Il-Familja. In-Nanniet II

9. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Marzu 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Fil-katekeżi tal-lum inkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq in-nanniet, u nħarsu lejn il-valur u l-importanza tar-rwol tagħhom fil-familja. Dan nagħmlu jien u nħossni wieħed minn dawn il-persuni, għax anki jien ġej minn din il-faxxa ta’ età. Continue reading Il-Familja. In-Nanniet II

Il-Familja. In-Nanniet I

8. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 4 ta’ Marzu 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Il-katekeżi tal-lum u dik ta’ nhar l-Erbgħa li ġej huma ddedikati lill-anzjani, li, fl-ambitu tal-familja, huma n-nanniet, iz-zijiet. Il-lum ser nirriflettu fuq il-qagħda attwali ta’ l-anzjani, bid-diffikultajiet kollha tagħha, u d-darba li ġejja, jiġifieri nhar l-Erbgħa li ġej, b’mod iżjed pożittiv, fuq il-vokazzjoni li tħaddan din l-età tal-ħajja. Continue reading Il-Familja. In-Nanniet I

Il-Familja. L-Aħwa

7. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 18 ta’ Frar 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Fil-mixja tal-katekeżi tagħna fuq il-familja, wara li rajna x’inhu r-rwol ta’ l-omm, tal-missier, ta’ l-ulied, il-lum imiss lill-aħwa. “Ħija” u “oħti” huma kelmiet li l-Kristjaneżmu jħobb ħafna. U, grazzi għall-esperjenza tal-familja, huma kelmiet li l-kulturi u ż-żminijiet kollha jifhmuhom. Continue reading Il-Familja. L-Aħwa

Il-Familja. L-Ulied

6. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Frar 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara li rriflettejna fuq il-figuri ta’ l-omm u tal-missier, f’din il-katekeżi dwar il-familja nixtieq nitkellem fuq l-iben jew, aħjar, l-ulied. Nieħu spunt mix-xbieha sabiħa ta’ Isaija. Jikteb il-profeta: “Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara: ilkoll miġbura ġejjin għandek. Uliedek ġejjin mill-bogħod, u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek” (60:4-5a). Hi xbieha mill-isbaħ, xbieha ta’ hena li titwettaq fil-laqgħa mill-ġdid tal-ġenituri ma’ l-ulied, li jimxu flimkien lejn ġejjieni ta’ ħelsien u ta’ sliem, wara żmien twil imċaħħda u mifruda minn xulxin, meta l-poplu Lhudi sab ruħu mbiegħed minn artu. Continue reading Il-Familja. L-Ulied

Il-Familja, Il-Missier (II)

5. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 4 ta’ Frar 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq inkompli bit-tieni parti tar-riflessjoni tiegħi fuq il-figura tal-missier fil-familja. L-aħħar darba tkellimt dwar il-periklu tal-missirijiet “assenti”, imma l-lum pjuttost nixtieq inħares lejn l-aspett pożittiv. Anki San Ġużepp kien imġarrab jitlaq lil Marija, meta skopra li kienet tqila; imma ndaħal l-anġlu tal-Mulej li wrieh x’kien il-pjan ta’ Alla u liema kellha tkun il-missjoni tiegħu ta’ missier putattiv; u Ġużeppi, raġel ġust, “ħa lil martu għandu” (Mt 1:24) u sar il-missier tal-familja ta’ Nazaret. Continue reading Il-Familja, Il-Missier (II)

Il-Familja, Il-Missier

4. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 28 ta’ Jannar 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nerġgħu naqbdu l-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-familja. Il-lum inħallu tmexxina l-kelma “missier”. Kelma li għalina l-Insara hi egħżeż minn kull kelma oħra, għax dan hu l-isem li bih Ġesù għallimna nsejħu lil Alla: missier. Is-sens ta’ dan l-isem kiseb qawwa ġdida meta Ġesù użah biex idur lejn Alla u juri r-relazzjoni speċjali tiegħu miegħU. Il-misteru mbierek mill-intimità ta’ Alla, Missier, Iben u Spirtu, muri minn Ġesù, hu l-qalba tal-fidi Nisranija tagħna. Continue reading Il-Familja, Il-Missier

Il-Familja, L-Omm

3. Katekeżi dwar il-Familja mill-Papa Franġisku. 7 ta’ Jannar 2015

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba. Il-lum sa nkomplu bil-katekeżi tagħna fuq il-Knisja u nagħmlu riflessjoni fuq il-Knisja omm. Il-Knisja hi omm. Ommna l-Knisja mqaddsa.

F’dawn il-jiem il-liturġija tal-Knisja qiegħdet quddiem għajnejna l-ikona tal-Verġni Marija Omm Alla. L-ewwel jum tas-sena hu l-festa ta’ Omm Alla, u warajha tiġi l-Epifanija, bit-tifkira taż-żjara tal-Maġi. Jikteb l-evanġelista Mattew: “Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh” (Mt 2:11). Hi l-Omm li, wara li nisslitu, tippreżenta lid-dinja ’l-Iben tagħha. Hi tagħtina lil Ġesù, hu turina lil Ġesù, hi ddaħħalna naraw lil Ġesù. Continue reading Il-Familja, L-Omm