Qari tal-Quddies tal-Erbgħa tat-III ġimgħa tal-Avvent

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

It-Tielet Ġimgħa tal-Avvent
L-Erbgħa

QARI I
Qattru, smewwiet, mill-għoli.
Iż 45, 6b-8.18.21b-25

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

“Jiena l-Mulej, m’hemmx ieħor ħliefi.
Jien sawwart id-dawl u ħlaqt id-dlam;
jien nagħmel ir-riżq u noħloq id-deni;
jiena l-Mulej, li nagħmel dan kollu.
Qattru, smewwiet, mill-għoli,
u jraxxax is-sħab il-ġustizzja;
tinfetaħ l-art u tinbet is-salvazzjoni,
u tinbet magħha l-ġustizzja.
Jiena l-Mulej, jien ħlaqtha”.
Għax dan jgħid il-Mulej
li ħalaq is-smewwiet;
Hu li hu tassew Alla,
li sawwar l-art, għamilha u wettaqha,
ma ħalaqhiex għall-baħħ,
sawwarha biex jgħammru fiha:
“Jien hu l-Mulej, u m’hemm ħadd ħliefi!
Mhux jien il-Mulej?
U ma hemm ebda Alla ħliefi;
Alla ġust u salvatur, ma hemm ħadd għajri.
Duru lejja mill-ġdid, truf kollha tal-art,
u intom tkunu salvi!
għax jien hu Alla, u ma hemm ħadd ħliefi!
Bija nnifsi ħlift,
minn fommi ħarġet il-ġustizzja,
u l-kelma ma terġax lura:
għax quddiemi tiltewa kull irkoppa,
bija jaħlef kull ilsien”.
Għalija għad jgħidu: “Fil-Mulej waħdu hemm il-ħaqq u l-qawwa!”
Għandu għad jiġu, kollhom mistħija,
dawk kollha li nkurlaw għalih.
Fil-Mulej isib il-ġustizzja
u jitfaħħar in-nisel kollu ta’ Iżrael.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14

R/. (Iż 45, 8): Qattru, smewwiet, mill-għoli,
u jraxxax is-sħab il-ġustizzja

Ħa nisma’ xi jgħid Alla;
il-Mulej is-sliem ixandar.
Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu,
biex jgħammar is-sebħ f’artna. R/.

It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu,
il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu.
Il-fedeltà mill-art tinbet,
u l-ġustizzja mis-sema tixref. R/.

Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu,
u artna tagħti l-frott tagħha.
Il-ġustizzja quddiemu timxi,
u s-sliem fuq il-passi tiegħu. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Iż 40, 9-10

Hallelujah. R/. Hallelujah
Għolli leħnek bil-qawwa kollha,
int li tagħti l-aħbar it-tajba;
hawn hu Sidi l-Mulej, li ġej bil-qawwa.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li rajtu u smajtu.
Lq 7, 19-23

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġwanni sejjaħ tnejn mid-dixxipli tiegħu u bagħathom għand il-Mulej biex jistaqsuh: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?”. Kif dawk it-tnejn waslu ħdejh qalulu: “Ġwanni l-Battista bagħatna għandek biex nistaqsuk: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?”.

Dak il-ħin stess Ġesù fejjaq ħafna nies mill-mard, mit-tbatijiet u mill-ispirti ħżiena, u lil bosta għomja għoġbu jagħtihom id-dawl. Imbagħad wieġeb u qalilhom: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li rajtu u smajtu; kif l-għomja qegħdin jerġgħu jaraw, iz-zopop jimxu, l-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, u kif il-bxara t-tajba qiegħda tixxandar lill-fqar. Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija!”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: