Qari tal-Quddies tat-Tnejn tar-IV ġimgħa tal-Avvent (FP)

Print Friendly, PDF & Email

Stampa t-test tal-qari …

21 ta’ Diċembru

QARI I
Il-maħbub tiegħi: arah, ġej, jaqbeż fuq il-muntanji.
Għanja 2, 8-14

Qari mill-Ktieb tal-Għanja tal-Għanjiet

Leħen il-maħbub tiegħi:
arah, hu ġej, jaqbeż fuq il-muntanji,
jitqâbeż fuq l-għoljiet.
Il-maħbub tiegħi qisu xi għażżiela,
jew ferħ iċ-ċriev.
Hemm huwa, wieqaf,
wara l-ħajt tagħna,
iħares minn ġot-tieqa,
u jgħarrex wara l-gradi tal-ħadid.
Qabad jitkellem hu, il-maħbub tiegħi, u qiegħed jgħidli:
“Maħbuba tiegħi, qum,
ejja, sabiħa tiegħi!
Għax, ara, għaddiet ix-xitwa,
spiċċat ix-xita, marret.
Fuq l-art ġa deher il-ward,
iż-żmien tal-għana wasal,
fuq artna nstama’ leħen il-gamiem.
Diġà beda mit-tin ħiereġ il-frott,
in-nwar tad-dwieli jxerred riħa ħelwa.
Maħbuba tiegħi, qum, ejja, ġmiel tiegħi!
Ħamiema tiegħi ġewwa x-xquq tal-blat, moħbija ġo xi rdum,
urini wiċċek, semmagħli leħnek,
għax leħnek ħlejju, u sbejjaħ wiċċek”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

jew

QARI I
Il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed f’nofsok.
Sof 3, 14-18a

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija

Għajjat bil-ferħ ta’ qalbek, bint Sijon,
Iżrael, samma’ leħnek!
Infexx fl-hena u ifraħ b’qalbek kollha, bint Ġerusalemm!
Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik,
keċċa l-għedewwa tiegħek.
Is-sultan t’Iżrael, il-Mulej, hu f’nofsok;
ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża’.
Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm:
“Tibżax, Sijon, tħallix idejk jintelqu:
il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed f’nofsok,
gwerrier li jsalva;
minħabba fik jithenna b’hena kbir, fi mħabbtu jġeddek,
jinfexx minħabba fik f’għajjat ta’ ferħ,
bħalkieku f’jum ta’ festa”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla

SALM RESPONSORJALI
Salm 32 (33), 2-3.11-12.20-21

R/. (1a u 3a): Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej;
għannulu għanja ġdida

Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra;
għannulu fuq l-arpa b’għaxar kordi.
Għannulu għanja ġdida;
doqqulu bis-sengħa u b’leħen qawwi. R/.

Imma l-fehma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem,
minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta’ moħħu.
Hieni l-ġens li l-Mulej hu Alla tiegħu,
il-poplu li hu għażel b’wirtu. R/.

Ruħna tixxennaq għall-Mulej,
hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.
Fih jinsab l-hena ta’ qalbna,
fl-isem qaddis tiegħu t-tama tagħna. R/.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU

Hallelujah. R/. Hallelujah
O Xemx tielgħa,
dija tad-dawl ta’ dejjem u xemx tal-ġustizzja,
ejja u dawwal lil dawk
li jinsabu fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt.
R/. Hallelujah

EVANĠELJU
Minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?
Lq 1, 39-45

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

%d bloggers like this: