Qari tal-Quddies ta’ San Stiefnu, Protomartri (F)

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

26 ta’ Diċembru
San Stiefnu, l-Ewwel Martri
Festa

QARI I
Atti 6: 8-10; 7:54-59

Qari mill-Atti tal-Appostli.

F’dak iż-żmien: Stiefnu, bniedem kollu grazzja u qawwa, kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad xi wħud minn tas-Sinagoga, imsejħa s-Sinagoga tal-Ħielsa, u oħrajn minn Ċirene, minn Lixandra, miċ-Ċiliċja u mill-Asja, qamu jeħduha kontra tiegħu. Imma ma setgħux jiqfulu minħabba l-għerf u l-ispirtu li bihom kien jitkellem.

Meta semgħuh jitkellem, qalbhom ittieklet u bdew jgħażżu snienhom kontra tiegħu. Imma Stiefnu, mimli bl-Ispirtu s-Santu u b’għajnejh fis-sema, ra s-sebħ ta’ Alla u lil Ġesù wieqaf in-naħa tal-lemin ta’ Alla. U qal: “Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil Bin il-bniedem wieqaf fil-lemin ta’ Alla”.

U huma bdew jgħajtu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu f’daqqa waħda, kaxkruh ’il barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom ħdejn wieħed żagħżugħ jismu Sawl. Waqt li kienu jħaġġru lil Stiefnu, dan talab u qal: “Mulej Ġesù, ilqa’ r-ruħ tiegħi”. Imbagħad niżel għarkopptejh u għajjat b’leħen għoli: “Mulej, tqishulhomx dan id-dnub”. U kif qal hekk, miet.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Salm 30

R/. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi!

Kun blata tal-kenn għalija,
fortizza qawwija li ssalvani.
Tassew blata tiegħi u fortizza tiegħi int;
f’ġieħ ismek, mexxini u wassalni. R/.

F’idejk jien nerħi ruħi;
int ħlistni, Mulej, Alla veru.
Nifraħ u nithenna għat-tjieba tiegħek,
int, li rajt il-hemm tiegħi. R/.

Eħlisni minn id l-għedewwa
u minn id dawk li jeħduha kontrija.
Uri d-dawl ta’ wiċċek lill-qaddej tiegħek;
fit-tjieba tiegħek eħlisni. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Salm 117: 26

R/. Hallelujah.
Imbierek min ġej f’isem il-Mulej!
Il-Mulej hu Alla, hu jdawwalna.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
Mt 10: 17-22

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lill-appostli tiegħu: “Oqogħdu attenti mill-bniedem! Għax għad jerħukom f’idejn il-qrati u jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom; itellgħukom quddiem gvernaturi u slaten minħabba fija, biex tagħtu xhieda quddiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f’idejhom, tinkwetawx ruħkom kif sa titkellmu jew x’sa tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom xi jkollkom tgħidu.

Għax mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta’ Missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu ’l xulxin għall-mewt u l-missier lil ibnu, u l-ulied iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatgħalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi; imma min jibqa’ jżomm sħiħ sal-aħħar, dan isalva”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.

%d bloggers like this: