Kelma tal-Ħajja ta’ Frar 2023

“Int Alla li tarani” (ara Ġen 16, 13).

Dan il-kliem insibuh fil-Ġenesi, l-ewwel ktieb tat-Testment il-Qadim u qalitu Ħagar, il-qaddejja ta’ Saraj, li ma setax ikollha tfal. Għalhekk kienet talbet lil żewġha biex hu jieħu b’martu lil Ħagar biex hekk minnu jkun jista’ jitwieled nisel. Meta Ħagar indunat li tqalet, bdiet tħossha aqwa minn sidtha; u l-mod ħażin kif Saraj bdiet iġġib ruħha magħha, ġegħelha taħrab lejn id-deżert. Kien hawn fejn hi ltaqgħet m’Alla, li wegħidha li għad jitwieled minnha nisel, l-istess kif kien wiegħed lil Abram. L-iben li kien se jitweldilha kellha ssemmieh Ismael, li jfisser “Alla sema’”, għax Hu sema’ l-krib ta’ Ħagar u taha nisel.

aktar