Qari tal-Quddies tal-Ħamis tal-I ġimgħa tal-Avvent. San Franġisk Saverju, Saċerdot (TO)

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

L-Ewwel Ġimgħa tal-Avvent
Il-Ħamis

QARI I
Jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa.
Iż 26, 1-6

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta’ Ġuda:
“Għandna belt qawwija;
bnielna swar u ħitan għall-ħelsien tagħna.
Iftħu l-bibien,
biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa.
Il-fehma tiegħu sħiħa fik;
inti ssaħħaħlu s-sliem,
għax fik ittama.
Ittamaw fil-Mulej, għal dejjem,
għax il-Mulej hu l-blata ta’ dejjem.
Lil min kien fl-għoli niżżlu,
il-belt imkabbra niżżilha,
waqqagħha għal isfel, fit-trab xeħitha;
taħt is-saqajn tirtifes,
saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 117 (118), 1 u 8-9.19-21.25-27a

R/. (26a): Imbierek minn ġej f’isem il-Mulej!
jew: Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb,
għax għal dejjem it-tieba tiegħu!
Aħjar tiskenn fil-Mulej
milli tittama fil-bnedmin.
Aħjar tiskenn fil-Mulej
milli tittama fil-kbarat. R/.

Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja;
ħa nidħol minnhom u rrodd ħajr lill-Mulej.
Dan hu bieb il-Mulej;
il-ġusti jidħlu minnu.
Niżżik ħajr talli weġibtni
u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. R/.

Ejja, nitolbuk, Mulej, salvana!
Ejja, nitolbuk, Mulej, agħtina r-riżq!
Imbierek minn ġej f’isem il-Mulej!
Inberkukom minn dar il-Mulej.
Jaħweh hu Alla; hu d-dawl tagħna. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Iż 55, 6

Hallelujah. R/. Hallelujah
Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh,
sejħulu sakemm hu fil-qrib!
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet.
Mt 7, 21.24-27

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mhux kull min jgħidli: “Mulej, Mulej”, jidħol fis-Saltna tas-Smewwiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri li hu fis-smewwiet. Għalhekk, kull min jisma’ dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, iżda ma ġġarrfitx għax kellha s-sisien tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma’ dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jixbah lil bniedem iblah li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar, u ġġarrfet; u kbira kienet il-qerda tagħha!”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: