Is-Sibt 9 ta’ Jannar 2020

Print Friendly, PDF & Email

IS-SIBT WARA L-EPIFANIJA

Salmodija tas-Sibt tat-II ġimgħa

a. Sejħa għat-Tifħir ‘l Alla …

b. Uffiċċju tal-Qari …

c. Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum …

d. Talb ta’ Nofs il-Jum …

e. Għasar …

f. Talb ta’ Għeluq il-Jum …


IS-SEJĦA GĦAT-TIFĦIR ‘L ALLA

V/.  Mulej, iftaħli xufftejja.

R/.  U fommi jxandar it-tifħir tiegħek.

Salm 94 (95)

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajjtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għax Alla kbir hu l-Mulej,

sultan kbir fuq l-allat kollha.

F’idejh huma qigħan l-art,

tiegħu huma qċaċet l-għoljiet.

Tiegħu l-baħar, għax hu għamlu;

tiegħu l-art, għax b’idejh saret.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

M’hux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Għal erbgħin sena domt nistmellu dan in-nisel;

u jien għedt: ‘Qalbu mħassra dan il-poplu,

u triqati ma jagħrfux.’

Għalhekk ħlift fl-għadab tiegħi:

Ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi!”

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

          U jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu deher fostna: ejjew nadurawh.

UFFIĊĊJU TAL-QARI

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu.

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem,

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen. Hallelujah.

INNU

Ġew il-maġi jfittxu t-tfajjel;

kif sabuh, quddiemu nxtehtu,

biex joffrulu d-doni tagħhom

ta’ l-inċens, id-deheb u l-mirra. 

Int ilqagħhom bħala xhieda

ta’ setegħtek u saltnatek,

Tfajjel, li l-Missier għażillek

tliet karattri sa minn dejjem.

Ħu l-inċens, għax inti Alla:

għax Sultan, ħu d-deheb ta’ Saba:

iżda ilqa’ wkoll il-mirra;

Bniedem int, għad tara d-difna.

Betlem, kbira fost kemm f’Ġuda

hemm bliet kbar, int waħdek stħaqqlek

tilqa’ fik lill-mexxej tagħna,

‘l Alla w bniedem li salvana. 

Il-Ħallieq b’testment ordnalu

jibda saltna mhix bħall-bqija,

saltna mħabbra mill-profeti,

kif sinjali wrew fl-imgħoddi: 

Saltna li tkun tiġbor fiha

kull ma jimla l-ħolqien kollu,

is-smewwiet u l-art u l-ibħra,

l-univers minn tarf għall-ieħor.

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek;

mal-Missier u ma’ l-Ispirtu

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:   Ftakar fina, Mulej; aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek.

Salm 105 (106)

I

Roddu ħajr lill-Mulej, għax hu tajjeb, *

għax għal dejjem it-tjieba tiegħu!

Min jista’ jsemmi l-għemejjel kbar tal-Mulej, *

jew isemma’ t-tifħir tiegħu kollu?

Hieni min jimxi bid-dritt, * 

min jagħmel dejjem is-sewwa.

Ftakar fija, Mulej, fi mħabbtek għall-poplu tiegħek; *

aħseb fija bis-salvazzjoni tiegħek,

biex nara l-ġid tal-magħżulin tiegħek, †

biex nifraħ għall-ferħ ta’ ġensek, *

u niftaħar mal-poplu ta’ wirtek.

Aħna dnibna, bħal missirijietna, *

waqajna fil-ħtija, għamilna l-ħażen.

Missirijietna fl-Eġittu

ma għarfux l-għeġubijiet tiegħek, *

      ma ftakrux fit-tjieba kbira tiegħek;

u ħaduha kontra Alla l-Għoli *

ħdejn il-Baħar tal-Qasab.

Iżda hu salvahom minħabba f’ismu, *

biex juri l-qawwa tiegħu.

Ċanfar lill-Baħar tal-Qasab, u dan nixef; *

Mexxiehom, bħal f’deżert, f’qiegħ il-baħar.

Salvahom minn id dawk li jobogħduhom; *

fdiehom minn id l-għedewwa tagħhom.

L-ilma għatta lil dawk li għakksuhom; *

anqas wieħed ma baqa’ minnhom.

Mbagħad emmnu fi kliemu, *

u għana ta’ tifħir għannewlu.

Iżda malajr insew għemilu; *

mank stennew li jseħħ il-ħsieb tiegħu.

B’xewqat imħeġġa mtlew fid-deżert, *

ġarrbu lil Alla fix-xagħri.

Hu tahom kull ma talbuh, *

u temagħhom bix-xaba’.

Ġiethom l-għira għal Mosè fl-għerejjex, *

u għal Aron, il-qaddis tal-Mulej.

Infetħet l-art u belgħet ‘il Datan, *

u għalqet taħtha ‘l Abiram u ‘l sħabu.

Ħaraq in-nar il-ġemgħa tan-nies tagħhom, *

inqerdu l-ħżiena fil-ħuġġieġa tan-nar.

Glorja.

Ant. 1:   Ftakar fina, Mulej; aħseb fina bis-salvazzjoni tiegħek.

Ant. 2:   Qis li ma tinsiex il-patt tal-Mulej Alla tiegħek.

II

Għamlu għoġol ħdejn il-Ħoreb, *

qiemu xbieha tal-metall imdewweb.

Bidlu ‘l Alla, il-glorja tagħhom, *

ma’ xbieha ta’ gendus jiekol il-ħaxix.

U nsew ‘l Alla, li salvahom, *

li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu,

għeġubijiet fl-art ta’ Ħam, *

ħwejjeġ tal-biża’ fil-Baħar tal-Qasab.

Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom, *

li ma kienx għal Mosè,  il-magħżul tiegħu,

li waqaf fis-selħa tas-sur quddiemu, *

biex iberrdu u ma jeqridhomx.

Mbagħad maqdru l-art li tgħaxxaq, *

għax ma emmnux fil-kelma tiegħu.

Qagħdu jgergru fl-għerejjex tagħhom, *

ma ridux jisimgħu leħen il-Mulej.

Għalhekk rafa’ idu kontrihom, *

b’ħalfa li jmiddhom fid-deżert,

li fost il-ġnus ixerred ‘l uliedhom *

u ma’ l-artijiet iferrixhom.

Huma ngħataw lil Bagħal-Fegħor, *

kielu mill-vittmi maqtula lill-allat mejta.

Irrabjawh bl-imġiba tagħhom, *

u marda kerha faqqgħet fosthom.

Qam imbagħad Finħas u tħallas, *

u l-kastig waqaf għalkollox.

Dan swielu għall-ġid tiegħu, *

minn nisel għal nisel, għal dejjem.

Irrabjawh ukoll ħdejn l-ilma ta’ Meribah,

mqar Mosè weħel minħabba fihom;

għax huma tellfulu sabru, *

u qal dak li ġie fi lsienu.

  Glorja.

Ant. 2:   Qis li ma tinsiex il-patt tal-Mulej Alla tiegħek.

Ant. 3:  Salvana, Mulej, u iġmagħna minn fost il-ġnus.

III

Huma ma qerdux il-popli, *

kif il-Mulej kien qalilhom;

imma tħalltu mal-ġnus, *

u tgħallmu d-drawwiet tagħhom.

Taw qima lill-idoli tagħhom,*

li saru bħal nassa għalihom.

Qatlu b’sagrifiċċji lix-xjaten *

lil uliedhom subjien u bniet.

Xerrdu demm bla ħtija, *

demm uliedhom subjien u bniet,

li ssagrifikaw lill-idoli ta’ Kangħan; *

u l-art tniġġset bid-dmija.

Hekk tħassru bl-għemejjel tagħhom, *

u żnew bl-imġiba tagħhom.

Għalhekk irrabja l-Mulej għall-poplu tiegħu, *

u stmell il-wirt tiegħu.

U telaqhom f’idejn il-ġnus, *

ħakmuhom dawk li jobogħduhom.

Għakksuhom l-għedewwa tagħhom, *

u kellhom joqogħdu taħt idejhom.

Ħafna drabi hu ħelishom, †

iżda huma webbsu rashom miegħu, *

u ġġarrfu bil-ħażen tagħhom.

Iżda hu ħares lejn l-hemm tagħhom, *

xħin sama’ t-tnehid tagħhom.

Ftakar fil-patt tiegħu magħhom; *

u fit-tjieba kbira tiegħu ħenn għalihom.

U għamel li jsibu l-ħniena *

ta’ dawk kollha li kienu jassruhom.

Salvana, Mulej, Alla tagħna, *

u iġmagħna minn fost il-ġnus,

biex inroddu ħajr lill-isem qaddis tiegħek *

u niftaħru bit-tifħir tiegħek.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, †

minn dejjem għal dejjem! *

Ħa jgħid il-poplu kollu: “Amen!” 

  Glorja.

Ant. 3: Salvana, Mulej, u iġmagħna minn fost il-ġnus.  

V/.  Kien id-dawl tassew.

R/.  Li jdawwal lil kull bniedem.

LEZZJONI 1

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija                                               Iż. 66:10-14, 18-23

Salvazzjoni għal kulħadd

Ifirħu lil Ġerusalemm, u thennew biha,

intom ilkoll ħbieb tagħha!

Aqbżu bil-ferħ,

intom ilkoll li qsamtu swied il-qalb magħha !

Hekk intom terdgħu u tixbgħu

minn sider il-faraġ tagħha;

terdgħu u titgħaxxqu minn sider is-sebħ tagħha.

Għaliex dan jgħid il-Mulej:

  Arani! Se nifrex fuqha s-sliem bħal xmara,

u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus.

It-trabi tagħha fuq id-dirgħajn jintrefgħu,

u jżiegħlu bihom fuq l-irkubbtejn.

Bħalma omm tfarraġ lil binha,

hekk jiena nfarraġ lilkom

u f’Ġerusalemm titfarrġu.

Taraw u tifraħ qalbkom,

u għadamkom bħal ħaxix iħaddar;

u jagħrfu fil-qaddejja tiegħu id il-Mulej,

u l-korla tiegħu fuq l-għedewwa tiegħu.

Għad niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta’ kull ilsien : dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi.  Jiena ngħolli għalihom sinjal, u nibgħat lil xi wħud mill-fdal ta’ Iżrael għand il-ġnus, f’Tarsis, Put, Lud, Mesek, Ros, Tubal u Ġawan, u lejn ix-xtut imbiegħda li qatt ma semgħu bija u qatt ma raw is-sebħ tiegħi qalb il-ġnus.

U jġibu lil ħutkom kollha minn kull ġens, bħala offerta lill-Mulej; iġibuhom fuq żwiemel u karrijiet, fuq suġġetti u bgħula u iġmla, għal fuq il-muntanja qaddisa tiegħi, f’Ġerusalemm, jgħid il-Mulej, bħalma wlied Iżrael iġibu l-offerti tagħhom f’ġarar indaf fit-tempju tal-Mulej. U lil xi wħud minnhom neħodhom b’qassisin u Leviti,  jgħid il-Mulej.

Għax bħalma jibqgħu quddiemi

   s-smewwiet ġodda u l-art ġdida li jiena nagħmel,

   jgħid il-Mulej,

 hekk jibqa’ nisilkom u isimkom.

U jiġri li minn xahar għal xahar,

u minn Sibt għal Sibt,

kulħadd jiġi jinxteħet quddiemi, jgħid il-Mulej.

RESPONSORJU                                                      Iż 66:18. 19; Ġw 17:6. 18

R/.  Għad niġi niġbor il-ġnus kollha u l-popli ta’ kull ilsien: * Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi, u jxandruh qalb il-ġnus.

V/.  Jiena għarraft ismek lill-bnedmin li inti tajtni mid-dinja: kif inti bgħatt lili fid-dinja, hekk jiena bgħatt lilhom. * Dawn jiġu u jaraw is-sebħ tiegħi, u jxandruh qalb il-ġnus.

LEZZJONI II

Qari mid-Diskorsi ta’ San Fawstu, isqof ta’ Riez

Iż-żwieġ mistiku ta’ Kristu u l-Knisja

          Fit-tielet jum sar tieġ. Xi jfisser dan it-tieġ jekk mhux ix-xewqa u l-ferħ tas-salvazzjoni tal-bniedem, li aħna niċċelebrawha b’dan in-numru misterjuż ta’ tlieta bl-istqarrija tat-Trinità Qaddisa jew bil-fidi fil-qawmien mill-imwiet fit-tielet jum?

          Ximkien ieħor fl-Evanġelju naqraw fuq l-iben iż-żgħir li, meta reġa’ lura d-dar, missieru laqgħu bid-daqq u ż-żfin, u libbsu l-libsa s-sabiħa tal-festa; din il-laqgħa tfakkarna fil-laqgħa ta’ ferħ li ssir lill-poplu pagan meta jerġa’ lura lejn Alla.

Għalhekk Kristu, bħal għarus ħiereġ minn kamartu, niżel fl-art u sar bniedem biex jiġbor il-Knisja mill-ġnus, jgħaqqadha miegħu, u jagħtiha rahan u dota: ir-rahan hu l-għaqda ta’ Alla mal-bniedem, id-dota hi s-sagrifiċċju tiegħu għas-salvazzjoni tad-dinja. Il-fidwa tal-bniedem hi r-rahan, u l-ħajja ta’ dejjem id-dota.

Il-ħwejjeġ li ġraw fit-tieġ ta’ Kana kienu ġrajjiet ta’ l-għaġeb għal min rahom bl-għajnejn tal-ġisem, iżda huma misteri għal min iħares lejhom bl-għajnejn tar-ruħ. Għax jekk inħarsu sewwa lejhom naraw f’dak l-ilma bħal xebh tal-magħmudija u t-twelid ġdid tagħna. Għax bil-bidla ta’ ħaġa f’oħra, bil-bdil ta’ l-għaġeb ta’ ħlejqa umli fi ħlejqa oħra ogħla, aħna nġibu quddiem għajnejna l-misteru tat-tieni twelid tagħna. Il-bidla li minnufih saret fl-ilma tfisser il-bidla li aktar tard kellha ssir fil-bniedem.

Bil-ħidma ta’ Kristu fil-Galilija l-ilma sar inbid, jiġifieri twarrbet il-liġi u minflokha daħlet il-grazzja: tneħħa d-dell u ġiet il-verità: dak li hu ta’ l-art ingħaqad ma’ dak li hu tas-sema: minflok il-liġi l-qadima daħal il-patt il-ġdid: bħalma jgħid l-Appostlu mqaddes: Il-qadim għadda, biex daħal il-ġdid floku. U kif l-ilma fil-ġarar ma naqasx imma sar dak li ma kienx qabel, hekk ukoll il-liġi meta ġie Kristu ma tneħħietx  imma twasslet fil-perfezzjoni.

Meta naqashom l-inbid Kristu serviehom bi nbid ieħor: l-inbid tal-patt il-qadim kien tajjeb, imma tal-ġdid aħjar; il-patt il-qadim, li jħarsu l-Lhud, jinxtorob fix-xejn ma’ l-ittra, l-ittra li toqtol; imma l-ġdid, li hu l-patt tagħna, idewwaqna l-ħajja tal-grazzja.

          Meta inti tisma’: Ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek, dan huwa nbid tajjeb, jiġifieri kmandament tajjeb. Iżda l-inbid ta’ l-Evanġelju huwa itjeb u aħjar, meta inti tisma’: Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid lil dawk li jobogħdukom.  

RESPONSORJU                                                      Tob 13:11, 13-14; Lq 13:29

R/. Belt ta’ Alla, b’dija ta’ l-għaġeb għad tiddi: tagħtik ġieħ l-art kollha minn tarf għall-ieħor. Ġnus mill-bogħod għad jiġu għandek: * Bid-doni f’idejhom, biex fik jaduraw lill-Mulej.

V/.  Jiġu  nies mill-lvant u l-punent, mit-tramuntana u n-nofsinhar, * Bid-doni f’idejhom, biex fik jaduraw il-Mulej.

TALBA

          O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int għamiltna ħolqien ġdid permezz ta’ Ibnek il-waħdieni: agħtina l-grazzja li naslu għall-glorja ta’ Kristu, li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Inbierku l-Mulej.

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

IT-TIFĦIR TA’ SBIĦ IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

INNU

Intom li qed tfittxu ‘l Kristu,

għollu ‘l fuq il-ħarsa tagħkom:

hemm taraw biċ-ċar sinjali

ta’ sebħ kbir li qatt ma jonqos. 

Hemm hi l-kewkba, li d-dawl tagħha

jegħleb sa lix-xemx fil-qawwa;

hi qed tħabbar li fid-dinja

niżel Alla bħala bniedem. 

