Lectio Divina: It-2  Ħadd matul is-sena A

Vanġelu:  Ġwanni kien jistieden lill-Lhud biex, mill-Lvant tal-Ġordan, jinżlu jitgħammdu fix-xmara, u mbagħad jitilgħu u jaqsmu għall-Punent.  Dan simbolu ta’ meta Ġożwe’ għamel l-istess ħaġa 1200 sena qabel, biex b’hekk daħħal il-poplu Lhudi fl-Art Imwiegħda. Hawn spiċċa għalihom il-jasar u bdew jgħixu ta’ nies liberi. Continue reading Lectio Divina: It-2  Ħadd matul is-sena A

Lectio Divina: Għid il-Ħamsin. Sena A

Vanġelu:  Illum jagħlaq żmien il-Ġħid:  ħamsin jum fejn rajna r-raġuni tal-eżistenza tagħna permezz tal-mewt u l-qawmien ta’ Ġesu.  Is-silta terġa’ teħodna f’jum il-Qawmien filgħaxija meta l-Appostli raw lil Kristu rxoxt: “raw” mhux biss bl-għajnejn materjali imma b’tal-Fidi wkoll: “imberkin ta’ qalbhom safja, għax dawn jaraw ‘l Alla.”  L-Appostli ferħu għax raw kif u fejn spiċċat il-ħajja ta’ min jagħti lilu nnifsu għall-oħrajn.  Jekk aħna jkollna qalb safja, jirnexxilna wkoll naraw lil Kristu kif rawh l-Appostli. Continue reading Lectio Divina: Għid il-Ħamsin. Sena A

Lectio Divina: Tlugħ   il-Mulej fis-Sema. Sena A

Vanġelu:  Dis-silta tagħlaq l-Evanġelju ta’ S. Mattew, fejn rajna l-ħajja ta’ Ġesu fuq din l-art – it-twelid f’Betlem, it-trobbija f’Nazareth, u l-ħidma f’Kafarnaum u Ġerusalemm.  B’ebda mod m’għandna nqisu dis-silta bħala t-tmiem tal-ħidma ta’ Ġesu fuq din l-art. Pjuttost hija bidu.  Ġesu se jidħol fid-dar tal-Missier u jħalli l-Missjoni tiegħu f’idejn l-Appostli.  Ordnalhom biex jinġabru fil-Galilija, fuq il-muntanja tal-Beatitudni.  Continue reading Lectio Divina: Tlugħ   il-Mulej fis-Sema. Sena A

Lectio Divina: 5 Ħadd  fuq l-Għid Sena A

Vanġelu: L-aħbar tat-tradiment ta’ Ġuda, taċ-ċaħda ta’ Pietru u tat-tluq ta’ Ġesu ħawdu ħafna l-imħuħ tal-Appostli.  Ġesu qalilhom li kien jaqblilhom li huwa jmur għand il-Missier, għax kien se jħejjilhom post u jerġa’ jiġi għalihom.  Fil-fatt il-Knisja dejjem kienet tgħożż din il-wegħda  u tistennieh “sa ma jiġi fil-glorja.” Continue reading Lectio Divina: 5 Ħadd  fuq l-Għid Sena A

Lectio Divina: 4 Ħadd tal-Għid Sena A

Vanġelu:  Ġwanni jsejjaħ lir-ragħaj “ħokalos” – sabiħ.  Ir-ragħaj hu tajjeb imma wkoll sabiħ.  Aħna nsejħu lil Alla bħala Missier, ħallieq, re.  Imma din ix-xbiha ta’ Alla Ragħaj minn dejjem kienet għażiża kemm għall-poplu Lhudi u kemm għalina l-Insara.  Fis-Salmi nsibu: “Int mexxejt lill-poplu tiegħek bħala merħla permezz ta’ Mose” (77); “Int ragħaj ta’ Israel, gwida għal Ġużeppi, ismagħna” (80); “Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi” (23).  Continue reading Lectio Divina: 4 Ħadd tal-Għid Sena A

Lectio Divina: It-3 Ħadd   Tal-Għid Sena A

Aktarx  Luqa kiteb il-Vanġelu tiegħu f’Filippi fejn kien hemm komunita soda mwaqqfa minn S. Pawl.  Kitbu bejn is-snin 85-90 AD,  i.e. għaddew ħamsin sena  mill-Qawmien ta’ Ġesu,  u għalhekk għandna t-tielet ġenerazzjoni ta’ Nsara.  Dawn isaqsu:  “Aħna lil Ġesu ma rajnihx, ma missejnihx, ma kilniex miegħu.  Kif nistgħu nemmnu li qam mill-mewt?  Ma nistgħux nagħmlu l-esperjenza tal-Maddalena u l-Appostli li ltaqgħu  wiċċ imb’wiċċ ma’ Kristu rxoxt.”  Luqa wkoll kien bħalhom għax ikkonverta xi għaxar snin wara l-Qawmien.  Continue reading Lectio Divina: It-3 Ħadd   Tal-Għid Sena A