Mid-Dnub għall-Konverżjoni

Se nitkellmu dwar id-dnub u l-maħfra mid-dnub. Għalhekk għażilna talba li kiteb San Ġorġ Preca fejn nistqarru li aħna wkoll parti minn dinja li hi mħabbta mid-dnub, imma għandna fiduċja f’Alla, li xorta waħda jibqa’ jħobbna, minkejja l-waqgħat tagħna. “O Alla ta’ kobor infinit, li tassew tirreżisti lis-suppervi u tagħti lill-umli l-grazzja tiegħek, kemm ħabbewk il-qaddisin tiegħek! Kemm batew biex jogħġbuk f’kollox! Merew ’il qalbhom u sostnew dwejjaq, u dan kollu bil-grazzja tiegħek. U jiena, kollni mistħija nistqarr li xejn den jiena għamilt quddiem għajnejk bi ħtija tal-kburija tiegħi nnifsi. U tant ma niswa xejn, li ma nissugrax ngħidlek ħlief li tħares lejja u tħenn għalija.

AKTAR