Minn fejn tibda x-xemx il-ġirja,

tliet għorrief tal-Persja jfissru

x’inhi l-kewkba: fiha jilmħu

xhieda tas-sultan li wasal. 

Min hu dan – jistaqsu w jgħidu –

dan li jordna sa lill-kwiekeb,

li quddiemu s-sema jibża’,

dwal u xemx qaddejja tiegħu?

Dan tassew xi ħadd bla bidu,

mingħajr tmiem, ta’ l-għaġeb, għoli,

li bla tarf il-kobor tiegħu,

li kien qabel l-art u s-sema.  

Ġnus, dan huwa s-sultan tagħkom

u s-sultan tal-poplu Lhudi,

li għal dejjem kien imwiegħed

lil Abraham missierna w nislu.  

Glorja lilek, Kristu Sidna,

li lill-ġnus ridt turi ruħek; 

mal-Missier u ma l-Ispirtu,

ġieħ jintraddlek, issa w dejjem. Ammen.

SALMODIJA

Ant. 1:  Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u billejl il-fedeltà tiegħek.

Salm 91 (92)

Tajjeb li nfaħħru l-Mulej, *

li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli,

Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, *

u billejl il-fedeltà tiegħek,

fuq l-għaxar kordi u fuq l-arpa, *

u bid-daqq taċ-ċetra. 

Għax inti, Mulej, ferraħtni b’għemilek; *

għal għemil idejk jien ngħanni bil-ferħ.

Kemm huma kbar, Mulej, l-għemejjel tiegħek, *

kemm huma għolja ħsibijietek!

Il-bniedem bla moħħ ma jagħrafhomx, *

u l-iblah ma jifhimhomx.

Mqar jekk iħaddru bħall-ħaxix il-ħżiena, *

u jwarrdu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen,

lkoll għad jinqerdu għal dejjem; *

imma inti, Mulej, għal dejjem fl-għoli.

Għax l-għedewwa tiegħek, Mulej, †

l-għedewwa tiegħek jintilfu; *

jitferrxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen.

Imma lili daqs gendus saħħaħtni, *

żejt ifuħ sawwabtli fuqi.

Għajnejja jaqgħu fuq l-għedewwa tiegħi, *

widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija.

Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar, *

bħal ċedru tal-Libanu jikber.

Imħawwlin f’dar il-Mulej, *

iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta’ Alla tagħna.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu, *

kollhom ħajja u ħdura,

biex ixandru li ġust hu l-Mulej, blata tiegħi, *

u ebda qerq ma jinsab fih.

  Glorja.

Ant. 1:   Inxandru fil-għodu t-tjieba tiegħek, Mulej, u bil-lejl il-fedeltà tiegħek.

Ant. 2:   Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.

Kantiku           Dewt 32:1-12

Agħtu widen, smewwiet, ħa nitkellem, *

ħa tisma’ l-art il-kliem ta’ fommi.

Ħa jinżel tagħlimi bħax-xita, *

u kliemi bħal qtar tan-nida, 

bħal irxiex fuq raba’ jħaddar, *

bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex.

Jien isem il-Mulej se nxandar; *

agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna. 

Hu l-Blata tagħna; perfett għemilu; *

u ġusti triqatu kollha. 

Ta’ kelmtu Alla, u ma jqarraqx; *

        Hu Alla ġust u sewwa.

Ġiebu ruħhom ħażin miegħu, † 

     m’humiex iżjed uliedu 

minħabba l-għajb tagħhom; *

       kollu qerq u tagħwiġ dan in-nisel.

Mela hekk lill-Mulej tafuhulu, *

ja poplu iblah u bla għaqal? 

M’hux hu missierek li nisslek, * 

li sawwrek u għamlek poplu?

Ftakar fil-jiem ta’ dari, * 

qis is-snin, iż-żmien li gerbeb; 

staqsi lil missierek u jurik, *

lix-xjuħ tiegħek u jgħidulek.

Meta Alla l-Għoli ta lill-ġnus artijiethom *

        u fired il-bnedmin minn xulxin,

qata’ l-limiti ta’ l-art lill-popli  * 

skond l-għadd ta’ wlied Alla.

Imma sehem il-Mulej hu l-poplu tiegħu, * 

Ġakobb il-wirt li messu.

F’art imwarrba mar isibu, *

f’deżert waħxi u bla nies. 

Hu qagħad madwaru u għallmu, * 

u ħarsu bħal ħbub għajnejh.

Bħalma l-ajkla l-bejta ttajjar, *

u tisseqqer fuq il-frieħ tagħha, 

hekk huwa l-ġwienaħ firex, * 

ħadu u refgħu fuqhom.

Il-Mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu,  *

ma kellux miegħu alla barrani.

  Glorja.

Ant. 2:  Agħrfu l-kobor ta’ Alla tagħna.  

Ant. 3:  Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha!

Salm 8

Mulej, Sid tagħna, *

kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

Int qegħedt is-sebħ tiegħek *

il fuq mis-smewwiet.

Int, li s-sebħ tiegħek jgħannih *

fomm it-tfal u t-trabi tal-ħalib;

int, li bnejt sur kontra l-għedewwa, *

biex iġġib fix-xejn l-għadu u ‘l min iqum kontrik.

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, *

il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom!

X’inhu l-bniedem biex tiftakar fih, *

bin il-bniedem, biex taħseb fih?

Ftit inqas mill-allat għamiltu, †

bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, *

qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta’ idejk!

Kollox taħt riġlejk qegħedtlu: *

in-nagħaġ u l-baqar kollha, sa l-bhejjem tax-xagħri;

l-għasafar ta’ l-ajru u l-ħut tal-baħar, *

dak kollu li jterraq fil-baħar.

Mulej, Sid tagħna, *

kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

Glorja.

Ant. 3:   Kemm hu kbir ismek, Mulej, fl-art kollha!

LEZZJONI QASIRA                                                                    Għerf 7:26-27

L-Għerf hu raġġ mid-dawl ta’ dejjem, mera bla nikta tal-ħidma ta’ Alla, u xbieha tat-tjieba tiegħu. Għalkemm waħdu, l-Għerf jista’ kollox ; għalkemm jibqa’ fih innifsu, hu jġedded kollox. Minn nisel għall-ieħor jinxtered fl-erwieħ qaddisa, u minnhom jagħmel ħbieb ta’ Alla u profeti.

RESPONSORJU QASIR

R/.  Quddiemu jinxteħtu * Is-slaten kollha ta’ l-art. Quddiemu.

V/.  Il-ġnus kollha lilu jaqdu. * Is-slaten kollha ta’ l-art. Glorja. Quddiemu.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

    F’Kana tal-Galilija Ġesù għamel l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu, u wera l-glorja tiegħu.

Imbierek il-Mulej, Alla ta’ Iżrael, *

għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu,

u waqqaf għalina qawwa ta’ salvazzjoni *

f’dar David, qaddej tiegħu,

bħalma kien wiegħed fl-imgħoddi *

b’fomm il-profeti qaddisin tiegħu,

biex isalvana mill-għedewwa tagħna *

u minn idejn dawk kollha li jobogħduna.

B’hekk juri ħniena ma’ missirijietna, *

u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu,

fil-ħalfa li ħalef lil Abraham missierna, *

li jagħtina

li, meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, *

naqduh bla biża’

tul ħajjitna kollha, *

bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.

U inti, tfajjel, tissejjaħ profeta ta’ l-Għoli; *

għax tmur qabel il-Mulej biex tħejjilu triqatu,

biex tgħarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, *

bil-maħfra ta’ dnubiethom,

ħierġa mill-qalb ħanina ta’ Alla tagħna, *

li jibagħtilna mill-għoli ż-żjara tax-Xemx tielgħa,

ħa jdawwal lil dawk li jinsabu

fid-dlamijiet u d-dell tal-mewt, *

ħa jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, *

u lill-Ispirtu s-Santu,

Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, *

u jibqa’ għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Ant. tal-kantiku ta’ Żakkarija:

    F’Kana tal-Galilija Ġesù għamel l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu, u wera l-glorja tiegħu.     

PREĊI 

Kristu huwa x-xbieha ta’ Alla. Insebbħuh, u b’fidi kbira nitolbuh u ngħidulu:

Kristu, Bin Alla, ismagħna.

Iben ta’ Alla, inti wrejtna kemm iħobbna l-Missier:

– għarraf din l-imħabba lill-bnedmin kollha permezz ta’ l-imħabba ta’ aħwa bejnietna lkoll.

Inti wrejtna li int Sid il-ħajja:

– agħtina l-ħajja tiegħek fil-milja kollha tagħha.

Agħmel li f’ġisimna dejjem inġorru l-mewt tiegħek:

– biex f’ġisimna tidher ukoll il-ħajja tiegħek.

Iddi fi qlubna:

– u agħtina d-dawl tat-tagħrif tas-sebħ ta’ Alla.

Missierna

Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int għamiltna ħolqien ġdid permezz ta’ Ibnek il-waħdieni: agħtina l-grazzja li naslu għall-glorja ta’ Kristu, li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Għeluq

Il-Mulej iberikna, iħarisna minn kull deni, u jwassalna għall-ħajja ta’ dejjem. Amen.

IT-TALB TA’ NOFS IL-JUM

V/.  O Alla, ejja eħlisni.

R/.  Mulej, fittex għinni.

Glorja. Kif kien mill-bidu. Hallelujah.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

INNU

B’qima kbira w tjieba sħiħa,

miġburin f’dis-siegħa mbierka,

nerfgħu talba mħeġġa ‘l Alla,

ħa nfaħħruh fil-qawwa tiegħu.

Biex jagħtina d-don li nkunu

tempju ta’ l-Ispirtu s-Santu,

li bħalissa ntbagħat u tqassam

fuq l-appostli skond il-wegħda.

Bit-tqassim tad-doni tiegħu,

żejjen kollox bis-sbuħija

il-Missier, li ħejja s-saltna

tas-smewwiet għall-hena tagħna.

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

F’Nofsinhar

INNU

Nofs il-jum hu ħin wisq xieraq

biex, fil-ħeġġa ta’ mħabbitna,

quddiem Alla nressqu talbna,

b’radd il-ħajr u kull foħrija.

Għaliex din kienet is-siegħa

li, bis-sagrifiċċju veru

tal-Ħaruf bla tebgħa, ksibna

mis-salib is-salvazzjoni.

Lill-Mulej għalhekk nitolbu

biex jimliena b’dawl il-grazzja

tas-salib, li d-dija tiegħu

tfiet id-dawl tax-xemx b’qawwietha. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

Lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

INNU

F’din it-tielet talba mqaddsa

ta’ mal-jum, infaħħru ‘l Alla,

b’radd ta’ ħajr għal kull għajnuna

li fi mħabbtu llum bagħtilna.

Nadurawh, għax hu ta’ l-għaġeb

fil-misteru għoli tiegħu;

u, fid-dawl tal-maġisteru

ta’ San Pietru, lejh inħaffu.

F’rabta sħiħa ma’ l-appostli,

nitolbuhom jgħassu fuqna,

biex il-passi dgħajfa tagħna

jitqawwew bi Kristu Sidna. 

Glorja lill-Missier, lill-Iben,

lill-Ispirtu s-Santu, Alla:

bħalma msebbaħ kien mill-bidu,

hekk jissebbaħ issa w dejjem. Ammen.

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

Salm 118 (119):81-88

XI (Kaf)

Ninfena bix-xewqa tas-salvazzjoni tiegħek; *

jien nittama fil-kelma tiegħek.

Għejew għajnejja jistennew il-wegħda tiegħek; *

u jien jistaqsi: “Meta se tfarraġni?”

Sirt qisni ġild imnixxef fid-duħħan; *

imma ma nsejtx il-kmandamenti tiegħek.

Kemm se jdum jistenna l-qaddej tiegħek? *

Meta se tagħmel ħaqq minn dawk li jħabbtuni?

Ħaffru l-kburin ħofra għalija, *

dawk li ma jimxux skond il-liġi tiegħek.

Sewwa huma l-kmandamenti tiegħek kollha; *

għinni int, meta bil-qerq iħabbtuni.

Għal ftit ma qerdunix minn din l-art; *

imma jien ma ħallejtx il-preċetti tiegħek.

Fit-tjieba tiegħek agħtini l-ħajja; *

u jiena nħares il-preċetti ta’ fommok.

  Glorja.

Salm 60 (61)

Isma’, o Alla, l-għajta tiegħi, *

agħti widen għat-talba tiegħi.

Minn truf l-art lilek insejjaħ, *

meta nkun qalbi maqtugħa;

minn hemm inti mexxini *

lejn il-fortizza fuq l-għolja.

Għax int sirt kenn għalija, *

torri qawwi quddiem l-għadu.

M’hux li kont ngħix f’għamartek għal dejjem, *

nistkenn għas-satra ta’ ġwenħajk!

Għax int, o Alla, smajt il-wegħda tiegħi, *

u tajtni l-wirt ta’ min iqim lil ismek.

Lis-sultan kattarlu ż-żmien ta’ ħajtu; *

ikunu snin ħajtu minn nisel għal nisel.

Isaltan quddiem Alla għal dejjem. *

Agħmel li jħarsuh it-tjieba u l-fedeltà.

Hekk infaħħar ismek għal dejjem, *

jien u nrodd kuljum il-wegħdiet tiegħi.

  Glorja.

Salm 63 (64)

Isma’, o Alla, leħen it-tnehid tiegħi; *

mill-biża’ ta’ l-għadu ħarisli ħajti.

Aħbini mill-konfoffa tal-ħżiena, *

mit-tixwix ta’ dawk li jagħmlu l-ħażen,

dawk li jsinnu bħal sejf ilsienhom, *

jitfgħu kliem iebes bħal vleġeġ,

biex mill-moħba jolqtu ‘l min hu bla ħtija, *

jolqtuh għal għarrieda, bla biża’ ta’ xejn.  

Moħħhom sħiħ fil-ħsieb ħażin tagħhom, †

jiftiehmu kif jonsbu bil-moħbi, *

u jgħidu: “Min se jarana?”

Ifittxu l-ħażen, †

ifasslu pjan maħsub sewwa. *

Min jifhem moħħ  u qalb il-bniedem!

Imma Alla bil-vleġeġ jolqothom; *

f’daqqa waħda jimtlew kollhom ġrieħi.

Minħabba lsienhom isiru ħerba; *

kull min jarahom iħarrek rasu.                     

U lkoll jintlew bil-biża’ ta’ Alla,

               u għemilu jxandru, *

u jifhmu sewwa kull ma għamel.

Jifraħ il-ġust fil-Mulej u fih jistkenn; *

jiftaħru dawk kollha  ta’ qalbhom safja.

  Glorja.

Fid-Disgħa ta’ filgħodu

Ant.  Issa hu mgħarraf il-misteru li kien moħbi għal kulħadd sa minn dejjem.

LEZZJONI QASIRA                                                                          Eżek 20:41-42a

Meta noħroġkom minn fost il-popli u niġborkom mill-artijiet li xxerridtu fihom, jiena nilqagħkom bħal riħa li tgħaxxaq, u nuri qdusiti permezz tagħkom quddiem il-ġnus, u mbagħad tagħrfu li jien il-Mulej.

  V/.  Deher fid-dinja.

  R/.  U għammar fost il-bnedmin.

F’Nofsinhar

Ant.  Kristu ġie jħabbar is-sliem lilkom li kontu fil-bogħod, u lil dawk li kienu fil-qrib.

LEZZJONI QASIRA                                                                          Eżek 34:11-12

Se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Bħalma r-ragħaj jaħseb fil-merħla tiegħu meta jsib ruħu f’nofs in-nagħaġ tiegħu mxerrda, hekk naħseb jien fin-nagħaġ tiegħi, u nsalvahom minn kull fejn xterdu.

  V/.  Il-ġustizzja tiegħek għad jarawha l-ġnus.

  R/.  U s-sebħ tiegħek jarawh is-slaten kollha.

Fit-Tlieta ta’ wara nofsinhar

Ant.  Jien għamiltek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex.

LEZZJONI QASIRA                                                                                Mik 2:12

Niġma’ ‘l Ġakobb kollu, niġbor ġabra l-bqija ta’ Iżrael, inqegħedhom flimkien bħal nagħaġ f’maqjel, bħal merħla f’nofs ta’ mergħa.

  V/.  Bierku, popli, lil Alla tagħna.

  R/.  Semmgħu l-għana tat-tifħir tiegħu.

Talba

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, int għamiltna ħolqien ġdid permezz ta’ Ibnek il-waħdieni: agħtina l-grazzja li naslu għall-glorja ta’ Kristu, li fih tinsab miegħek in-natura tagħna l-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Inbierku l-Mulej

R/.  Inroddu ħajr lil Alla.

%d bloggers like this: