Qari tal-Quddies tat-Tlieta tal-XXV ġimgħa matul is-Sena

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

Il-Ħamsa u Għoxrin Ġimgħa taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
It-Tlieta

QARI I
Tagħlim qaddis.
Prov 21, 1-6.10-13

Qari mill-Ktieb tal-Proverbi

Qalb is-sultan nixxiegħa ilma f’id il-Mulej;
hu jmexxiha kull fejn jogħġbu.

Kulma jagħmel il-bniedem hu safi f’għajnejh,
imma l-Mulej jiżinlu qalbu.
Li tagħmel il-ħaqq u s-sewwa
jogħġob lill-Mulej aktar mis-sagrifiċċju.
Għajnejn merfugħa u qalb imkabbra;
dan hu s-sinjal tal-ħżiena, u hu dnub.
Min hu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirnexxilu;
imma min jgħaġġel jiġi fil-bżonn.
Min jaħżen il-ġid bil-qerq ta’ lsienu
bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt.
Qalb il-ħażin tixtieq id-deni;
m’għandux ħniena lanqas minn ħbiebu.
Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem iċ-ċkejken;
u l-għaref bit-tagħlim ikattar għerfu.
Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin;
il-ħżiena jitfagħhom fil-ħsara.
Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir,
ħadd ma jwieġbu meta jgħajjat hu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 118 (119), 1.27.30.34.35.44

R/. (35a): Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek

Henjin dawk li triqthom bla ħtija,
li jimxu fil-liġi tal-Mulej.
Fehemni t-triq tal-preċetti tiegħek,
biex naħseb fuq għeġubijietek. R/.

Jiena għażilt it-triq tas-sewwa;
ħtart għalija d-digrieti tiegħek.
Fehemni biex inħares il-liġi tiegħek
u nagħmilha b’qalbi kollha. R/.

Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek,
għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi.
Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem,
u għal dejjem ta’ dejjem. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Lq 11, 28

Hallelujah. R/. Hallelujah
Hienja dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla
u jħarsuha.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu.
Lq 8, 19-21

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk”. Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: