alla, ferħ u hena tiegħi.
U rroddlok ħajr biċ-ċetra,
o Alla, Alla tiegħi. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Mk 10, 45

Hallelujah. R/. Hallelujah
Bin il-bniedem ġie biex jaqdi
u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Inti l-Messija ta’ Alla. Jeħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna.
Lq 9, 18-22

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Darba, waqt li Ġesù kien qiegħed jitlob waħdu, kien hemm miegħu d-dixxipli tiegħu, u hu staqsiehom: “Min jgħidu n-nies li jien?” Huma weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, li qam wieħed mill-profeti tal-imgħoddi”. Qalilhom: “Imma intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija ta’ Alla”. Imbagħad ikkmandahom u qalilhom ħafna biex ma jgħidu lil ħadd b’dan. U qalilhom: “Jeħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, jiċħduh ix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: