Il-Ġimgħa 8 ta’ Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

IL-ĠIMGĦA WARA L-EPIFANIJA

Salmodija tal-Ġimgħa tat-II ġimgħa

a. Sejħa għat-Tifħir ‘l Alla …

b. Uffiċċju tal-Qari …

c. Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum …

d. Talb ta’ Nofs il-Jum …

e. Għasar …

f. Talb ta’ Għeluq il-Jum …


IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja.

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.’

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

          U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Ġew il-maġi jfittxu t-tfajjel;

kif sabuh, quddiemu nxtehtu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

ta’ l-inċens, id-deheb u l-mirra. 

Int ilqagħhom bħala xhieda

ta’ setegħtek u saltnatek,

Tfajjel, li l-Missier għażillek

tliet karattri sa minn dejjem.

Ħu l-inċens, għax inti Alla:

għax Sultan, ħu d-deheb ta’ Saba:

iżda ilqa’ wkoll il-mirra;

Bniedem int, għad tara d-difna.

Betlem, kbira fost kemm f’Ġuda

hemm bliet kbar, int waħdek stħaqqlek

tilqa’ fik lill-mexxej tagħna,

‘l Alla w bniedem li salvana. 

Il-Ħallieq b’testment ordnalu

jibda saltna mhix bħall-bqija,

saltna mħabbra mill-profeti,

kif sinjali wrew fl-imgħoddi: 

Saltna li tkun tiġbor fiha

kull ma jimla l-ħolqien kollu,

is-smewwiet u l-art u l-ibħra,

l-univers minn tarf għall-ieħor.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Mulej, la twiddibnix fis-saħna tiegħek.

Salm 37 (38)

I

Mulej, la ċċanfarnix fil-korla tiegħek, *

la twiddibnix fis-saħna tiegħek!

Għax il-vleġeġ daħlu fija, *

u idek tagħfas fuqi.

Xejn m’hu sħiħ f’ġismi minħabba l-għadab tiegħek; *

m’hemmx saħħa f’għadmi minħabba ħtijieti.

Għax dnubieti telgħu ‘l fuq minn rasi, *

bħal toqol kbir għalija jagħfsu fuqi.

Glorja.

Ant. 1:   Mulej, la twiddibnix fis-saħna tiegħek.  

Ant. 2:   Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi.

II

Irejjħu u jdennu l-ġrieħi tiegħi, *

ħtija tal-bluha tiegħi.

Ninsab milwi u mifni għall-aħħar; *

il-jum kollu ngħaddih fid-dwejjaq.

Għax qabadni ħruq f’ġenbejja, *

u xejn sħiħ ma għandi f’ġismi.

Mifni nħossni u mfarrak għalkollox; *

ngħajjat minħabba t-tferfir ta’ qalbi.

Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi; *

it-tnehid tiegħi m’hux moħbi minnek.

Qalbi tħabbat, saħħti ħallietni, *

id-dawl ta’ għajnejja wkoll naqasni.

Ħbiebi u sħabi mill-mard tiegħi jitgerrxu; *

qrabati jżommu  ‘l bogħod minni.

Xibka ħejjewli dawk li jonsbuli ħajti, †

iqassu fuqi dawk li jixtiquli d-deni, *

il-ħin kollu l-qerq inassu.

  Glorja.

Ant. 2:   Sidi, quddiemek hi x-xewqa kollha tiegħi.

Ant. 3:   Ħtijieti nistqarrhom; Sidi, la tħallinix, inti s-salvazzjoni tiegħi.

III

Imma jien bħal trux li ma jismax; *

bħal imbikkem li ma jiftaħx ħalqu.

Nagħmilha ta’ wieħed li ma jismax, *

bħal wieħed li xejn ma għandu xi jgħid.

Għax fik, Mulej, jien nittama; *

int li twieġeb, Sid u Alla tiegħi.

Jien għedt: “Ma jifirħux minħabba fija, *

ma jiftaħrux fuqi jekk riġli jogħtor.”

Għax jien wasalt biex naqa’; *

u tbatijieti dejjem quddiem għajnejja.

Ħtijieti jien nistqarrhom; *

nitħasseb fuq id-dnub tiegħi.

Tqawwew dawk li għal xejn b’xejn huma kontrija; *

żdiedu dawk li għal xejn jobogħduni;

dawk li jrodduli għall-ġid id-deni; *

dawk li jiqfuli għax nimxi sewwa.

La tħallinix, Mulej; *

Alla tiegħi, titbegħidx minni.

Fittex agħtini l-għajnuna, *

Sidi, is-salvazzjoni tiegħi.

  Glorja.

Ant. 3: Ħtijieti nistqarrhom; Sidi, la tħallinix, inti s-salvazzjoni tiegħi.  

V/.  Il-Verb kien il-ħajja ta’ dak kollu li sar.

R/.  U l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija                                                           Iż. 65:13-25

Smewwiet ġodda u art ġdida

          Dan jgħid il-Mulej :

Ara, il-qaddejja tiegħi jieklu,

imma intom tkunu bil-ġuħ;

ara, il-qaddejja tiegħi jixorbu,

imma intom tkunu bl-għatx;

ara, il-qaddejja tiegħi jifirħu,

imma intom tistħu;

ara, il-qaddejja tiegħi jgħannu bl-hena ta’ qalbhom,

imma intom tgħajjtu bin-niket ta’ qalbkom,

u tixhru bid-diqa ta’ ruħkom.

Isimkom ikun saħta

għall-magħżulin tiegħi

– Sidi l-Mulej joqtolkom –

u l-qaddejja tiegħi  jkollhom isem ieħor.

Min jitbierek fuq l-art,

jitbierek minn Alla l-veru,

u min jaħlef fuq l-art,

jaħlef b’Alla l-veru,

għaliex l-hemm ta’ l-imgħoddi jintesa

u jgħib minn quddiemi.

Għax, arani, se noħloq

smewwiet ġodda u art ġdida.

Ma jitfakkarx iżjed l-imgħoddi,

f’moħħ ħadd aktar ma jiġi.

Imma għad jifirħu u jaqbżu bil-ferħ għal dejjem

minħabba f’dak li għad noħloq jien.

Arani, se noħloq Ġerusalemm għall-hena,

poplu tagħha għall-ferħ.

Jien nifraħ b’Ġerusalemm

u nitgħaxxaq bil-poplu tiegħi.

Ma jinstemax aktar fiha leħen il-biki

anqas leħen in-niket.

Ma jkunx hemm iżjed fiha

tarbija li tgħix ftit jiem,

anqas xiħ li ma jimteliex bil-għomor.

Għax iż-żagħżugħ imut ta’ mitt sena

u ta’ mitt sena jkun il-midneb meta jieħu l-kastig.

Huma għad jibnu djarhom u jgħammru fihom,

iħawwlu d-dwieli u jieklu frotthom.

Ma jibnux biex ħaddieħor jgħammar

u ma jħawwlux biex jiekol ħaddieħor,

għax il-poplu tiegħi jgħix daqskemm jgħixu s-siġar,

u l-magħżulin tiegħu jistgħallu xogħol idejhom.

 Ma jitħabtux għal xejn

u ma jildux tfal biex jinqerdu ħesrem,

għax ikunu nisel imbierek mill-Mulej,

u wliedhom magħhom.

Qabel isejjħuli, nwieġeb;

nismagħhom, meta għadhom ikellmuni.

Il-lupu u l-ħaruf jirgħu flimkien,

l-iljun, bħall-barri, jiekol it-tiben,

u t-trab ikun ikel is-serp.

Ma jagħmlux deni u lanqas ħsara

fuq l-għolja mqaddsa tiegħi kollha, jgħid il-Mulej.

RESPONSORJU                                                                           Apok 21:1. 3. 4.

R/.  Rajt sema ġdid u art ġdida; u smajt leħen qawwi mit-tron jgħid: * Din hi l-għamara ta’ Alla mal-bnemdin, u hu jgħammar magħhom.

V/. Alla jixxuttalhom kull demgħa minn għajnejhom: ma jkunx hemm iżjed mewt, għax għabu l-ħwejjeġ ta’ qabel. *  Din hi l-għamara ta’ Alla mal-bnedmin, u hu jgħammar magħhom.

LEZZJONI II

Qari mid-Diskorsi ta’ San Massimu, isqof ta’ Torin

Il-misteru tal-magħmudija tal-Mulej

          L-Evanġelju jgħidilna li l-Mulej ġie fil-Ġordan biex jitgħammed, u li fl-istess xmara ried ikun ikkonsagrat b’misteri ta’ l-għaġeb.

Din il-ġrajja seħħet snin wara t-twelid ta’ Kristu. Imma hi ħaġa sewwa li, wara l-Milied, niċċelebraw fl-istess żmien din il-festa li, jidhirli jien, nistgħu nsejjħulha milied ieħor.

          Infatti fl-ewwel festa l-Mulej twieled għall-bnedmin, fit-tieni waħda reġa’ twieled għas-sagramenti; f’dik twieled permezz tal-Verġni, f’din permezz tal-misteru. F’dik twieled bħala bniedem u ommu Marija laqgħetu b’għożża li ma bħalha, f’din twieled skond il-misteru u Alla l-Missier ħaddnu b’leħnu u qal: Dan hu Ibni, li fih sibt l-għaxqa tiegħi: isimgħu lilu. Fl-ewwel festa naraw l-omm bi ħlewwa  kbira żżiegħel b’Binha f’ħoġorha, fl-oħra nisimgħu l-Missier jagħti xhieda tajba għal Ibnu; l-omm ressqitlu lill-maġi biex jadurawh, il-Missier urieh lill-ġnus biex iqimuh.

Mela l-Mulej Ġesù ġie jitgħammed, u ried li l-ġisem qaddis tiegħu jinħasel bl-ilma.

          Xi ħadd għandu mnejn jistaqsi: “Dak li hu l-Qaddis, il-għala ried jitgħammed?” Ismagħni! Kristu tgħammed mhux biex jitqaddes bl-ilma iżda biex hu stess iqaddes l-ilma u biex bit-tisfija tiegħu jsaffi dak l-ilma li mess miegħu. Kristu, bil-konsagrazzjoni tiegħu, ikkonsagra l-ilma.

          Bil-ħasil tas-Salvatur l-ilma kollu tnaddaf għall-magħmudija tagħna, u l-għajn issaffiet biex tista’ tagħti l-grazzja bil-ħasil lill-popli li kellhom jiġu wara. Kristu għadda l-ewwel wieħed mill-magħmudija biex il-popli nsara jqawwu qalbhom u jgħaddu warajh.

Jien hawnhekk nara misteru: il-kolonna tan-nar qasmet il-Baħar tal-Qasab qabel il-poplu, biex l-Iżraelin ma jibżgħux jgħaddu huma wkoll warajha; kienet hi l-ewwel li mxiet fuq l-ilma, biex tħejji t-triq u tiftaħ mogħdija għal dawk li mxew warajha. Din il-ġrajja, kif jgħidilna l-Appostlu, kienet sinjal misterjuż tal-magħmudija. Anzi l-mogħdija mill-Baħar tal-Qasab kienet hi stess b’ċertu mod magħmudija, għax ulied Iżrael ilkoll kienu mgħammda fis-sħaba u l-baħar li minnu għaddew biex waslu n-naħa l-oħra.

Dan kollu għamlu Kristu Sidna nnifsu li,  bħalma f’dak iż-żmien għadda mill-baħar fil-kolonna tan-nar qabel l-Iżraelin, hekk issa hu, il-kolonna tagħna, bħala bniedem għadda mill-magħmudija qabel il-popli nsara. Din hi l-istess kolonna li fl-imgħoddi dawwlet lil ulied Iżrael li kienu miexja warajha, u li issa timla bid-dawl tagħha l-qlub ta’ dawk li jemmnu; fl-imgħoddi fetħet triq niexfa f’nofs l-ilma, u issa ssaħħaħ lilna fil-mixi tagħna meta ngħaddu mill-ħasil ġdid bil-fidi.

RESPONSORJU                                                                    Ġw 1:29; Iż 53:11

R/.  Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: Ara, hawn hu l-Ħaruf ta’ Alla, * Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja!

V/.  Hu jiġġustifika l-kotra, u l-ħażen tagħhom jitgħabba bih hu. *  Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja!

TALBA

          O Alla li tista’ kollox, inti wrejt permezz ta’ kewkba t-twelid tas-Salvatur tagħna: agħtina l-grazzja li narawh dejjem aħjar bl-għajnejn ta’ ruħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu S-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Intom li qed tfittxu ‘l Kristu,

għollu ‘l fuq il-ħarsa tagħkom:

hemm taraw biċ-ċar sinjali

ta’ sebħ kbir li qatt ma jonqos. 

Hemm hi l-kewkba, li d-dawl tagħha

jegħleb sa lix-xemx fil-qawwa;

hi qed tħabbar li fid-dinja

niżel Alla bħala bniedem. 

Minn fejn tibda x-xemx il-ġirja,

tliet għorrief tal-Persja jfissru

x’inhi l-kewkba: fiha jilmħu

xhieda tas-sultan li wasal. 

Min hu dan – jistaqsu w jgħidu –

dan li jordna sa lill-kwiekeb,

li quddiemu s-sema jibża’,

dwal u xemx qaddejja tiegħu?

Dan tassew xi ħadd bla bidu,

mingħajr tmiem, ta’ l-għaġeb, għoli,

li bla tarf il-kobor tiegħu,

li kien qabel l-art u s-sema.  

Ġnus, dan huwa s-sultan tagħkom

u s-sultan tal-poplu Lhudi,

li għal dejjem kien imwiegħed

lil Abraham missierna w nislu.  

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek; 

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:  Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.

Salm 50 (51)

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek; *

fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; *

naddafni mid-dnub tiegħi.

Għax jien nagħrafhom ħtijieti; *

id-dnub tiegħi dejjem quddiemi.

Kontrik biss jiena dnibt, *

u dak li hu ħażin f’għajnejk għamilt.

Hekk jingħaraf is-sewwa tal-kelma tiegħek, *

u bla tebgħa jidher il-ħaqq tiegħek.

Ara, jiena ssawwart fil-ħtija, *

u fid-dnub nisslitni ommi.

Int li tħobb il-qalb sinċiera, *

għallimni l-għerf fil-fond ta’ qalbi.

Roxxni bl-ilma, u nissaffa; *

aħsilni, u aktar mis-silġ nibjad.

Agħmel li nisma’ l-ferħ u l-hena, *

biex għadmi, li int sħaqt, jithenna.

Dawwar wiċċek minn ħtijieti; *

ħassar ħżuniti kollha.

Oħloq fija qalb safja, o Alla, *

u spirtu qawwi ġedded fija.

La twarrabnix minn quddiemek; *

tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek.

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, *

u bi spirtu qalbieni wettaqni.

 Lill-midinbin ngħallem triqatek, *

u l-ħatjin lejk jerġgħu lura.

Eħlisni mill-piena tal-mewt, o Alla, †

Alla tas-salvazzjoni tiegħi; *

u lsieni jfaħħar il-ġustizzja tiegħek.

Iftaħli xufftejja, Sidi, *

u fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju; *

noffrilek vittmi maħruqa, u ma tilqagħhomx.

Is-sagrifiċċju tiegħi, o Alla, hu l-qalb niedma; *

qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.

Agħmel il-ġid lil Sijon fi tjubitek; *

erġa’ ibni l-ħitan ta’ Ġerusalemm.

Mbagħad tilqa’ bil-qalb vittmi xierqa, †

sagrifiċċji ta’ vittmi maħruqa u mitmuma; *

mbagħad joffrulek għoġiela fuq l-artal tiegħek.

  Glorja.

Ant. 1:   Qalb maqsuma u sogħbiena ma twarrabhiex, o Alla.

Ant. 2:   Fil-korla tiegħek, Mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħniena.

Kantiku           Ħab 3:2-4. 13a. 15-19

Mulej, waslet f’widnejja l-fama tiegħek, *

mill-għemil tiegħek jiena bżajt, Mulej.

Sa ftit snin oħra ġeddu, †

sa ftit snin oħra għarrfu!  *

Fil-korla, ġib quddiem għajnejk il-ħniena.

Alla ġej minn Teman, *

mill-muntanja Faran ġej il-Qaddis.

Sebħu jiksi s-smewwiet, *

foħritu tiksi l-art.

Dijietu qisha dawl, minn idu jleħħu r-raġġi: *

hemmhekk tinsab moħbija l-qawwa tiegħu.

Int ħriġt biex issalva l-poplu tiegħek, *

issalva l-midluk tiegħek.

Għaddejt biż-żwiemel tiegħek fuq il-baħar, *

fuq  it-tqalligħ ta’ l-ilmijiet kotrana.

Jien smajt, u ħassejt fija rogħda kbira,  *

għal dan il-ħoss xufftejja bdew jirtogħdu;

ħassejt għadmi jitmermer, *

il-passi tiegħi  bdew jitriegħdu taħti.

Noqgħod bil-kwiet nistenna jum l-għawġ *

li għad ifeġġ għall-ġens li qed jisħaqna.

U mqar jekk ebda nwar ma trodd it-tina, *

u xejn ma jagħtu d-dwieli,

u l-frott tas-siġar taż-żebbuġ iqarraq, *

u r-raba’ xejn ma jibqa’ jrodd għall-ikel,

u l-merħla tgħib mill-mandra, *

u bhejjem ma jkunx hemm fl-istalel tagħhom,

imma jien xorta nifraħ fil-Mulej, *

nithenna f’Alla, is-salvazzjoni tiegħi!

Il-Mulej Sidi huwa l-qawwa tiegħi; †

riġlejja jagħmilhomli bħal taċ-ċriev, *

u jmexxi l-passi tiegħi fuq l-għoljiet.

  Glorja.

Ant. 2:  Fil-korla tiegħek, Mulej, ġib quddiem għajnejk il-ħniena.

Ant. 3:  Glorja lill-Mulej Alla f’Ġerusalemm, il-belt qaddisa tiegħu.

Salm 147 (147B)

Sebbaħ, Ġerusalemm, il-Mulej; *

faħħar ‘l Alla tiegħek, Sijon!

Hu jsaħħaħ l-istaneg ta’ bwiebek, *

u jbierek ġewwa fik ‘l uliedek.

Hu jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta’ artek, *

u lilek bl-aħjar qamħ ixebbgħek.

Hu jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu; *

bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu.

Jibgħat is-silġ bħas-suf; *

ixerred bħar-rmied il-ġlata.

Jitfa’ s-silġ bħal frak tal-ħobż; *

u jagħqad l-ilma bil-kesħa tiegħu.

Isamma’ kelmtu, u jinħall is-silġ; *

jonfoħ ir-riħ tiegħu, u jiġri l-ilma!

Hu jxandar kelmtu lil Ġakobb, *

l-liġijiet u d-digrieti tiegħu lil Iżrael. 

Ma għamel hekk ma’ ebda poplu; *

lil ħadd ma għarraf id-digrieti tiegħu.

Glorja.

Ant. 3:   Glorja lill-Mulej Alla f’Ġerusalemm, il-belt qaddisa tiegħu.  

LEZZJONI QASIRA                                                                        Iż 45:22-23

Duru lejja mill-ġdid, truf kollha ta’ l-art, u intom tkunu salvi, għax jien hu Alla, u ma hemm ħadd ħliefi! Bija nnifsi ħlift, minn fommi ħarġet il-ġustizzja, u l-kelma tiegħi ma terġax lura: għax quddiemi tiltewa kull irkobba, bija jaħlef kull ilsien.

RESPONSORJU QASIR

R/.   Quddiemu jinxteħtu * Is-slaten kollha ta’ l-art.  Quddiemu.

V/.   Il-ġnus kollha lilu jaqdu. * Is-slaten kollha ta’ l-art. Glorja. Quddiemu.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

          Jiġu u jinxteħtu f’riġlejk, Mulej, dawk kollha li maqdruk.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

        Jiġu u jinxteħtu f’riġlejk, Mulej, dawk kollha li maqdruk.      

PREĊI 

Nagħtu ġieħ u glorja lil Kristu, għax hu ġie u ġedded lill-bniedem fil-qalb u fl-ispirtu. Insejjħulu u ngħidulu:

Mulej, ġeddidna bi twelidek.

Inti lbist in-natura tagħna l-bnedmin, u lilna tajtna sehem fin-natura tiegħek ta’ Alla.

– agħmel li nagħrfuk fil-misteru tal-kelma u l-Ġisem tiegħek, li inti tajt lill-Knisja.

Int, li ħlaqt il-bniedem, sirt bniedem fost il-bnedmin permezz ta’ Xebba bla mittiefsa:

– bit-talb tagħha agħtina li għas-saħħa tagħna nsiru bħalek, o Alla.

Feddej tagħna, inti nżilt f’din id-dinja bħal xita fuq ir-raba’ bil-għatx:

– saqqi l-erwieħ tagħna bl-ilma ħaj li jasal sal-ħajja ta’ dejjem.

Ħares lejna, Mulej, li qegħdin niċċelebraw il-bidu tal-ħajja tiegħek bħala bniedem:

– għinna fit-tħabrik tagħna biex insiru raġel magħmul, fl-aħjar ta’ żmienu, biex isseħħ il-milja tiegħek.

Missierna

Talba

O Alla li tista’ kollox, inti wrejt permezz ta’ kewkba t-twelid tas-Salvatur tagħna: agħtina l-grazzja li narawh dejjem aħjar bl-għajnejn ta’ ruħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu S-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Amen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

B’qima kbira w tjieba sħiħa,

miġburin f’dis-siegħa mbierka,

nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,

ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu.

Biex jagħtina d-don li nkunu

tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,

li bħalissa ntbagħat u tqassam

fuq l-appostli skond il-wegħda.

Bit-tqassim tad-doni tiegħu,

żejjen kollox bis-sbuħija

il-Missier, li ħejja s-saltna

tas-smewwiet għall-hena tagħna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

F’Nofsinhar

INNU

Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq

biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,

quddiem Alla nressqu talbna,

b’radd il-ħajr u kull foħrija.

Għaliex din kienet is-siegħa

li, bis-sagrifiċċju veru

tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna

mis-salib is-salvazzjoni.

Lill-Mulej għalhekk nitolbu

biex jimliena b’dawl il-grazzja

tas-salib, li d-dija tiegħu

tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

Lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

F’din it-tielet talba mqaddsa

ta’ mal-jum, infaħħru ‘l Alla,

b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna

li fi mħabbtu llum bagħtilna.

Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb

fil-misteru għoli tiegħu;

u, fid-dawl tal-maġisteru

ta’ San Pietru, lejh inħaffu.

F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,

nitolbuhom jgħassu fuqna,

biex il-passi dgħajfa tagħna

jitqawwew bi Kristu Sidna. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

Salm 118 (119): 73-80

X (Jod)

Idejk għamluni u sawwruni; *

fehemni u għallimni l-kmandamenti tiegħek.

Jarani u jifraħ min għandu l-biża’ tiegħek, *

għax jiena ttamajt fil-kelma tiegħek.

Jien naf, Mulej, li ġusti d-digrieti tiegħek; *

u li skond is-sewwa għakkistni.

Tkun it-tjieba tiegħek il-faraġ tiegħi, *

skond il-wegħda li għamilt mal-qaddej tiegħek,

Tiġi fuqi tjubitek, biex ikolli l-ħajja; *

għax il-liġi tiegħek hi l-għaxqa tiegħi.

Jistħu l-kburin, li bil-qerq jaħqruni; *

imma jien naħseb fil-preċetti tiegħek.

Ħa jduru lejja dawk li jibżgħu minnek, *

dawk li jagħrfu l-preċetti tiegħek.

Tkun qalbi bla ħtija fil-kmandamenti tiegħek, *

biex ma jkollix għax nistħi.

  Glorja.

Salm 58 (59):2-5. 10-11. 17-18

Eħlisni mill-għedewwa, o Alla tiegħi, *

ħarisni minn dawk li jqumu għalija.

Eħlisni minn dawk li jagħmlu l-ħażen, *

salvani min-nies qattiela.

Għax huma jinħbew biex jonsbuli ħajti, †

nies qalila jinġemgħu kontrija; *

u dan, Mulej, bla tort u bla ħtija tiegħi.

Għalkemm jien bla ħtija, *

huma jiġru u jlestu għalija.

Imma int, Mulej ta’ l-eżerċti, †

Alla ta’ Iżrael, qum, *

ejja u ara b’għajnejk.

Qawwa tiegħi, jiena lilek nistenna, *

għax int, Alla, fortizza tiegħi.

Alla tiegħi, imħabba tiegħi, jiġi jilqagħni; *

jurini Alla l-għedewwa tiegħi mirbuħa.

Iżda jien ngħanni lill-qawwa tiegħek; *

ngħanni ferħan fil-għodu lit-tjieba tiegħek;

għax int sirt fortizza għalija, *

kenn tiegħi f’jum id-dwejjaq.

Qawwa tiegħi, lilek ferħan ngħanni; †

għax inti, Alla, fortizza tiegħi, *

Alla tiegħi, mħabba tiegħi!

  Glorja.

Salm 59 (60)

O Alla, inti warrabtna u kissirtna, *

għadabt għalina; erġa’ dur lejna!

Int heżhiżt l-art u xaqqaqtha; *

sewwi l-qsim tagħha, għax saret ħerba.

Urejt l-iebes lill-poplu tiegħek, *

sqejtna nbid li jsakkar.

Waqqaft stendard għal dawk li jibżgħu minnek, *

biex lejh jaħarbu u jitbiegħdu mill-ark,

biex ikunu meħlusa l-għeżież tiegħek; *

għinna bil-leminija tiegħek u weġibna!

Tkellem Alla fis-santwarju tiegħu: †

“Ferħan nieħu b’sehmi lil Sikem, *

        nagħmel oqsma mill-wied ta’ Sukkot.

Tiegħi hu Gilgħad, tiegħi Manasse, †

Efrajm hu l-elmu ta’ rasi, *

u Ġuda x-xettru tiegħi.

Mowab lenbija fejn ninħasel, †

fuq Edom inqiegħed il-qorq tiegħi, *

fuq Filistja nifraħ rebbieħ!”

Min se jwassalni fil-belt bis-swar? *

Min se jeħodni sa Edom?

M’hux int, o Alla, li warrabtna, *

u li m’għadikx toħroġ ma’ l-eżerċti tagħna?

Agħtina l-għajnuna kontra l-għadu; *

għax xejn ma tiswa l-għajnuna tal-bniedem.

Bl-għajnuna ta’ Alla nuru ħilitna; *

hu li jisħaq l-għedewwa tagħna.

  Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

LEZZJONI QASIRA                                                                       Ġer 31:7-8

Għannu bil-ferħ għal Ġakobb; faħħru u niedu: Il-Mulej salva lill-poplu tiegħu, il-bqija ta’ Iżrael! Arawni, se nġibhom mit-tramuntana, niġborhom mill-ibgħad artijiet.  

  V/.  Deher fid-dinja.

  R/.  U għammar fost il-bnedmin.

F’Nofsinhar

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

LEZZJONI QASIRA                                                                         Ġer 31:11-12

Il-Mulej feda lil Ġakobb, ħelsu minn id wieħed aqwa minnu. Għad jiġu jgħajjtu bil-ferħ fuq l-għolja ta’ Sijon, jiġru għall-ġid tal-Mulej.

  V/.  Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus.

  R/.  U s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

LEZZJONI QASIRA                                                                           Żak 8:7-8

Jiena  nsalva l-poplu tiegħi mill-lvant u mill-punent, u nġibhom lura biex jgħammru f’nofs Ġerusalemm; u huma jkunu l-poplu tiegħi, u jiena nkun Alla tagħhom, fidil u ġust.

  V/.  Bierku, popli, lil Alla tagħna.

  R/.  Semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.

Talba

O Alla li tista’ kollox, inti wrejt permezz ta’ kewkba t-twelid tas-Salvatur tagħna: agħtina l-grazzja li narawh dejjem aħjar bl-għajnejn ta’ ruħna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Inbierku l-Mulej

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

L-GĦASAR

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

X’tak, Erodi, għadu ħajjen?

Għax ġie Kristu qiegħed tibża’?

M’għandux bżonn saltniet saltniet tad-dinja

min ġie jagħti dik tas-sema!

Ġrew il-maġi wara l-kewkba,

fid-dawl tagħha d-Dawl ifittxu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

u jagħrfuh bħal Alla veru.   

Il-Ħaruf tas-sema niżel

fl-ilma tal-Ġordan u qaddsu;

hu, li ma ttebbax bil-ħtija

b’ħasil ġdid naddafna minnha.

Xhieda ġdida ta’ setegħtu!

Ħammru l-ġarar kbar ta’ l-ilma,

li l-qaddejja, b’ordni tiegħu,

rawh mibdul fi nbid quddiemhom. 

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Mulej, eħlisli ‘l ħajti mill-mewt, u ‘l riġlejja mit-tfixkil.

Salm 114 (116A)

Inħobb il-Mulej, *

għax sama’ leħen it-tħannin tiegħi;

għaliex hu tani widen *

fil-jum li fih sejjaħtlu.

Il-ħbula tal-mewt dawwruni, †

l-irbit ta’ l-Imwiet ħakimni; *

fin-niket u l-hemm sibt ruħi.

Imma isem il-Mulej sejjaħt: *

“Mulej, nitolbok, salvani!”

Ħanin il-Mulej, u ġust; *

twajjeb hu Alla tagħna.

Iħares id-dgħajfa l-Mulej; *

jien kont magħkus, u hu ħelisni.

Erġa’, ruħ tiegħi, għall-mistrieħ tiegħek, *

għax il-Mulej għamillek il-ġid.

Għax mill-mewt ħelisli ‘l ħajti, *

lil għajnejja mid-dmugħ u ‘l riġlejja mit-tfixkil.

Jien nimxi quddiem il-Mulej *

f’art il-ħajjin.

  Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

          u lill-Ispirtu s-Santu.

  Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

          u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Amen.

Ant. 1:  Mulej, eħlisli ‘l ħajti mill-mewt, u ‘l riġlejja mit-tfixkil.

Ant. 2:  L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l-art.

Salm 120 (121)

Nerfa’ għajnejja lejn l-għoljiet; *

mnejn se tiġini l-għajnuna?

L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, *

li għamel is-sema u l-art.

Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor; *

ma jongħosx dak li jħarsek.

Ara, la jongħos u lanqas jorqod *

dak li jħares lil Iżrael.

Il-Mulej hu dak li jħarsek; *

il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq lemintek.

Ma tolqtokx ix-xemx binhar, *

anqas il-qamar billejl.

Iħarsek il-Mulej minn kull deni; *

hu jħarislek ħajtek.

Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek, *

minn issa u għal dejjem.

  Glorja lill-Missier……

Ant. 2:  L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l-art.  

Ant. 3:  Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.

Kantiku        Apok 15:3-4

     Kbar u ta’ l-għaġeb l-għemejjel tiegħek, *

         Mulej, Alla li tista’ kollox; 

     sewwa u veri t-triqat tiegħek, * 

         Sultan tal-ġnus.

     Min, Mulej, ma jibżax minn ismek? *

         Min ma jsebbħux? 

     Għaliex int waħdek qaddis; †

         u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek, *

         għax magħrufa saru l-ġudizzji tiegħek.

      Glorja lill-Missier…….

Ant. 3:  Sewwa u veri t-triqat tiegħek, Sultan tal-ġnus.   

LEZZJONI QASIRA                                                                  Rum 8:3-4

Alla, meta bagħat lil Ibnu f’sura ta’ ġisem midneb, ikkundanna d-dnub fil-ġisem, biex dak li b’ġustizzja hu mitlub mill-liġi jseħħ fina li ngħixu mhux skond il-ġisem imma skond l-Ispirtu.  

 RESPONSORJU QASIR

R/.    Bih jitbierku * Il-ġnus kollha ta’ l-art.  Bih.

V/.    Ifaħħru l-kobor tiegħu l-popli kollha. * Il-ġnus kollha ta’l-art. Glorja. Bih.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

L-Anġlu wissa lill-maġi f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, u reġgħu lura lejn arthom minn triq oħra.

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, *

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,

għax hu xeħet għajnejh

fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. *

Iva, minn issa ‘l quddiem

kull nisel jibda jsejjaħli hienja.

Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; *

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien *

fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, *

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, *

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, *

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, *

għax ftakar fil-ħniena tiegħu

– bħalma wiegħed lil missirijietna – *

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Glorja.

Ant. tal-kantiku ta’ Marija:

L-Anġlu wissa lill-maġi f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, u reġgħu lura lejn arthom minn triq oħra.      

PREĊI

Il-Missier għamel lil Kristu dawl tal-ġnus. Nitolbuh u ngħidulu:

Missierna, ilqa’ t-talb tagħna.

Ifrex il-Knisja tiegħek mad-dinja kollha:

– agħmel li kulħadd jara l-glorja ta’ Ibnek.

Missier etern, int wassalt l-għorrief pagani għand Ibnek:

– urih lil kull min qiegħed ifittex il-verità.

Sejjaħ lill-ġnus għad-dawl tiegħek ta’ l-għaġeb:

– agħmel li, għall-Isem ta’ Ġesù, kulħadd jinżel għarkubbtejh.

Ibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħek:

– agħtihom li jxandru l-bxara t-tajba lill-fqar u jniedu ż-żmien tal-grazzja.

Wassal lil ħutna l-mejtin fil-fidwa sħiħa:

– imliehom bl-hena tar-rebħa li jiksbu bi Kristu Ibnek.

Missierna

Talba

O Alla li tista’ kollox, inti wrejt permezz ta’ kewkba t-twelid tas-Salvatur tagħna: agħtina l-grazzja li narawh dejjem aħjar bl-għajnejn ta’ ruħna. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu S-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Ammen.

TALBA TA’ GĦELUQ IL-JUM

IL-ĠIMGĦA

V. O Alla, ejja eħlisni.

R. Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. 

Fi żmien ir-Randan ma jingħadx Hallelujah.

Wara dan il-versett tal-bidu tkun ħaġa tajba jekk isir l-eżami tal-kuxjenza, li fiċ

ċelebrazzjoni fil-komun jista’ jidħol fl-att penitenzjali skond il-formoli wżati fil-

Quddiesa.

ATT PENITENZJALI

l.. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad kulħadd flimkien jistqarr:

Nistqarr ‘l Alla li jista’ kollox, 

u lilkom, ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, 

bil-kliem, bl-egħmil u billi ħallejt dmirijieti:

iħabbtu fuq sidirhom

ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. 

Għalhekk nitlob lill-imqaddsa Marija dejjem Verġni, 

lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, 

u lilkom, ħuti, biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R/. Amen.

Jew

II. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħad:

V. Ħenn għalina, Mulej

R. Għax dnibna kontra tiegħek.

V. Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek.

R. U s-salvazzjoni tiegħek agħtina.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina Alla li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

Jew

III. Issir l-istedina għall-penitenza.

Ħuti, ejjew nagħarfu ħtijietna.

Isir ftit tas-skiet. Imbagħad jingħadu dawn l-invokazzjonijiet, jew oħrajn:

Int li kont mibgħut biex tfejjaq il-bnedmin ta’ qalbhom niedma: Mulej, ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Int li ġejt biex issejjaħ il-midinbin: Kristu ħniena.

R. Kristu ħniena.

Int li qiegħed fil-lemin tal-Missier, biex tidħol għalina: Mulej ħniena.

R. Mulej, ħniena.

Tingħata l-assoluzzjoni:

Iħenn għalina, Alla, li jista’ kollox, 

jaħfrilna dnubietna, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem.

R. Ammen.

INNU

Kristu, dija w jum imsebbaħ,

bik tal-lejl titkeċċa d-dalma:

int tassew tad-dawl id-dija,

int xandȃr tad-dawl għall-hienja. 

Nitolbuk, Qaddis, Sid tagħna,

f’dan il-lejl li ġej ħarisna;

ikun fik il-mistrieħ tagħna,

‘tina ftit sigħat ta’ heda.  

Jekk l-għajnejn fl-irqad jingħalqu,

qalbna tibqa’ tishar miegħek;

midd, Mulej, il-leminija

bħala kenn ħanin fuq ħbiebek.

Ejja, Salvatur setgħani,

qatta’ x-xbiek ta’ l-għadu tagħna,

wennes lill-qaddejja tiegħek,

li biex fdejthom xerridt demmek.

Ġieħ u sebħ għal dejjem, Kristu,

Sultan twajjeb, jintradd lilek,

lill-Missier u lill-Ispirtu

Difensur u Faraġ tagħna. Ammen.

SALMODIJA

Barra Ż.GĦ.:

Ant.  Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek.

Ż.GĦ.:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

Salm 87 (88)

Talba fil-mard

Din hi s-siegħa tagħkom u s-setgħa tad-dlamijiet. (Lq 22:53)

Mulej, Alla tiegħi, binhar jien ngħajjat, *

billejl jien nitniehed quddiemek.

Ħa tasal it-talba tiegħi għandek, *

agħti widen għat-talba tiegħi.

Għax ruħi mimlija bl-hemm, *

lejn il-qabar qed toqrob ħajti.

Jien magħdud ma’ min nieżel fil-ħofra, *

sirt qisni bniedem bla saħħa.

Fost il-mejtin hu friexi, *

bħall-maqtulin mimduda fil-qabar,

li fihom ma tiftakarx iżjed *

u m’humiex aktar taħt idejk.

Inti xħettni f’qiegħ il-ħofra, *

fid-dlamijiet, f’qiegħ l-art.

Fuqi tagħfas il-qilla tiegħek, *

fuqi tfajt l-imwieġ kollha tiegħek.

Ħadtli ‘l ħbiebi ‘l bogħod minni, *

għamiltni ħaġa ta’ l-għajb għalihom;

ninsab magħluq, u ma nistax noħroġ; *

għajnejja mdallma bl-għali.

Lilek, Mulej, kuljum insejjaħ, *

lejk immidd idejja.

Tagħmel int għeġubijet mal-mejtin, *

jew se jqumu l-erwieħ biex ifaħħruk?

Tixxandar fil-qabar it-tjieba tiegħek, *

jew f’post it-telfien il-fedeltà tiegħek?

Jingħarfu fid-dlam l-għeġubijiet tiegħek, *

jew f’art il-minsija l-ġustizzja tiegħek?

Imma jien, Mulej, lejk ngħajjat, *

fil-għodu għandek tasal it-talba tiegħi.

Għaliex, Mulej, twarrabni, *

u taħbi wiċċek minni?

Imsejken jien, u qisni mejjet sa minn żgħożiti, *

inħossni mifni, mgħobbi bil-biża’ tiegħek.

Għaddiet minn fuqi l-qilla tiegħek, *

fnietni l-imġiba tiegħek tal-biża’. 

Kuljum bħall-ilma jdawwruni, *

flimkien minn kull naħa jagħlquni.

Int begħidt minni l-ħbieb u l-qraba, *

sħabi huma d-dlamijiet. 

  Glorja.

Barra Z.GĦ.:

Ant.  Binhar u bil-lejl, Mulej, nitniehed quddiemek.

Z.GĦ:

Ant. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

LEZZJONI QASIRA                                                                        Ġer 14:9

Int qiegħed f’nofsna, Mulej, u aħna msemmija għalik: la tħalliniex, Mulej, Alla tagħna.

RESPONSORJU QASIR

Barra żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, * Jien nerħi ruħi. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa, * Jien nerħi ruħi. Glorja. F’idejk.

F’Ħadd il-Għid u l-ottava jingħad:

Ant. Dan hu l-jum li gĦamel il-Mulej; Ħa nifirĦu u nithennew fihĦ Hallelujah.

Fi żmien il-Għid:

R. F’idejk, Mulej, jien nerħi ruħi. Hallelujah, hallelujah. F’idejk.

V. Int teħlisni, Mulej, Alla tas-sewwa. * Hallelujah, hallelujah. Glorja. F’idejk.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

KANTIKU EVANĠELIKU                                                      Lq. 2,29-32

Kristu dawl tal-ġnus u glorja ta’ Israel

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek *

imur fis-sliem, skond kelmtek;

għaliex għajnejja raw *

is-salvazzjoni tiegħek,

li int ħejjejt *

għall-popli kollha:

dawl biex idawwal il-ġnus, *

u glorja tal-poplu tiegħek Israel.

Glorja.

Ant. Salvana, Mulej, u ħarisna bin-nhar u bil-lejl, biex nishru ma’ Kristu u

nistrieħu fis-sliem. (Ż.Għ. hallelujah).

Talba

Agħtina, o Alla li tista’ kollox, li b’qalbna kollha ningħaqdu ħaġa waħda ma’ Ibnek midfun, biex jistħoqqilna nqumu miegħu f’ħajja ġdida. Hu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta’ dejjem. R/. Ammen.

Wara t-talba tingħad il-barka:

Il-Mulej li jista’ kollox jagħtina lejl kwiet u tmiem tajjeb. 

R. Ammen.

Fl-aħħarnett, mingħajr versett u talba, tingħad waħda 

mill-antifoni tal-Madonna.

Omm ħelwa ta’ Kristu l-Feddej,

int bieb illi jagħti għas-sema,

int kewkba tal-baħar, Marija!

Ħarisna mill-waqgħa, kun magħna,

għajnuna tal-poplu l-maħtur,

li b’għaġeb nissilt ‘il min ħalqek

fis-siegħa li lqajt it-tislima

li tak Gabrijel, u bqajt xebba,

kif qabel, hekk wara t-tnissil.

Ħenn, Omm, għal uliedek midinba.

jew

Is-sliem, o Sultana

tas-sema, Sidt l-anġli;

int l-għerq u l-bieb safi

mnejn ġie dawl id-dinja.

O Verġni glorjuża,

ta’ ġmiel u sbuħija,

is-sliem għalik! Itlob

lil Kristu għalina.

jew

Sliem għalik, Sultana, omm tal-ħniena;

ħajja, ħlewwa u tama tagħna, sliem għalik.

Lilek ingħajjtu,

għaliex aħna tturufnati, ulied Eva.

Lilek nitniehdu, aħna li nibku u nolfqu

f’dan il-wied ta’ dmugħ.

Ejja, mela, avukata tagħna,

dawwar lejna

dawk il-għajnejn tiegħek tal-ħniena;

u wrina, wara dan it-turufnament,

lil Ġesu’, frott imbierek tal-ġuf tiegħek.

O Ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.

jew

Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu,

Omm qaddisa ta’ Alla:

la twarrabx minn quddiemek

it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna,

u eħlisna dejjem minn kull tiġrib,

o Verġni glorjuża u mbierka.

%d